Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban / EFOP- 3.4.4- 16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
01/23/2019
Tárgymutató:
pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban / EFOP- 3.4.4- 16
Pályázhat:
Felsőoktatási intézmények
312 Központi költségvetési szerv
552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
559 Egyházi szervezet technikai kód
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Országos vagy regionális / térségi hatókörű társadalmi- civil szervezet,
517 Egyéb szövetség
529 Egyéb egyesület
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” című (EFOP-3.4.4-16 kódszámú) Felhívás, az alábbiak szerint:
Módosult a Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete az alábbiak szerint:
Eredeti szöveg:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 milliárd Ft.
Módosítás után:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 920 000 000 Ft.FELHÍVÁS
A fiatalok képzettségi szintjének javítása és a felsőoktatásba való bekerülés fokozása érdekében

A Felhívás címe:
Pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban

A Felhívás kódszáma: EFOP- 3.4.4- 16
Magyarország Kormányának felhívása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt, a kevésbé fejlett régióban található székhellyel vagy telephellyel rendelkező felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: felsőoktatási intézmények) számára a felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűsítése érdekében.
Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok képzettségi szintjének javítását és a felsőfokú végzettséghez történő jutásának elősegítését. A cél elérését a Kormány a felsőoktatási intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 50 millió Ft maximum 810 millió Ft (amely a Felhívás 5.3. pontja szerinti speciális szempontok szerint növelhető) vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, a felhívás 5.3 pontjában rögzített intézményi méretnek megfelelő maximális támogatható összegnek megfelelően;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozásához és hozzáférhetőségének javításához;
- mobilizálni tudják a felsőoktatásba való belépés előtt álló tanulókat/fiatalokat, mind általános szinten, mind az MTMI szakok növelése területén, mind a hátrányos helyzetű célcsoport körében;
- növelik a felsőoktatási szolgáltatások területi lefedettségét a fejlesztendő járásokból származó tanulók/fiatalok felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programokkal és képzésével;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Célok
A felhívás általános célja a felsőoktatási képzettségi szint növelése.
A konstrukció céljai:
- a felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése
- a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjének javítása, és a felsőfokú végzettséghez történő jutásuk elősegítése, különösen a jelenleg általuk alulreprezentált szakokon
- a matematikai, természettudományi, informatikai, műszaki (MTMI / STEM) szakokra való jelentkezés fokozása.

Részcélok:
A célok projekt szinten részcélként történő megvalósítása felsőoktatási intézmények és partnereik felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok tevékenységével
1. olyan életutak (role- models) bemutatása, melyek intellektuális kihívást és egyben inspirációt jelentenek az arra fogékony fiatalok számára,
2. olyan támogató tevékenységek folytatása, amelyek növelik a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűségét a köznevelésben,
3. egyúttal speciálisan támogatják a valamely szempontból segítségre szoruló fiatalokat is.
A Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia alapján a felsőoktatási hozzáférés növelését és a munkaerőpiac számára releváns képzési struktúra elérést komplex programmal kívánja megvalósítani. A cél a képzések fejlesztésének "értéklánc- alapú” megközelítése, ennek keretében a hallgatók sikerességének támogatása, munkaerő- piaci kihívásoknak való megfelelésük elősegítése.

Célcsoportok
1. A felsőoktatásba potenciálisan jelentkező fiatalok (különös tekintettel a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett járásokban lakóhellyel rendelkezőkre valamint hátrányos helyzetűekre.)
2. Az Nkt. 7. § (1) szerinti köznevelési rendszer intézményeinek általános iskola 6- 8. osztályos tanulói, gimnázium, szakgimnázium tanulói, valamint az Nkt. 20. § (1) szerinti többcélú intézmények (egységes iskola vagy összetett iskola, közös igazgatású köznevelési intézmény, általános művelődési központ) 6-8. osztályos tanulói, gimnáziumi tanulói, összefoglalóan a 6. osztálytól kezdődően a köznevelési korosztály.
3. Érettségizett, de felvételt nem nyert hallgatók,illetve az élethosszig tartó tanulás koncepciójához illeszkedve formális végzettséget nem adó, egyéni motiváción és társadalmi igényen alapuló kurzusokra, tanfolyamokra az egyetemi- főiskolai bekerülés érdekében jelentkezni kívánó fiatalok.
A projekt szempontjából - valamely szempontból segítségre szoruló - célcsoport alatt:
- a szociokulturális hátránnyal rendelkező tanulókat (alapja a tanulók szociális, kulturális hátterét jellemző statisztikai számadat, a családi háttérindex - "A hátrányos helyzetűek aránya a felsőfokú végzettségűek között” elnevezésű OP indikátorhoz kötve);
- a mindenkori hatályos jogszabályok alapján:
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
a hátrányos helyzetű (HH), a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH),
a nevelésbe vett,
a sajátos nevelési igényű,
a fogyatékossággal élő tanulókat;
- a hátrányos helyzetű térségben lakó fiatalokat (a Kormány 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján a társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településeken és a Kormány 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján a kedvezményezett, fejlesztendő, komplex programokkal fejlesztendő járásokban lakó fiatalokat)
értjük.
4. Érintett felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói, munkatársai, hallgatói (kiemelten pedagógushallgatók, beleértve a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjban részesülő tanárjelöltek), piaci szereplők (vállalatok/cégek) mentorai, szakemberei, társadalmi- civil szervezetek képviselői.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 920 000 000 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-25 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30- 16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

1. Tanulóknak nyújtott a felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő, kommunikációs programok.
Olyan jellegű tevékenységek támogathatók és kötelezően megvalósítandók, amelyekben a leendő hallgatók konkrét szakmai ismereteket szereznek és aktív gyakorlati tevékenységet végeznek, számukra informális, nem formális felkészítő tevékenységeket biztosítanak a fejlesztések keretében. Mind toborzás, mind tudatos felkészítés szükséges, amiben a felsőoktatási intézményeknek aktívan közre kell működniük.
Tanulóknak nyújtott a felsőoktatási intézmény specifikus, a saját profiljának, intézményi képzési portfóliójának és képzési szolgáltatásainak a felsőfokú tanulmányok megkezdésének elősegítése érdekében végzett tevékenységek biztosítása (az alábbiak közül az 1. pont kötelező, továbbá a 2- 12. pont közül további 4 választott tevékenységi terület megvalósítása kötelező):
1. specifikus, az intézmény (és konzorciumi partnerei) profiljának megfelelő, a képzési portfóliót és képzési szolgáltatást valamint azok használhatóságát és hasznosságát - a célcsoport kommunikációs elvárásainak és jellegzetességeinek megfelelő formában - bemutató alkalmazások kialakítása, kommunikáció biztosítása
2. MTMI területet érintő, vagy innováció fókuszú élményközpontú szakmai napok, roadshow- k, interaktív versenyek, műhelyfoglalkozások, tréningek szervezése, lebonyolítása
3. MTMI területet érintő mentori/nagyköveti rendszer, hálózat kialakítása
4. természettudományos készségfejlesztő és kommunikációs módszertani szolgáltatások kialakítása, működtetése
5. MTMI foglalkozások és lehetséges életpályák népszerűsítése (pl. imázsfilmek, videók)
6. 60, 90, 120 órás pedagógus továbbképzési, MTMI készségfejlesztő programok kidolgozása
7. egyetemi/kutatóhelyi és vállalati nyílt napok, gyár- , üzem- , vállalatlátogatások (a saját profilnak megfelelően)
8. vállalati/céges/társadalmi- civil szervezeti 2- 3 napos munkatapasztalat szerzés (a saját profilnak megfelelően)
9. nyári gyerekegyetem/ifjúsági egyetem, nyári kutatóhely látogatások, laborlátogatások
10. mini állásbörze, ismeretterjesztő workshopok, játékos természettudományos applikáció (a szakmák népszerűsítését ellátó játékos feladatgyűjteményt biztosító okostelefon alkalmazások, számítógépes programok), online kísérletgyűjtemény (oktatók számára elektronikus oktatási segédletként használható elektronikus/online alkalmazások - pl. kísérletgyűjtemény, gyakorlati feladatok, készségfejlesztő gyakorlatok fejlesztése), projektmunka
11. szakmai ismeretterjesztő tartalmat (tesztet, tananyagot stb.) tartalmazó kiadványok, alkalmazások kialakítása
12. egyéb innovatív (kiemelten MTMI területet érintő) készségfejlesztő vagy kommunikációs- tájékoztató tevékenység

2. Képzők képzése programok lebonyolítása.
A készségfejlesztésben, kommunikációs programokban, szolgáltatásokban, képzésekben és ezek fejlesztésében résztvevő/segítő
- felsőoktatási intézmények oktatóinak, kutatóinak, munkatársainak, hallgatóinak (kiemelten pedagógushallgatók, Klebelsberg Képzési Ösztöndíjban részesülő tanárjelöltek),
- vállalatok/cégek mentorainak, szakembereinek,
- társadalmi- civil szervezetek képviselőinek
nem formális képzése (nem formális és tréning módszerek alkalmazása: prezentációval kísért előadás, szituációs- , interaktív, dramatikus gyakorlatok, irányított beszélgetés, konzultáció, páros és csoportmunka, tematikus műhelymunka, szakmai napok),
- számukra korszerű és alkalmas digitális tananyagok, tudásbázis kialakítása, biztosítása,
- másfelől a szakterületet népszerűsítő eszközökkel, módszerekkel történő megismertetetése,
hogy használhassák azokat a célcsoporttal való foglalkozás közben.
A tanulóknak (célcsoportoknak) nyújtott, a projektben támogatott valamennyi szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani egészen a projekt végéig, valamint - amennyiben releváns - a fenntartási időszak végéig!

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be konzorciumvezetőként a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, amennyiben a kevésbé fejlett régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.
Közép- Magyarországi Régióban található székhellyel vagy telephellyel rendelkező államilag elismert felsőoktatási intézmények akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, amennyiben igazolható módon
- a tevékenységekbe bevont célcsoport legalább 95 %- a a kevésbé fejlett régiókban állandó lakhellyel rendelkezőkre irányul,
- a nem a kevésbé fejlett régióbeli állandó lakóhelyű célcsoport akkor vonható be, ha a KMR- ben található kedvezményezett járásban van lakóhelyük, vagy a hatályos jogszabályok alapján hátrányos helyzetűeknek számítanak.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.
Konzorciumi tag lehet olyan, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmény, valamint országos vagy regionális / térségi hatókörű társadalmi- civil szervezet, amely matematikai, természettudományi, informatikai, műszaki területek valamelyikéhez köthető tevékenységet folytat, és az a létesítő okiratában is szerepel.
Minimum egy társadalmi- civil szervezet konzorciumi partnerként történő bevonása kötelező.
Konzorciumi létszám:
- Minimum 2 tag (konzorciumvezető felsőoktatási intézmény + országos vagy regionális/térségi hatókörű társadalmi- civil szervezet)
- Maximum 4 tag (konzorciumvezető + 3 tag)
Konzorciumvezető csak felsőoktatási intézmény lehet. Egy felsőoktatási intézmény 1, azaz egy projektben lehet konzorciumvezető, illetőleg ezen kívül 1, azaz egy projektben lehet konzorciumi tag.
GFO kódok:
Felsőoktatási intézmények
312 Központi költségvetési szerv
552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
559 Egyházi szervezet technikai kód
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Országos vagy regionális / térségi hatókörű társadalmi- civil szervezet,
517 Egyéb szövetség
529 Egyéb egyesület
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Támogatási igényt az a felsőoktatási intézmény nyújthat be - fenntartó típusától függetlenül -, amely rendelkezik Intézményfejlesztési Tervvel a 2016-2020-as időszakra vonatkozóan, amelynek a Fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégiához való illeszkedését felsőoktatásért felelős minisztérium megvizsgálta és a közösségi forrásból fejleszteni kívánt területek esetében jóváhagyta.
Kötelezően bevonandó szakmai együttműködő partnerek
- legalább egy piaci szereplő (vállalat/cég) bevonása, amely matematikai, természettudományi, informatikai, műszaki területekhez köthető tevékenységet folytat,
- partner köznevelési intézmények bevonása minden tevékenységhez kapcsolódóan,
- az informatika képzési területet érintő fejlesztések esetében a GINOP- 3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása c. programmal és annak lebonyolítóival.
Szakmai együttműködő partnerek lehetnek továbbá:
- a felsőoktatási intézmények (MTMI területeket illetően),
- a helyi, megyei és regionális civil szervezetek, egyesületek, kulturális intézmények, gazdaság szereplői, kormányzati és hivatalos szervezetek, a pedagógiai szakszolgálati intézmények.
A szakmai együttműködő partnerek támogatásban nem részesülnek.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében 2017. 01. 23-tól 2019. 01. 23-ig van lehetőség a támogatási kérelem benyújtására.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési időszakokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2017. 01. 23.-2017. 02. 20.
2017.01.23. – 2017.02.20.
2017.02.27. – 2017.03.20.
2017.03.27. – 2017.10.09.
2017.10.16. – 2018.03.19.
2018.03.26. – 2018.08.27.
2018.09.03. – 2019.01.23.

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 50 millió Ft, maximum 810 000 millió Ft, amely a lenti speciális eltérítési szempontokat tartalmazó táblázat szerint növelhető.
Az egyes intézmények méretüknél fogva nem egyenlő mértékben járulnak hozzá illetve képesek hozzájárulni a hazai felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javításához. Emiatt a kevésbé fejlett régióban található székhely és telephelyek együttes hallgatói létszáma szerint meghatározott intézményi méret alapján sávosan meghatározott maximumok szerint lehet projektjavaslatot benyújtani.
Konzorciumok esetében a maximum igényelhető összeg meghatározásához konzorcium egészének kevésbé fejlett régióban található székhelyeinek és telephelyeinek együttes hallgatói létszámát kell figyelembe venni.
A sávos keretek maximuma a speciális szempontok szerint keretemelés révén emelkednek a lent jelzett módon.
A maximum pályázható keretet emelő speciális szempontok szerinti keretemelés együttesen nem haladhatja meg a jelzett 810 m Ft maximális keretet.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-344-16-plyaorientci-valamint-a-matematikai-termszettudomnyos-informatikai-mszaki szakok-npszerstse-a-felsoktatsban
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum