Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal / KEHOP 5.3.2-17
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/17/2019
Tárgymutató:
helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal / KEHOP 5.3.2-17
Pályázhat:
a) Vállalkozás (1)
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (5)
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet
57 Nonprofit gazdasági társaság
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEHOP-5.3.2-17 kódszámú) felhívás.
A Felhívás 4.3. fejezete (A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja) kiegészült egy új (2017. év 12. hó 20. nap) értékelési határnappal.
A Felhívás 4.4.2 fejezet 1. pontját (Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok) érintően törlésre került az alábbi nem hiánypótoltatható szempont:
„A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat arról, hogy a 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatályba lépésének napján eredményes közbeszerzési eljárással rendelkezik/nem rendelkezik a támogatási igény szerinti projektre vonatkozóan.”
A Felhívás 6.2. fejezetet (A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája) érintően törlésre került alábbi pont:
„Nyilatkozat az elszámolható költségek finanszírozási módjára vonatkozóan”
A felhívás 8. fejezetben (A Felhívás szakmai mellékletei) felsorolt mellékletek közül törlésre kerültek az alábbiak:
„Nyilatkozat finanszírozási módról (Word formátum)”
„Nyilatkozat közbeszerzésekről (Word formátum)”


FELHÍVÁS
Megújuló alapú helyi hő és hűtési igény fejlesztések megvalósítására

A Felhívás címe: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
A Felhívás kódszáma: KEHOP 5.3.2-17
Magyarország Kormányának felhívása a hő- illetve távhőtermelő gazdasági társaságok részére, a korszerű, megújuló energiaforrás bázisú hőtermelő rendszerek megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban, amelyhez hozzájárul a fosszilis energiahordozó alapú meglévő hőtermelő, valamint közösségi távfűtő rendszerek megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása, továbbá megújuló alapú új hőtermelő rendszerek kialakítása egyaránt. A cél elérését a Kormány hő- illetve távhőtermelő gazdasági társaságok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 20 millió Ft-2500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség növeléséhez csökkentve a fosszilis energiahordozó felhasználását, ezzel hozzájárulva a primer energia felhasználás, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás célja, az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztáson belül. Az Országgyűlés által elfogadott 2030-ig irányt mutató Nemzeti Energiastratégiára épülő Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében kitűzött teljes bruttó energiafelhasználáson belül elérendő 14,65%-os megújuló részarány teljesítését jelen felhívás a környezetbarát helyi hő- és hűtési igényt ellátó rendszerek megújuló energiaforrás alapra helyezésével támogatja. A fejlesztések a KEHOP 5. prioritás 3. intézkedésében megfogalmazott célok eléréséhez járulnak hozzá.
Jelen felhívás kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és EU stratégiával - ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, így támogatni a meglévő fosszilis energiahordozó bázisú hőellátó-, hűtési rendszerek megújuló energiaforrásra való teljes vagy részleges átállítását, új megújuló alapú hőellátó-, hűtési rendszerek kialakítását.
A támogatott fejlesztések hozzájárulnak a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,490 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 6-100 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a Környezet és Energia Operatív Programért felelős Irányító Hatóság hirdeti meg a 1084/2016. (II. 29.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Megvalósítás
o Szakmai célt szolgáló tevékenységek
1. Megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő/távhűtési és távhőtermelői rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása, meglévő megújuló energiát alkalmazó létesítmények kapacitásának növelése

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be 10:
a) Vállalkozás (1)
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (5)
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet
57 Nonprofit gazdasági társaság
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Amennyiben a projekt az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik támogatási kérelmet csak a fenti Kormányrendeletben nevesített NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (mint konzorciumvezető) és a 4.1. a) és/vagy b) pont szerinti szervezet(ek) konzorciuma nyújthat be.
Konzorciumi forma esetén a támogatást igénylő szervezetre vonatkozó jelen felhívás szerinti előírásoknak való megfelelést a konzorciumi szerződésben rögzítetteknek megfelelően kell teljesíteni a konzorciumvezetőnek és/vagy a konzorciumi tagoknak azzal a kiegészítéssel, hogy mind a konzorciumvezetőnek, mind valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Felhívás 3.4.1.1 l) és 4.2 pontjában foglalt előírásoknak.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 04. hó 17. naptól 2019. év 04. hó 17. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 1. szakasz: 2017. év 05. hó 15. nap
- 2. szakasz: 2017. év 06. hó 16. nap
- 3. szakasz: 2017. év 09. hó 15. nap
- 4. szakasz: 2019. év 04. hó 17. nap
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással12 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programért Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Postafiók 328.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1 A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 000 000 Ft, maximum 2 500 000 000 Ft.
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-532-17-helyi-h-s-htsi-igny-kielgtse-megjul-energiaforrsokkal
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum