Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatása / PMKH/2033/2018
Kiíró:
Pest Megyei Kormányhivatal
Határidő:
05/31/2018, 08/31/2018
Érvényes:
08/31/2018
Tárgymutató:
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatása / PMKH/2033/2018
Pályázhat:
az az álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor
- legalább egy hónapja a PMKH illetékességi területéhez tartozó Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által nyilvántartott álláskereső, vagy
- rehabilitációs ellátásban/járadékban részesül, és
- önmaga foglalkoztatását kizárólag egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság - személyesen közreműködő - tagjaként, vagy az Szja. tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg, az alábbi formák valamelyikében:
a) egyéni vállalkozás keretében,
b) új induló gazdasági társaság személyes közreműködésre kötelezett tagjaként. Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés, a képviselet ellátása, valamint munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés. Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A gazdasági társaságban betöltött jogviszonyt és a személyes közreműködést bele kell foglalni a társasági szerződésbe/alapító okiratba. Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani, más - más tartalommal (ugyan arra az eszközre kétszer nem igényelhető támogatás). Ebben az esetben mindegyik pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.
c) az Szja tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető). Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatása / PMKH/2033/2018

2018. évre szóló PMKH/2033/2018 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra (vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás)
A Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: PMKH) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §-a (továbbiakban: Flt.) és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a szabályozása alapján pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A pályázat célja:
Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban/járadékban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság - a társaság tevékenységében személyesen közreműködő - tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv.) 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás mértéke és formája:
legfeljebb 2 000 000 Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatás.

A támogatás forrása:
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált a PMKH által e célra elkülönített 90 000 000 Ft kerete.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás egyéb formája:
- a legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a legkisebb munkabér összegéig (138 000 Ft/hó), terjedő támogatásra vonatkozó kérelem, amelyet a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes foglalkoztatási osztályhoz kell benyújtani. Jelen pályázati felhívás nem teszi lehetővé a 6 hónap időtartamra folyósítható támogatás és a vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás együttes igénybevételét. Amennyiben a két támogatástípust együttesen igényli a pályázó, a tőkejuttatás támogatásra irányuló pályázata elutasításra kerül.

A pályázati ciklusok időtartama:
2018. április 10-től 2018. május 31-ig
2018. augusztus 1-jétől 2018. augusztus 31-ig
A pályázati ciklusok alatt a keret alakulásáról, rendelkezésre állásáról a PMKH nem ad ki információt. Amennyiben a támogatásra szánt keret összege kimerül, a tőkejuttatás támogatására kiírt pályázati felhívás felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés tényét az alábbi weboldalakon tesszük közzé.
- http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
- http://pest.munka.hu/engine.aspx?page=pest_palyazatok

Pályázati úton igényelhető tőkejuttatás támogatás
1. A támogatás igénybevételének feltételei:
1.1. A pályázaton részt vehet az az álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor
- legalább egy hónapja a PMKH illetékességi területéhez tartozó Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által nyilvántartott álláskereső, vagy
- rehabilitációs ellátásban/járadékban részesül, és
- önmaga foglalkoztatását kizárólag egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság - személyesen közreműködő - tagjaként, vagy az Szja. tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg, az alábbi formák valamelyikében:
a) egyéni vállalkozás keretében,
b) új induló gazdasági társaság személyes közreműködésre kötelezett tagjaként. Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés, a képviselet ellátása, valamint munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés. Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A gazdasági társaságban betöltött jogviszonyt és a személyes közreműködést bele kell foglalni a társasági szerződésbe/alapító okiratba. Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani, más - más tartalommal (ugyan arra az eszközre kétszer nem igényelhető támogatás). Ebben az esetben mindegyik pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.
c) az Szja tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető). Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.

Támogatás annak a pályázónak nyújtható, aki:
1.2. rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó (5. számú melléklet) legalább 3 éves költségvetéssel és üzleti tervvel,
1.3. vállalja, hogy a tervezett vállalkozást Pest megye területén valósítja meg,
1.4. rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásához (21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet) szükséges megfelelő szakképesítéssel,
1.5. rendelkezik a vállalkozás indításához - a teljes megvalósítás költségének legalább 20 százalékát elérő - saját forrással. (Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeréből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel),
1.6. vállalja, hogy vállalkozói bankszámlát nyit (kivételt képez az egyéni vállalkozó);
1.7. rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére anyagi biztosítékkal, valamennyi (vállalkozói és lakossági) pénzforgalmi számlájára beszedési megbízást engedélyez, valamint két természetes személlyel készfizető kezesi szerződést köt,
1.8. vállalja, hogy köztartozás mentességét igazolja,
1.9. vállalja, hogy vállalkozását legalább 3 évig fenntartja a hatósági szerződésben meghatározott vállalkozási formában és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, amely nem valósulhat meg munkaviszonyban, illetve megbízási jogiszonyban (A vállalkozás megszüntetése, vagy szüneteltetése kötelezettségszegésnek minősül.),
1.10. vállalja, hogy a támogatóval a pályázat benyújtását követő két hónapon belül hatósági szerződést köt,
1.11. vállalja, hogy a PMKH felhívására a pályázat érdemi elbírálásához - a kötelező mellékleteken túl - egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;
1.12. vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;
1.13. vállalja, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatással beszerzésre kerülő eszközöket a kötelezettségvállalást követő legalább 3 évig folyamatosan fenntartja, megőrzi és működteti,
1.14. vállalja, hogy működési engedély köteles tevékenység folytatása esetén, a működési engedélyt a támogatási szerződés megkötéséig, illetve a vállalkozás megvalósításának / beszerzés befejezésének végső időpontjáig benyújtja.
A támogatás igénybevételéhez szükséges egyéb információkat a pályázati felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

A támogatás formája és mértéke:
- A támogatás az áfa levonási joggal rendelkezni kívánó pályázók esetében a beruházás nettó (áfa nélküli) költségéhez igényelhető.
- Az áfa levonási joggal rendelkezni nem kívánó pályázók esetében a támogatás az áfa összegét is tartalmazó beruházás (bruttó) költségéhez igényelhető.

A támogatás mértéke legfeljebb 2 millió forint, amely nem haladhatja meg a teljes beruházási költség 80%-át.
- áfa levonási joggal rendelkező pályázó esetében az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át.
- áfa levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében a bruttó (áfa összegét is tartalmazó) összes beruházási költség 80%-át.
A pályázónak az áfa levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázat 2. számú mellékletében nyilatkoznia kell!
Egyéni vállalkozó, valamint gazdasági társaságot alapító pályázó esetén a pályázat benyújtásának napját követő naptól a vállalkozási tevékenység saját kockázatra megindítható (kivétel mezőgazdasági őstermelő), a beruházás megkezdhető, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén a pályázó kártérítési igénnyel a PMKH - hoz, nem fordulhat. A mezőgazdasági őstermelő tevékenység esetében a pályázó a tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdheti meg (lásd: A támogatás igénybevételének feltételei: 1.1.c) pont).

A PMKH az igényeltnél kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy az eszközlistához kötődő pénzügyi tervének - a rendelkezésre álló összeg figyelembe vételével történő - átdolgozását, úgy tudomásul veszi, hogy pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz, pályázata automatikusan elutasításra kerül.

2. A támogatás igénybevételének egyéb feltételei:
A tőkejuttatás igénybevételéhez a nyertes pályázónak legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig rendelkeznie kell - a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére - az alábbi anyagi biztosítékokkal:
2.1. a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára, (folyószámlájára) a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazói nyilatkozatot engedélyez - a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állására vonatkozó rendelkezéssel együtt - és
2.2. legalább 2 természetes személlyel készfizető kezesi szerződést köt arról, hogy a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére a támogatás és szerződés szerinti ügyleti kamat, és késedelmi kamat megfizetéséért készfizető kezességet vállal. Kezesi kötelezettséget az vállalhat, akinek hiteles okirattal (pl.: kereseti igazolás, nyugdíjas igazolvány és nyugdíj szelvény, vagy banki kivonat, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása a nyugdíjnak minősülő ellátás összegéről) igazolt rendszeres, legalább 90 000 Ft havi jövedelme van a pályázat benyújtását megelőző, egymást követő 6 (nyugdíjasok esetén 3) teljes naptári hónapban.

3. A támogatás az alábbi tételekre igényelhető
Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő vagy új gazdasági társaság alapítása esetén:
a) Bérleti díj (a teljes beruházási költség legfeljebb 20%-a fordítható erre a célra)
- Legfeljebb fél évre igényelhető. Kizárólag a vállalkozáshoz kapcsolódóan a bérlemény kiadásának szándékára irányuló bérbeadói nyilatkozattal, amelyet a bérleti díj megjelölésével szükséges csatolni a pályázati anyaghoz.
Hozzátartozók közötti ingatlan bérbeadást a PMKH nem támogat!
Hozzátartozók, az Flt. 58. § (5) bekezdés 6. pont y) alpont szerint: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, az örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs; a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa.
b) Immateriális javak (a teljes beruházási költség legfeljebb 25%-a fordítható erre a célra)
- szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció, számítástechnikai eszközök működését közvetlenül támogató szoftverek).
Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti immateriális javak beszerzését a PMKH nem támogatja.
c) Tárgyi eszközök (a vállalkozási tevékenységhez szorosan kötődő, tartósan (legalább 1 éven túl) közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló):
- gépek,
- műszaki és irodai berendezések, felszerelések,
- ügyviteli és számítástechnikai eszközök,
- személygépjármű (Ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy gépjárművezetői oktatás. A pályázathoz vezetői engedély csatolása szükséges),
- kishaszongépjármű, tehergépjármű és mezőgazdasági haszongépjárművek (A pályázathoz vezetői engedély csatolása szükséges),
- tenyészállatok (őstermelő esetén).
Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti tárgyi eszközök beszerzését a PMKH nem támogatja.
d) Egyéb költségek (a teljes beruházás költségének legfeljebb 20%-a fordítható erre a célra):
- fogyóeszköz (max 100 000 Ft)
- indulókészlet vásárlása
Amennyiben a beruházásban szerepel indulókészlet, azt a pályázónak a 6. sz. mellékletben összegezve, egy sorban kell feltüntetnie.
A pályázat keretében nyújtott támogatási összegből vásárolt eszközök/tételek értéke nem lehet alacsonyabb 10 000 Ft-nál (Ennél alacsonyabb összegű eszköz vásárlására csak abban az esetben van lehetőség, ha egyidejűleg ugyanazon eszközből több kerül vásárlásra, minimum 10 000 Ft értékben. Indulókészlet/fogyóeszköz vásárlása esetén 50 000 Ft összeg alatti számlát a PMKH nem fogad el.)
Nem támogatott költségek, tételek:
- pályázat benyújtása előtt, már megkezdett beszerzés, beruházás,
- adásvételi szerződéssel beszerzett javak, (amelyhez nem kötődik számla)
- lízing és egyéb részletfizetési konstrukcióban történő beruházás, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaság alapításának költsége, közterhek, kaució, rezsi költség, ügyvédi díj,
- ingatlan, épület, egyéb építmény, földterület vásárlása,
- felújítási költség,
- bérleménybe, vagy 50%-nál kevesebb tulajdoni hányadú ingatlanba történő egyedi bútor beépítése (pl: konyhabútor, kiszolgáló pult, polcrendszer, beépített szekrény, gardróbszekrény)
- arculattervezés, reklámköltség,
- honlapkészítés,
- büfé kocsi, lakókocsi, valamint minden olyan építmény, amely mozdítható, vagy helyrajzi számmal nem rendelkezik,
- szállítási, összeszerelési díj, beüzemelési költség,
- bérleti jog megszerzése, beleértve a szoftver, tárhely bérlést is,
- bérleti díj, amennyiben a bérleti díj összege meghaladja a teljes beruházási költség 20%- át,
- immateriális javak, amennyiben az immateriális javak összköltsége meghaladja a teljes beruházási költség 25%-át,
- egyéb költségek, amennyiben az egyéb költségek összköltsége meghaladja a teljes beruházási költség 20%-át,

4. Nem támogatott vállalkozások/tevékenységek:
a) piaci és mozgó árusítás,
b) használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,
c) egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység ("egyszámlás vállalkozás" pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó),
d) üzletviteli és egyéb tanácsadás
e) biztosítási és egyéb ügynöki tevékenység, direkt marketing értékesítési tevékenység,
f) webáruház
g) munkaerő - kölcsönzés vagy magán munkaközvetítés
h) eszköz/ ingatlan további bérbeadására irányuló tevékenység.

Nem támogatható,
- akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban foglalt egyéb feltételeknek,
- aki a pályázatát akkor nyújtja be, amikor már vállalkozónak, illetve gazdasági társaság esetében személyesen közreműködő tagnak minősül,
- aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás esetén a pályázat benyújtást megelőző két évben rendelkezett őstermelői igazolvánnyal,
- aki nem a megjelölt adatlapon, nem megfelelően, vagy nagymértékű hiányossággal nyújtja be a pályázatot,
- aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához - jogszabály szerint - szükséges szakképesítéssel,
- aki személyesen közreműködő tagként már meglévő gazdasági társasághoz kíván csatlakozni,
- akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
- aki a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. (továbbiakban Knyt.) 6. §-a alapján nem részesülhet támogatásban,
- akit a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt, és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig,
- aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- jogszabályban, különösen Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Ávr) a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
- aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott.

A vállalkozás megkezdésének minősül:
Ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőzően, illetőleg a pályázat benyújtásának napján:
- az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására irányuló szándékát az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságnak bejelentette;
- új induló társas vállalkozás esetében, az erről szóló cégbírósági végzés szerint a társaságnak személyesen közreműködő tagja;
- rendelkezik őstermelői igazolvánnyal.

Hiánypótlás:
- hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség, amelyet kizárólag a PMKH kezdeményezhet,
- formai és tartalmi szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a PMKH mérlegelési jogkörben dönt a hiánypótlásról. Amennyiben a pályázati anyag minimális formai vagy tartalmi hiányossággal rendelkezik, felszólíthatja a pályázót arra, hogy a hiányosságot a hiánypótlásra felszólító végzés átvételétől számított 8 napon belül pótolja,
- a hiánypótlást követően is hiányosnak minősülő pályázat, nem felel meg a támogatáshoz szükséges jogosultsági feltételeknek.

Elutasítási okok:
- a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, vagy határidőn túl érkezik be,
- az üzleti terv, az eszközlista, vagy a pályázati űrlap 7. pontja tartalmi szempontból hiányosnak minősül,
- az eszközlistában felsorolt (6. sz. melléklet) eszközökhöz/tételekhez nem kerül csatolásra az eredeti árajánlat,
- a pályázat hiánypótlást követően is formailag vagy tartalmilag hiányosnak minősül,
- a pályázó a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- a pályázó a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
- a pályázónak esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van az Áht. 50. § (4) bekezdés alapján.

5. A támogatás folyósítása:
A támogatás, az összes beruházási költséggel való elszámolást követően utólag kerül folyósításra a támogatott vállalkozói /lakossági folyószámlájára
- A "Pályázati űrlapon" lehetőség van előleg folyósítási igény megadására (amely nem lehet több a teljes beruházási költség 50%-ánál). Az előleg a hatósági szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül folyósításra a támogatott részére. Előleg folyósítása esetén a támogatottnak vállalnia kell, hogy a folyósítást követő 2 hónapon belül becsatolja a kiutalt előlegnek megfelelő számlákat.
- A támogatás összege a bemutatott eredeti dokumentumok (Pl.: kiegyenlített, eredeti számla, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok, banki terhelési értesítés, banki igazolás az átutalásról vagy kiadási pénztárbizonylat) alapján, a hatósági szerződésben meghatározott támogatási mértékben a Magyar Államkincstáron keresztül kerül folyósításra.
- Amennyiben a pályázónak a támogatás alatt esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása keletkezik, a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül. (Az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja.)
- A támogatás folyósításához a pályázat benyújtását követő naptól a hatósági szerződésben meghatározott időpontig, azaz 2018. október 31. napjáig kiállított eredeti számlák fogadhatóak el.
- Az elszámolás során a PMKH csak olyan számlákat fogad el, amelyen kizárólag a pályázat keretében igényelt tételek szerepelnek.

6. A "Pályázati űrlap" mellékleteként csatolandó kötelező mellékletek:
1. A vállalkozás beindításához kötődő iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány (ok) másolata.
2. áfa nyilatkozat (2. sz. melléklet).
3. Nyilatkozatok (3. sz. melléklet).
4. Nyilatkozat összeférhetetlenségről (4. sz. melléklet)
5. Üzleti terv (5. sz. melléklet).
6. Eszközlista (6. sz. melléklet)
7. A vállalkozás beindításához, folytatásához szükséges eszközök, tételek beszerzési áráról a forgalmazó által kiállított (aktuális) hivatalos árajánlat szükséges. (A kereskedelmi oldalakról letöltött termék-, árlista nyomtatott formában történő benyújtása nem minősül hivatalos árajánlatnak.)
8. Saját forrás meglétének - az összberuházás minimum 20%-a - dokumentálása. (Saját forrásként kizárólag készpénz (HUF) fogadható el, amelyet bank által kiadott igazolással kell igazolni.)
9. Igazolás köztartozás-mentességről. (Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat.)

7. A szerződésszegés jogkövetkezményei:
Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogató a támogatást teljesítés arányosan követeli vissza - a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig - az Ávr. 98. § (3) bekezdés szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi kamatot is köteles fizetni. Ha a támogatott nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, az a 2016. évi CL. törvény 77. § - a ( továbbiakban: Ákr.) szerint eljárási bírsággal sújtható.

8. A pályázat benyújtásának módja:
A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot:
2018. április 10-től - 2018. május 31-ig
2018. augusztus 1-jétől - 2018. augusztus 31-ig
személyesen (1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.), illetve postai úton lehet benyújtani a borítékon "SK" jelzéssel ellátva a Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához (1384 Budapest Pf. 769.). Személyes úton történő benyújtás esetén e-mailes időpont egyeztetés szükséges.
A pályázatot, az adatlapokat és a nyilatkozatokat a pályázó személynek kell aláírnia. A pályázót az általa megbízott személy csak írásbeli meghatalmazás alapján képviselheti. A PMKH a pályázattal kapcsolatos hivatalos iratokat csak a pályázónak adja át.
A pályázatot az erre a célra rendszeresített "Pályázati űrlap"-on annak kötelező mellékleteivel, valamint nyilatkozataival kell benyújtani, 1 eredeti és egy másolati példányban (valamennyi oldalt aláírva). A pályázati egységcsomag térítésmentesen letölthető a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest és http://pest.munka.hu/engine.aspx?page=pest_palyazatok a honlapról.

9. A pályázat elbírálásának módja, határideje:
A pályázatok a beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra.
Az eljárás határideje a benyújtást követő két hónap. A pályázatok elbírálásáról a PMKH a Pályázati Bíráló Bizottság véleményezése alapján - mérlegelési jogkörben - a benyújtást követő naptól számított egy hónapon belül dönt. A döntésről postai útón megküldött értesítésben tájékoztatja a pályázót. Telefonon keresztül a PMKH nem szolgáltat információt a pályázat állapotáról.
A PMKH a pályázat benyújtását követő két hónapon belül hatósági szerződést köt a támogatottal, amely az elnyert támogatás felhasználásának részletes feltételeit (jogokat és kötelezettségeket) tartalmazza.
Amennyiben a támogatott mulasztásából a szerződéskötésre a meghatározott határidőn belül nem kerülne sor, a támogatási döntés érvényét veszti.
A mérlegelés szempontok:
- a munkaerő - kereslet és - kínálat helyi jellemzői,
- a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,
- az álláskereső munkához jutási esélyei,
- a pályázó eddigi együttműködése az őt nyilvántartó foglalkoztatási osztállyal,
- a pályázat benyújtását megelőzően végzett vállalkozói tevékenység,
- az előírtnál magasabb saját erőt biztosítók,
- az üzleti terv megalapozottsága, stabil piaci háttér alátámasztása,
- a tervezett vállalkozói tevékenység fenntarthatósága,
- a vállalkozás megalapozottsága a térség munkaerő-piaci helyzetét figyelembe véve,
- a támogatással érintett személy munkatapasztalata,
- a vállalkozás beindításához, folytatásához szükséges eszközök költséghatékonysága,

A pályázat elkészítéséhez a "Pályázati felhívás"-on túl az "Útmutató" ad segítséget. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Böröczky Annától a boroczky.anna@pest.gov.hu e-mail címen, és a 06-1/279-4722 telefonszámon kérhető, személyes konzultációra nincs lehetőség.
http://pest.munka.hu/engine.aspx?page=pest_palyazatok&switch-content=pest_palyazatok_20180328_1&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum