Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Társadalmi innovációk - Óvodai Esélypontok / EFOP-5.2.3-17
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
10/24/2018
Tárgymutató:
társadalmi innovációk - óvodai esélypontok / EFOP-5.2.3-17
Pályázhat:
óvoda vagy fenntartója
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent EFOP-5.2.3-17 Társadalmi innovációk – Óvodai Esélypontok kitöltő programja.

FELHÍVÁS
A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózása érdekében társadalmi innovációk támogatása,
az óvodák közötti tudásmegosztás fejlesztését célzó projektek megvalósítása

A Felhívás címe:
Társadalmi innovációk - Óvodai Esélypontok
A Felhívás kódszáma: EFOP-5.2.3-17
Magyarország Kormányának felhívása óvodák fenntartói számára társadalmi innovációk megvalósítása, óvodai esélypontok létrehozása a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodák esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a magyarországi köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítását. A cél elérését a Kormány az óvodák és fenntartóik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 30 000 000 Ft-50 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg a köznevelési intézmények, köztük óvodák esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítését.
- a projektjük megvalósulásával hozzájárulnak a Köznevelés fejlesztési stratégia céljaihoz, mely kiemelt szerepet tulajdonít a befogadó nevelés, valamint a nyitottságra ösztönző nevelés támogatásának.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás indokoltsága:
Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra megfogalmazott egyik célja az oktatás-nevelés eredményességének javítása és struktúrájának megújítása, és a minőségi közneveléshez való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése. A tematikus célkitűzésekhez kapcsolódó EFOP prioritási tengelyek mellett az EFOP 5. prioritása támogatja a társadalmi innováció és a transznacionális együttműködés eszközeinek alkalmazását az Együttműködő társadalom és a Gyarapodó tudástőke által lefedett területeken (9. és 10. tematikus cél). Jelen felhívás eszközrendszere szinergikusan kapcsolódik az EFOP 5.2 intézkedéséhez (A társadalmi innováció javítása és a transznacionális együttműködés kiterjesztése), ezen belül is a társadalmi innováció alkalmazásával megvalósuló fejlesztésekhez.
Helyzetelemzés:
A magyar Kormány az EU 2020 stratégia céljainak hazai megvalósítását szolgáló Nemzeti Reform Programjában vállalta, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát az évtized végére 10%-ra csökkentse. Magyarországon a végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya elmarad az Európai Unió átlagától, azonban csökkenő tendenciát mutat, 2015-ben 11,6% a KSH felmérése szerint. A korai iskolaelhagyás különösképpen veszélyezteti a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket, e probléma megelőzésére már az óvodás korú gyerekek nevelése során is fel kell készülni.
A társadalmi innováció módszere olyan megközelítést jelent, ami összetett és sürgető társadalmi kihívásokra adandó válaszok megtalálásában segíthet. Gyakran egyszerre támaszkodik az új tudományos eredményekre és a helyi szereplők tapasztalataira és helyismeretére, így nemzetközileg is megalapozott, új, helyi sajátosságokhoz legjobban illeszkedő válaszok születhetnek a társadalmi problémákra. Emellett legtöbb esetben kiemelten fontos szerepe van benne az újonnan létrejött együttműködéseknek, partnerségeknek. Az innováció célja lehet a szolgáltatás tartalmának megváltoztatása, de lehet célja a szolgáltatás átszervezése is (szabályozásának, igénybevételi feltételeinek, szolgáltatás nyújtásának körülményei, szakmai standardjai), differenciált közszolgáltatás kifejlesztése, amit együttesen ezentúl szolgáltatásfejlesztésnek hívunk.
Mindezek figyelembevételével a társadalmi innováció eszközével újszerű megoldásokat lehetséges keresni és kipróbálni a társadalmat érintő problémákra. . A köznevelés területén olyan támogató-szolgáltató rendszer működtetésére van szükség, amely mind az intézmények, mind a pedagógusok, a köznevelési feladatokban érintett szereplők számára képes a szakmai szolgáltatás keretei között minőségi támogatást nyújtani. Annak érdekében, hogy a szolgáltatási rendszer hatékonysága új megoldásokkal javuljon:
1) segíteni kell, hogy létrejöjjenek és kiértékelésre kerüljenek olyan szolgáltatásfejlesztési kísérletek (pilotok), innovációk, amelyek megoldásra váró problémákra keresik a szolgáltatási rendszerek logikájába illeszthető új válaszokat
2) segíteni kell, hogy létrejöjjenek azok az adaptációs kísérletek, amelyek nagyobb szolgáltatói körben próbálják ki a kísérleti fázisban már sikeresen bizonyított megoldások alkalmazhatóságát, hatékonyságát.
3) segíteni kell olyan öntanuló, innovatív hálózatok kialakulását, ahol a szolgáltatóknak a problémákra adott megoldási kísérletei folyamatos reflexióra kerülnek a többi szolgáltató által, és így ösztönzi a problémákra adott innovatív válaszok létrejöttét és egyúttal segíti azok elterjesztését is.
Jelen konstrukció a fentiek közül óvodák közötti önfejlesztő, innovatív hálózatok kialakulását támogatja. A felhívás célja ennek megfelelően a három éves kortól kötelező óvodába járás támogatása Esélypontok és körülöttük szervezendő óvodai innovációs hálózatok kialakításával a hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodák segítése érdekében. Az Esélypontok kialakításával a cél az óvodai feladatokat segítő, esélyteremtő és a felzárkózást segítő programok összehangoltabb megvalósítását szolgáló óvodai hálózat létrehozása, amely hálózati innováció révén képes használható tudást közvetíteni, fejleszteni a feladatban érintett hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézmények részére.
Az oktatási rendszerek teljesítményét vizsgáló hazai és nemzetközi mérések azt mutatják, hogy Magyarországon kiugróan nagyok a társadalmi háttértényezők mentén kimutatható különbségek. Bizonyított, hogy a társadalmi vagy kulturális hátterű oktatási hátrányok annál sikeresebben kezelhetőek, minél korábbi életkorban kezdődik meg a gyermek képességeinek kibontakoztatása, szükség esetén a felzárkózás támogatása, ezért a gyermekjóléti intézmények és az óvodai felzárkózási programok jelentősége kiemelten fontos. A koragyermekkorban megvalósított befektetések térülnek meg a legnagyobb arányban, különösen nagy hasznot hoznak a hátrányos helyzetű, köztük a roma gyermekek esetében, kiegészítve a családi nevelést, kompenzálva az otthoni hátrányokat.
A 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó köznevelési statisztikai adatok alapján a 321 ezer óvodáskorú gyermek 22,4%-a részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, és 17,3%-a hátrányos helyzetű. A köznevelési ágazatnak kiemelt figyelmet kell fordítania a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű - köztük a roma - gyermekek minél korábbi életkorban történő óvodáztatásának elősegítésére. A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről a 8. §-ában előírja a hároméves kortól kezdődő kötelező óvodai nevelést. A jogszabályban megjelenő kötelezettség teljesítése többletfeladatot ró azon településekre, ahol a hátrányos helyzetű gyermekek aránya magasabb az országos átlagnál. A feladat zökkenőmentes teljesítéséhez, a későbbi iskolai lemorzsolódás megelőzéséhez az óvodák számára szakmai támogatásra van szükség.
Az intézményesített nevelési gyakorlatban hiányterületként jelentkezik a családból az óvodába történő átmenet támogatása, valamit az óvodáskort megelőző komplex együttműködés a nevelési folyamatot segítő egyéb szakemberekkel és szervezetekkel. Köszönhetően a korábbi években lebonyolított, az esélyteremtést, felzárkóztatást célzó programoknak (óvodai fejlesztő program), mára már létrejött egy olyan, a gyakorlatban is alkalmazható tudás, amely alapot és támogatást ad a hálózati tanulás, a multiplikáció megvalósulásához.
A korábbi fejlesztések révén (EFOP 3.1.3, óvodai fejlesztő program) jelenleg is működnek olyan óvodák, amelyek központjai lehetnek a horizontális tudásmegosztásnak, tudásfejlesztésnek, innovációnak a hátrányos helyzetű gyermekek hároméves kortól történő óvodába járásának segítésében. A körülöttük szerveződő hálózaton belüli párbeszéden, tudás cserén keresztül pedig a már létező ötletek és innovációk is tovább fejlődhetnek, alkalmazkodhatnak.
A felhívás célja:
A felhívás célja a hároméves kortól kötelező óvodába járás támogatása Esélypontok és körülöttük szervezendő innovációs hálózatok kialakításával a hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodák segítése érdekében. Az Esélypontok kialakításával a cél az óvodai feladatokat segítő, esélyteremtő és a felzárkózást segítő programok összehangoltabb megvalósítását szolgáló óvodai innovációs hálózat létrehozása, amely hálózati tanulás révén képes használható tudást közvetíteni a feladatban érintett hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézmények között.
A felhívás keretében elérni kívánt részcélok a következők:
- Esélypont óvodai hálózat kialakítása, az óvodák közötti tudásmegosztás, a tudásmegosztást lehetővé tevő mechanizmusok, fórumok, eszközök (pl. jó gyakorlatok összegyűjtése) kialakítása
- A máshol már sikeresen bizonyított megoldások alkalmazhatóságának, hatékonyságának kipróbálása a hálózatban részt vevő óvodák körében
- A megvalósulást követő monitoring rendszer működtetése
- A projekt keretében megvalósult innováció kiértékelése és ajánlások megfogalmazása.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
Célcsoport
- óvodapedagógusok és munkájukat segítő alkalmazottak (pl. dajka, pedagógiai asszisztens)
- óvodás korú gyermekek és szüleik
Beavatkozási logika:
A beavatkozás célja, az óvodák felzárkózási képességének javítása, Esélypontként működő - vagyis hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járásának elősegítése és a befogadó, óvodai iskolai átmenet elősegítése tekintetében, valamint a társadalmi integrációt segítő óvodai nevelésben példa értékű munkát végző - óvodák kiválasztása, és rajtuk keresztül társadalmi innovációra alkalmas hálózat létrehozása. Cél a körülöttük szerveződő innovációs hálózatok szervezése, ezáltal az óvodák közötti öntanuló, hosszútávon fenntartható innovatív hálózatok támogatása. A támogatási kérelmet benyújtók a létrejövő konzorciumokban folyamatos innovációs tevékenységet folytassanak, azok eredményeit kipróbálják saját intézményeikben és alkalmazásukhoz ajánlásokat dolgoznak ki. Fontos, hogy az Esélypontok és hálózatok által továbbadott és kifejlesztett innovációk beépüljenek a bevont óvodák mindennapi munkájába. A megvalósítás folyamatának végére a bekapcsolódó intézmények alapdokumentumaiba és az óvodai működést tervező és szabályozó egyéb dokumentumaiba beépítésre kerül az esélyteremtő intézményfejlesztés.
A konzorciumi tagok (az innováció keretében bevonásra került óvodák) az adaptáció során a bevezetendő módszerhez leginkább illeszkedő módon (ez lehet tréning, képzés, tanulmányi látogatás, tankönyv, jó gyakorlatok összegyűjtése stb.) együttműködnek az innovatív módszerek és megközelítések bevezetésében és működtetésében. A mérés feladata pedig az, hogy a módszerhez és a szervezetekhez legjobban illeszkedő módon mérje, hogy milyen eredményekkel és milyen változtatásokkal működik az innováció, mely elemek bizonyultak működtethetőkké és a módszer egyes elemeiben milyen változatait hozták létre az adaptáló szervezetek és miért. A mérés eredményét és a szakmai ajánlásokat kutatási zárójelentésben hozzák nyilvánosságra.
Illeszkedés a stratégiai környezethez
A tervezett konstrukció összhangban van a stratégiai környezettel, olyan fejlesztéseket valósít meg, amelyeket a Köznevelés-fejlesztési stratégia, A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia, a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia és a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia is feladatul tűzött ki.
Köznevelés-fejlesztési stratégia
A 2014 januárjában elfogadott Köznevelés-fejlesztési stratégia feladatként jelölte meg halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő óvodáztatásának elősegítését. Emellett gyengeség és veszélyek között tartja számon az óvodai férőhelyek egyenetlen eloszlását, illetve hiányát, ami kiemelten érinti a hátrányos helyzetű gyerekeket.
Megoldásnak a fent nevezett stratégia a 3 éves kori kötelező óvodáztatást említi (a Biztos Kezdet gyerekházak mellett). De ahhoz, hogy ennek az intézkedésnek érdemi hatása legyen, az egyik beavatkozás (A pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése összhangban az új tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel) a támogató innovatív pedagógiai módszerek alkalmazásának széles körű elterjesztését szolgáló fejlesztéseket tesz szükségessé.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia
A korai iskolaelhagyás ellen összeszedett stratégai lépések között szerepel, hogy az óvodákban a hátrányos helyzetű térségekben, illetve szegregátumokban igazoltan eredményes speciális kiegészítő programok működtetése szükséges.
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
Feladatul tűzi ki, hogy javítani kell az óvoda intézményének hátránykompenzáló képességét és meg kell teremteni a hátrányos helyzetű gyermekek hároméves kortól történő óvodáztatásának infrastrukturális és személyi feltételeit. Emellett az is feladat, hogy komplex módszertani fejlesztéssel meg kell erősíteni az óvoda hátránykompenzáló képességét - fel kell készíteni az intézményeket a hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves kortól történő minőségi óvodai nevelésére.
"Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti stratégia, 2007-2032
Egyik célkitűzése, hogy minden gyermek számára jó minőségű, korszerű pedagógiai eszközöket alkalmazó óvodai ellátást biztosítson. Emellett a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátásának biztosítása a sikeres iskolai pályafutás biztosítása érdekében.
Duna Régió Stratégia
Jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makrorégió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását.
A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi ki az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzásegítését.
Illeszkedés az operatív programhoz:
A konstrukció az EFOP 5. prioritási tengely alatti 5.2 intézkedéshez (Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések) illeszkedik, amely az Együttműködő társadalom és a Gyarapodó tudástőke által lefedett szakterületeken kívánja javítani a társadalmi kihívásokra adható válaszok hatásmechanizmusát újszerű megoldások kidolgozásával.
Kapcsolódási pontok:
A tevékenységek megvalósítása során biztosítani szükséges az egyéb európai uniós fejlesztésektől való, különösen az EFOP 1. prioritása (Együttműködő társadalom) és a 3. prioritás (Gyarapodó tudástőke) valamennyi intézkedésétől történő lehatárolást.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 000 000 000 Ft.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: minimum 20 db, maximum 33 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az EFOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II.9) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Az alábbi tevékenységek mindegyike kötelezően megvalósítandó.

1. Esélypont kialakítása, innovatív hálózatok kialakítása
- Egymás közötti párbeszéd megkezdése, az együttműködés és a közös munka kereteinek kialakítása
- Hálózati tanulás erősítése érdekében kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása a konzorciumtagok között
- Az innovációk eredményességét követő monitoring rendszer kialakítása és működtetése

2. Tudáscsere lebonyolítása
- Tudásmegosztás, tudáscserét lehetővé tevő hálózatok, mechanizmusok, fórumok működtetése
- Intézmények közötti horizontális tanuláshoz kapcsolódó tevékenységek szervezése Pl. hospitáció, intézménylátogatások
- Jó gyakorlatok, módszerek beazonosítása, bemutatása és megismertetése, (disszeminálása), hatékony bevezetésének támogatása Pl. dokumentált rendszerezése, elektronikus felületen (honlapon) történő publikálása stb.

3. Az Esélypontok által továbbadott és kifejlesztett innovációk (jó gyakorlatok) kipróbálása és működtetése
- Kifejlesztett innovációk (jó gyakorlatok) bevezetése az óvodai gyakorlatba
- Az esélyteremtő intézményfejlesztés (jó gyakorlat, sikeresen alkalmazott új módszerek, a kötelező óvodai nevelés gyakorlata stb.) beépítése az óvodák alapdokumentumaiba

4. Az Oktatási Hivatal által szervezett és megtartott, Esélyteremtő, intézményfejlesztést támogató képzésen való részvétel (óvodánként beleértve az Esélypont óvodát is; minimum 2 fő)
- az "Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer” című képzésen való részvétel azon óvodapedagógusok számára kötelező, akik még nem vettek részt ezen a képzésen. Azoknak az óvodapedagógusoknak, akik korábban már elvégezték (s ezt tanúsítvánnyal vagy igazolással tudják bizonyítani), ez beszámításra kerül a 3.4.1 Műszaki, szakmai elvárások pontban megfogalmazott mutatókba.

5. Évente 4 alkalommal műhelymunka szervezése és lebonyolítása, évente 1 alkalommal szakmai napon való részvétel, együttműködés az EFOP-3.1.3-2016 projekt kedvezményezettjével, az Oktatási Hivatallal:
- részvétel az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság koordinációjában megtartandó szakmai napon, melyen értékelik, hogy milyen eredményekkel működik az innováció, esetleg milyen változásokat szükséges bevezetni, hogy az működőképes legyen az adott intézményben
- konzorciumonként évente 4 alkalommal egésznapos műhelymunka szervezése és lebonyolítása a konzorciumi tagok részvételével, a projektmegvalósítás szakmai tapasztalatairól
- az EFOP-3.1.3-16 kiemelt projekt kedvezményezettjével (Oktatási Hivatal) együttműködés kialakítása: a módszertani műhelynapokra, az Esélypontok meghívják az Oktatási Hivatalt

6. Az Esélypontok által biztosított szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító team létrehozása
- szakmai vezető irányításával működő team (tagjai konzorciumi tag óvoda vezetői)
- monitoring rendszer kialakítása és nyomonkövetés működtetése

7. Innovációs kísérletek megvalósítása a családdal való kapcsolattartás, együttműködés kialakítása
- Innovációs kísérlet bemutatása minden érintett szülő részére
- A kialakított innovatív módszerek alkalmazása különös tekintettel az alábbi tevékenységek fejlesztése esetén:
o Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel a gyermek sikeres beszoktatásának, sikeres óvodai nevelésének érdekében
o A család azon erőforrásainak feltárása és megerősítése, amelyek segítenek a család társadalmi felzárkózásában és az integrációra vonatkozó motivációjuk erősítésében, valamint az innovációs ötletek kialakításában is
o Rendszeres napi vagy heti tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek megbeszélése, a gyermekek alkotásainak megmutatása, szülők részvételi lehetőségének biztosítása a foglalkozásokon
o Szülők közötti kapcsolatok, szülői közösségek elősegítése, rendezvények szervezése, kulturális és szabadidős programok megvalósítása

8. Óvoda-iskola átmenet támogatása
- Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (tanulási képességek megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának megelőzése, figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges szintjének kialakítása, közös programok),
- Iskolaválasztás támogatása a kijelölt iskolával, a szabad iskolaválasztással kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás
- Az érintett iskolával közös óvoda-iskola átmenetet segítő program kidolgozása

9. Külső értékelő bevonásával az innovációval kapcsolatos hatásvizsgálat elvégzése kontrollcsoport kiválasztásával
- Mérés lebonyolítása, a projekt keretében megvalósult innovatív kísérletek és módszerek kiértékelése
- Értékelési zárójelentés készítése és közzététele a honlapon (zárójelentés kötelező elemeit a szakmai mellékletek között megtalálható módszertani útmutató tartalmazza)

10. Honlapfejlesztés, kialakítás
- A nyilvánosság biztosítása mellett a szakmai megvalósítók és együttműködők közötti hatékony együttműködést szolgáló és az értékelést is támogató honlap fejlesztés;

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
A támogatási kérelem benyújtásának feltételei:
1. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség
2. A konzorciumvezető (Esélypont óvoda) feladata a 3-5 konzorciumi tag óvoda bevonása.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott köznevelési intézmény:
- óvoda vagy fenntartója,
Amennyiben a támogatási kérelem benyújtása a fenntartó által történik, abban az esetben az alábbi GFO kóddal rendelkező szervezetek nyújthatják be kérelmüket:
a) Önkormányzati fenntartású óvodák esetében:
- Helyi önkormányzat GFO 321
- Helyi önkormányzatok társulása GFO 327
b) nem állami, nem önkormányzati fenntartású óvodák esetében:
- Egyházi szervezet technikai kód GFO 559
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555
- Bevett egyház GFO 551
- Helyi nemzetiségi önkormányzat GFO 371
- Közalapítvány GFO 561
- Egyéb alapítvány GFO 569
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552
- Egyesület jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége GFO 519
- Sportegyesület GFO 521
- Vallási tevékenységet végző szervezet GFO 525
- Nemzetiségi egyesület GFO 528
- Egyéb egyesület GFO 529
- Közalapítvány önálló intézménye GFO 562
- Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO 563
- KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság GFO 572
- KKV-nak nem minősülő nonprofit betéti társaság GFO 576
- KKV-nak nem minősülő egyéni vállalkozó GFO 231
Az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.
A jelen felhívásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét az alábbiakra:
1. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására csak konzorciumi formában van lehetőség, ezért szükséges, hogy a feltételeknek megfelelő tagokat tartalmazó konzorciummal nyújtsák be a támogatási kérelmet (a konzorciumi tagok száma minimum 4 maximum 6 lehet, beleértve a konzorciumvezetőt is)
2. Amennyiben fenntartó nyújtja be a támogatás iránti kérelmét, akkor valamennyi - általa fenntartott - köznevelési intézményre (óvodára) vonatkozóan benyújthatja, ha megfelel a 4. pontban meghatározott feltételeknek.
3. Egy köznevelési intézményre (óvodára) vonatkozóan csak egy kérelem kerülhet benyújtásra, tehát óvoda és fenntartója külön-külön ugyanarra az óvodára vonatkozóan nem nyújthatja be a kérelmet
4. A 2015/2016. évi statisztikai adatok alapján a bevont intézményekbe járó gyermekek közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya (konzorciumi tagonként legalább 40%)”
5. A 2015/2016. évi statisztikai adatok alapján a bevont intézményekbe járó gyermekek közül a hátrányos helyzetű (konzorciumi tagonként legalább 20%) és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya (konzorciumi tagonként legalább 15%)
6. Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl)
7. A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő fejlesztések esetében az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz
8. Amennyiben egy támogatást igénylő az EFOP 5.2.3 felhívásra támogatási kérelmet nyújt be, akkor nem nyújthat be támogatási kérelmet az EFOP 5.2.1 és EFOP 5.2.4 felhívások egyikére sem
9. Amennyiben egy támogatást igénylő az EFOP 5.2.1 vagy EFOP 5.2.4 felhívásra kérelmet nyújt be, akkor nem nyújthat be kérelmet az EFOP 5.2.3 felhívásra

A konzorciumvezetőnek egyben az Esélypont óvodának az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
Az intézményi pedagógiai programmal bizonyítottan legalább 3 éve folyamatosan és eredményesen működteti az 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 173. §-alapján az óvodai fejlesztő programot;
1. Beóvodázási körzetében a kötelező beóvodázás 2015. szeptember 1-i bevezetése előtti mind három nevelési évben (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015) a HH-s gyermekek beóvodázási aránya elérte legalább a 80%-ot.
2. Az intézménybe járó óvodások legalább 20%-a HH-s és/vagy 15%-a HHH-s gyermek;
3. Rendelkezik olyan saját fejlesztésű innovációval hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával és/vagy integrációjával kapcsolatban, amely céljaiban illeszkedik a korai, kötelező óvodába járás problémájához (pl. partneri kapcsolat kiépítése, működtetése);
4. Az adaptáció és/vagy a tudásmegosztás területén bizonyíthatóan működő gyakorlattal rendelkezik (tudásátadás/átvétel), amelyet a támogatási kérelemben kell igazolnia. (Pl. a saját fejlesztésű innovációt dokumentáltan sikeresen alkalmazzák, de a konzorciumon belül újszerű, vagy a támogatási kérelemben igazolja, hogy a saját fejlesztésű innováció bizonyítottan sikeres, módszertana illeszkedik a - 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet - az óvodai nevelés országos alapprogramjához); Pl. az Esélypont által, az Educatio működtetésében, az Iskolatáskába, a felhívás megjelenését megelőzően feltöltött (bevált) jó gyakorlatainak száma - innovációs történet értékelése;

Konzorciumi tagnak (óvodának) meg kell felelnie a következő feltételnek:
A bevonásra kerülő óvodában gyermekek legalább 20%-a HH-s és/vagy 15%-a HHH-s gyermek
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. december 12. napjától 2018. év október 24. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. december 12.-2018. január 16.
2018. január 23.-2018. február 21.
2018. február 28.-2018. március 30.
2018. április 6.-2018. május 30.
2018. június 6.-2018. augusztus 29.
2018. szeptember 5.-2018. október 24.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással4 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás5/futárposta-szolgáltatás6 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igénye
lhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft.

Az Esélypontok (konzorciumvezetők) 3-5 óvodát vonhatnak be:
1) 3 óvodát bevonó Esélypont maximum 30 000 000 Ft,
2) 4 óvodát bevonó Esélypont maximum 40 000 000 Ft,
3) 5 óvodát bevonó Esélypont maximum 50 000 000 Ft. támogatásra nyújthat be kérelmet.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-523-17-trsadalmi-innovcik-vodai-eslypontok
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum