Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása / EFOP-1.2.7-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
11/12/2018
Tárgymutató:
gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása / EFOP-1.2.7-16
Pályázhat:
311 - Központi költségvetési irányító szerv
312 - Központi költségvetési szerv
563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
569 - Egyéb alapítvány
572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 - Nonprofit részvénytársaság
529 - Egyéb egyesület
551 - Bevett egyház
552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 - Egyházi szervezet technikai kód
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása” című (EFOP-1.2.7-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
A Felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontban módosul a támogatási kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő, 2016. november 21-től 2018. november 21-ig időpontokra.
A felhívásban tartalmi módosítás nem történt.A Felhívás címe:
Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása
A Felhívás kódszáma:
EFOP-1.2.7-16
Magyarország Kormányának felhívása az állami, egyházi és nem állami (civil) fenntartású bentlakásos gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet vagy fenntartója részére olyan komplex, az életkori sajátosságokra figyelemmel kialakított képzési, fejlesztési folyamatok bevezetésének megvalósítása érdekében, amely magában foglalja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek, utógondozott, utógondozói ellátott fiatal felnőtt (a továbbiakban: gyermekvédelmi szakellátásban részesülő), javítóintézetben előzetesen fogvatartott, javítóintézeti nevelt fiatalkorú (a továbbiakban: javítóintézeti ellátott) önfenntartó képességének és családi életre való felkészítésének támogatását.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítését, a fiatalok társadalmi leszakadását megelőző felzárkózási, szociális, kulturális, korai fejlesztési, gyermekjóléti és - védelmi közszolgáltatások és programok előtérbe helyezését. A cél elérését a Kormány állami, egyházi és nem állami (civil) szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatás 5-70 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, javítóintézeti ellátottak szociális kompetenciáinak javításához, a tanuláshoz, a családi életre való felkészítéséhez, önálló életkezdési feltételeinek javításához és az önálló életvitelre való alkalmasság kialakításához.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, a javítóintézeti ellátottak esetében - mint azt több tanulmány, így Erdélyi Ildikó, Káldy Zs.: "A perdita-jelenség mint az identitászavar egy sajátos esete” c. tanulmánya (Pszichoterápia 2010. 19.2.), a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályának megalapozó tanulmánya (kézirat), Rácz Andrea (szerk.): "FIFTI - Fiatal Felnőttek Társadalmi Integrációjának szakmai megalapozása” (kézirat) is megállapítja - sérült az önálló életvitel eléréséhez szükséges motiváció, az autonómia, az érett személyiség kialakulása és a sikeres társadalmi beilleszkedés esélye. Ezek hiánya további súlyos, egyéni életvezetési problémákhoz vezet. Rácz Andrea "Gyermekvédelemben nevelkedettek helyzete a kutatások tükrében” (Gyermek- és ifjúságvédelmi tanulmányok, Rubeus Egyesület 2012) c. tanulmányában megállapítja, hogy a gyermekvédelmi rendszer e problématerületre hiányosan, diszfunkcionálisan reagál. Ezért a fentiekre tekintettel már az intézményrendszerből való kilépést megelőzően szükség van komplex, életkori sajátosságokra figyelemmel kialakított, egymásra épülő elemekből álló képzési, fejlesztési folyamatok bevezetésére, amely a fenti területekre koncentrálva, az egyéni állapothoz, szükségletekhez igazodva célozza meg az önálló életvitelre, a családi életre való alkalmasság kialakítását, fejlesztését. Az önálló életvitelre való felkészítés - előzetes szükségletfelmérést követően - széles tevékenységspektrumot ölel fel, ide tartozik az önálló pénzkezelés elsajátítása, az önfenntartó képesség kialakítása, a társas kapcsolatokban való együttműködés képességének elsajátítása, az áldozattá válás megelőzése, a különböző prevenciós programok és ismeretek átadása, a tanulás tanulása. Dr. Lénárt Krisztina és Rácz Andrea "A javítóintézeti nevelés, mint támogató intézmény dezintegrációs hatásai” c. tanulmányában arra is felhívja a figyelmet, hogy a javítóintézetből kikerülő fiatal családja nem készül fel az új értékekkel érkező fiatal fogadására, mert jelenleg nincsen olyan segítő rendszer, amely a társadalmi bevonódást elősegítené, valamint támogatná a családot a gyermek javítóintézeti nevelése alatt, illetve a kikerülés után.
A Felhívás célja a fenti célkitűzések megvalósítása, olyan komplex programok támogatásával, amelyek az ellátottak önfenntartó képességét és családi életre való felkészítését, továbbá a vér szerinti és nevelőszülői családjaik bevonását, illetve felkészítését is célozza annak érdekében, hogy a gyermekek és a fiatalok lehetőségei az élet minél szélesebb területén bővülhessenek. Cél a napi ellátásba beépülő hosszútávon fenntartható, jó gyakorlattá váló programok támogatása, melyek szerves részét képezik az ellátottak egyéni gondozási - nevelési tervének, és lehetőség szerint beépülnek a támogatást igénylő intézmény szakmai programjába.
A konstrukció részcéljai:
- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, a javítóintézeti ellátottak önfenntartó képessége fejlődik;
- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, a javítóintézeti ellátottak a sikeres családi életre felkészültebbé válnak;
- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, a javítóintézeti ellátottak szociális kompetenciájának szintje emelkedik;
- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, a javítóintézeti ellátottak családi kapcsolatai erősödnek;
- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, a javítóintézeti ellátottak esetében kialakul a szabadidő kulturált eltöltésének és az ismeretszerzésnek az igénye;
- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, a javítóintézeti ellátottak vér szerinti családjai bekapcsolódnak a fenti célokat szolgáló tevékenységekbe;
- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, a javítóintézeti ellátottak nevelőszülői családjai és a velük foglalkozó szakemberek aktívan részt vesznek a fenti célokat szolgáló tevékenységekben, ismereteket szereznek és képességeik fejlődnek az önálló életre való felkészítés területén.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,05 Mrd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-210 db. Jelen támogatási kérelem konstrukcióban egy intézmény csak egyszer részesülhet támogatásban.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.
A Felhívást az EFOP 1.2 intézkedésén keresztül az Európai Szociális Alap 9. tematikus célkitűzés i) "Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében" című beruházási prioritás támogatja.
Az EFOP 1.2 intézkedés szolgálja a család és ifjúság társadalmi részvételének növelését. Ezen intézkedés egyik beavatkozása a befogadó szülői, gyermekotthoni ellátásban részesülők és a javítóintézeti neveltek társadalmi integrációjának elősegítése. A beavatkozás célja a nevelőszülőknél és helyettes szülőknél, valamint a gyermekotthonokban nevelkedők és a javítóintézetben elhelyezettek önfenntartó képességének és családi életre való felkészítésének, szociális kompetencia fejlesztésének, családi kapcsolatai fenntartásának és a kulturált szabadidő eltöltésének támogatását szolgáló tevékenységek támogatása, továbbá a nevelési nehézségekkel küzdő szülők mentális erősítése. A beavatkozással elérni kívánt eredmény, hogy több hátrányos helyzetű fiatal válik majd képessé az önálló életkezdésre.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16 óráig, pénteken 8:30-tól 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A támogatható tevékenységekkel szembeni elvárás, hogy a fejlesztéssel érintett intézmény valamennyi ellátottjára kiterjedően kerüljön megtervezésre.
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Valamennyi itt felsorolt tevékenység tekintetében egyenként szükséges a támogatási kérelem mellékleteként a "Gyermekvédelmi szakellátásban részesülők/ javítóintézeti ellátottak részére kötelezően megvalósítandó tevékenység bemutatása” c. adatlap kitöltése. Ezen adatlapok a támogatási kérelem mellékletét képezik.
1. Tevékenységek: pénzkezelési és/vagy gazdálkodási ismeretek elsajátítását (pl. pénzkezelési technikák elsajátítása; háztartási költségvetés tervezését; megszerzett, előállított javaikkal történő gazdálkodást; azok megóvását), célzó programsorozat (legalább 4 alkalommal, alkalmanként legalább 45 percben)
2. a jövőkép kialakítását célzó programsorozat (legalább 4 alkalommal, alkalmanként legalább 45 percben)
3. kooperációs, kommunikációs képesség fejlesztését szolgáló programsorozat (legalább 6 alkalommal, alkalmanként legalább 45 percben);
4. tanulás-és/vagy munkamotiváció felkeltését, fejlesztését és fenntartását elősegítő programsorozat (legalább 4 alkalommal, alkalmanként legalább 45 percben);
5. szenvedélybetegségek prevencióját célzó programsorozat (legalább 4 alkalommal, alkalmanként legalább 45 percben);
6. szexuális felvilágosító célú programsorozat (legalább 2 alkalommal, alkalmanként legalább 45 percben);
7. internetes zaklatás, megfélemlítés, áldozattá válás megelőzését szolgáló programsorozat (legalább 2 alkalommal, alkalmanként legalább 45 percben);
8. a családon belüli kapcsolatokat támogató program (legalább 1 alkalommal, egész napos rendezvény) a közvetlen célcsoport valamennyi tagjának bevonásával.
9. mese-vagy mozgásterápiás foglalkozás legalább 4 alkalommal (csak 14 éven aluliak tekintetében kötelező);
10. családi életre felkészítő program: családtervezés, párkapcsolati tanácsadás, szülői szerepek, gyermekvállalás (legalább 5 alkalommal, alkalmanként legalább 45 percben).
A támogatási kérelem kizárólag abban az esetben kaphat pozitív elbírálást, ha a támogatást igénylő intézmény a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, a javítóintézeti ellátottak szükségleteinek megfelelően a kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek köréből legalább hat tevékenységet megvalósításra kiválaszt.
Általános elvárás, hogy a projekt időtartama alatt minden hónapban (eltekintve az első és az utolsó hónaptól) folyjon valamilyen kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység legalább havi 8 órában.
Valamennyi tevékenységen belül a tevékenység tartalmát, módszertanát a közvetlen célcsoport tagjainak életkorához, ellátási szükségletéhez, személyiségállapotához szükséges igazítani.
Valamennyi tevékenységet - a mese- vagy mozgásterápiás foglalkozások kivételével -, csoportos formában szükséges megvalósítani. A csoport létszáma legfeljebb 16 fő lehet.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására állami, egyházi, nem állami fenntartású, érvényes szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés birtokában otthont nyújtó ellátást és/vagy utógondozói ellátást, illetve javítóintézeti nevelést és/vagy előzetes fogvatartást biztosító javítóintézetek és fenntartói jogosultak, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak:
311 - Központi költségvetési irányító szerv
312 - Központi költségvetési szerv
563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
569 - Egyéb alapítvány
572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 - Nonprofit részvénytársaság
529 - Egyéb egyesület
551 - Bevett egyház
552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 - Egyházi szervezet technikai kód
Intézmény támogatási kérelme esetén a fenntartó támogató nyilatkozata szükséges.
Jelen támogatási kérelem konstrukcióban egy intézmény csak egyszer részesülhet támogatásban.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. november 11-től 2018. november 12-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszok kerültek meghatározásra:
2016. november 11.-2016. november 30.
2016. december 7.-2017. április 30.
2017. május 7.-2017. június 30.
2017. július 7.-2018. november 12.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397, Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 70 millió Ft.
b) Ezen belük a maximálisan megítélhető támogatás összege a támogatási kérelemmel érintett intézménynek a támogatási kérelem benyújtásának napján a Szolgáltatói Nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszámától függően a következő:
- 50 férőhelyig: 5 millió Ft,
- 51-200 férőhelyig: 10 millió Ft,
- 201-500 férőhelyig: 25 millió Ft,
- 501-1000 férőhelyig: 50 millió Ft,
- 1001 férőhelytől: 70 millió Ft.
c) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-127-16-gyermekvdelmi-szakelltsban-javtintzetekben-elhelyezettek-nll-letkezdsi-feltteleinek-javtsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum