Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
"Akkreditált Klaszter" cím elnyerése / AK-2016
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
10/15/2018
Tárgymutató:
Akkreditált Klaszter cím elnyerése / AK-2016
Pályázhat:
Azon vállalkozások:
a) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozás rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
c) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó2 vállalkozása, vagy 25%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező köztestület tulajdonosa éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
d) amelyek igazolni tudják, hogy klasztermenedzsment szervezetként jogosultak azon klaszter képviseletére, melynek nevében jelen támogatási kérelmet benyújtják,
e) amelyekben a képviselt klaszter egyik tagvállalata sem rendelkezik többségi befolyással,
f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában már legalább egy éve menedzselik azt a klasztert, melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtják,
g) amelyek által képviselt klaszter (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtják) rendelkezik többnyelvű (magyar + egy idegen nyelv) honlappal, amely bemutatja a támogatást igénylő klasztermenedzsment szolgáltatásait, a klaszter működését és dokumentumait, illetve a klaszter tagszervezeteit,
h) amelyek más akkreditált klaszterben nem rendelkeznek tagsággal,
i) amelyek által képviselt klaszterben (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtja) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában és az azt megelőző évben a klaszterben tagsággal rendelkező vállalkozások minimum 80%-a befizette a támogatási kérelem benyújtását megelőző évi tagdíját, amelynek mértéke tagonként minimum 25 ezer forint.
j) amely által képviselt klaszter (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtja) alapításának időpontja és a támogatási kérelem benyújtásának időpontja között legalább három év eltelt;
k) amely által képviselt klaszter (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtja) rendelkezik minimum 20 tagvállalattal, azzal a feltétellel, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában minimum 15 tagvállalatnak legalább két éves tagsági jogviszonnyal kell rendelkeznie a klaszterben;
l) amely által képviselt klaszterben (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtja) bármely tagvállalat legfeljebb két Akkreditált Klaszternek tagja;
m) amely által képviselt klaszterben (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtja) a KKV tagok részaránya meghaladja a 75%-ot;
n) amely által képviselt klaszterben a KKV tagvállalatok átlagos egy főre jutó hozzáadott értéke3 meghaladja a 3 millió forintot a támogatási kérelem tárgyévében4.
o) amelyek, vagy amelyek által képviselt klaszter (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtja) tagjai az Akkreditált Klaszter cím legutóbbi elnyerésének időpontja óta legalább egy darab nemzetközi pályázati projektet (Horizon2020, COSME, INTERREG, Nemzetközi Visegrádi Alap, Duna Transznacionális Program, CENTRAL EUROPE 2020, CIP, FP7, SEE Programme 2007-13, CE Programme 2007-13, Határon Átnyúló Programok) benyújtottak;
p) amelyek (vagy a klaszter nevében min. 2 tagvállalat) minimum egy nemzetközi kiállításon, vásáron, szakmai rendezvényen részt vettek.
Azon részvétel fogadható el, amely az Akkreditált Klaszter cím legutóbbi elnyerésének időpontja óta történt és ahol a klaszter képviseltében résztvevő szervezet(ek) kiállítóként standdal, előadóként vagy szervezett üzletember találkozón képviselték a klasztert.
q) amelyek által képviselt klaszter (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtja) rendelkezik minimum egy olyan fejlesztéssel, amely a klasztertagok saját finanszírozásából vagy állami támogatásból (uniós társfinanszírozású, nemzeti) valósult meg, és legalább 50 millió Ft árbevételt generált az Akkreditált Klaszter cím legutóbbi elnyerésének időpontja óta
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Akkreditált Klaszter cím elnyerése” című (AK-2016 kódszámú) felhíváshoz tartozó kitöltő program és útmutató javított verziója, amely az alábbi linkeken érhető el.
A Pályázati adatlap 3.15 pontja 12. alpontja „Nemzetközi klaszter minősítés megléte” válasz lehetőségei kiegészültek.


"Akkreditált Klaszter” cím elnyerése

A felhívás kódszáma: AK-2016
A felhívás háttere
A világgazdaság elmúlt évtizedeinek egyik meghatározó átalakulása a hálózati gazdaság, a vállalati együttműködések megjelenése volt, mivel a hálózat tagjai rájöttek, hogy jobban járnak az együttműködéssel mintha kimaradnának belőle, hiszen a kapacitások közös megosztásával, a hálózatosodással együtt megjelenő rugalmassággal és a költségmegosztások következtében elérhető méretgazdaságossági növekedéssel jelentős profit érhető el.
Az eredményes hálózatok, klaszterek a közös érdekek mentén hatékonyan kapcsolják össze a vállalkozásokat, az oktatási intézményeket, a kutató helyeket (kutató-ismeretterjesztő szervezeteket), az önkormányzatokat és a további érintett szereplőket. A szereplők közös érdekein alapuló, alulról építkező, szervezett keretek között zajló együttműködések jelentősen képesek növelni az abban résztvevők hatékonyságát, versenyképességét, mely később helyi és nemzetgazdasági szinten is megjelenik.
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy ösztönözni kell a vállalkozások együttműködését, klaszteresedését, beszállítói hálózatokba történő integrálódását annak érdekében, hogy erősödjenek a globális nagyvállalkozások valamint a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV)1 közötti termelési és beszállítói kapcsolatok, továbbá a KKV-k könnyebben elérjék azt a kritikus tömeget, amely költséghatékonyabbá teheti fejlesztéseiket és stabilizálhatja kapacitásaik kihasználtságát.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a magyar vállalkozások fejlődését befolyásoló gyengeségek között említi a termelési és szolgáltatási értéklánc szereplői közötti gyenge kapcsolatokat, a nem elég hatékony együttműködést, kiemelve a KKV-k integrációjának hiányosságát a nagyvállalati értékláncok mentén.
A GINOP stratégiai célként fogalmazza meg a gazdasági együttműködések erősítését, az alacsony méretgazdaságossági adottságokból fakadó hátrányok mérséklését közös fejlesztési, termelési és piacra jutási tevékenységek, valamint tudástranszfer támogatásával.
Az együttműködés illetve az arra való hajlandóság javítása érdekében szükséges, hogy támogatásban részesülhessenek olyan, alulról építkező, önszerveződően együttműködő hálózatok, klaszterek, amelyek tartósan egyesítik a jelenleg egymástól elszigetelten működő gazdasági szereplők erőforrásait.
A klaszter tagjai - önállóságukat megtartva - az üzleti szükségszerűség miatt bizonyos termékek (termékportfolió) közös (tovább)fejlesztésére, technologizálására, gyártására és piaci bevezetésére egyesítik erejüket, s ezáltal képesek a nemzetközi piacon fennmaradni, az üres piaci réseket betölteni.
Jelen felhívás célja, hogy az elmúlt időszakban létrejött több mint 200 klaszter kezdeményezésből kiválassza azokat a hálózati együttműködéseket, amelyek magas innovációs és export tevékenységükkel, illetve az együttműködésben rejlő hatékonyságukkal képesek legyenek jelentős fejlesztési projektek megvalósítására, valamint régiós viszonylatban is kiemelkedő tevékenység elérésére.
A jelen Felhívás elválaszthatatlan része az Akkreditációs adatlap és annak kitöltési útmutatója, továbbá az Általános Útmutató a Felhívásokhoz - c. 2.0 verzióban készült 2015. november 30-án kiadott dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF). Ezek együtt tartalmazzák az akkreditáláshoz szükséges összes tudnivalót és feltételt.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
Az Akkreditált Klaszter cím odaítélésekor a klaszterek nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 25-30 db.
1.3. A támogatás háttere
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését, továbbá ösztönözni kívánja a vállalkozások hálózatosodását. A GINOP-ban tervezett akciók a jelentős működési múlttal, és tagvállalati szinten is már komoly együttműködési tapasztalatokkal rendelkező klaszterekre fókuszálnak. Célként került megfogalmazásra a klaszterek és egyéb hálózatok szervezeti működésének javítása (menedzser szervezeten keresztül), a nyújtott szolgáltatások bővítése és azok színvonalának emelése.
Az akkreditációs cím megítélése esetén a klasztertagok a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett felhívásokra benyújtott támogatási kérelmük értékelésekor a felhívásokban megszabott feltételek teljesülése esetén előnyökben részesülhetnek.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06- 1-896-0000 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8.30-tól 16 óráig, pénteken 8.30-tól órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. AZ TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
3.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Azon vállalkozások:
a) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozás rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
c) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó2 vállalkozása, vagy 25%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező köztestület tulajdonosa éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
d) amelyek igazolni tudják, hogy klasztermenedzsment szervezetként jogosultak azon klaszter képviseletére, melynek nevében jelen támogatási kérelmet benyújtják,
e) amelyekben a képviselt klaszter egyik tagvállalata sem rendelkezik többségi befolyással,
f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában már legalább egy éve menedzselik azt a klasztert, melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtják,
g) amelyek által képviselt klaszter (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtják) rendelkezik többnyelvű (magyar + egy idegen nyelv) honlappal, amely bemutatja a támogatást igénylő klasztermenedzsment szolgáltatásait, a klaszter működését és dokumentumait, illetve a klaszter tagszervezeteit,
h) amelyek más akkreditált klaszterben nem rendelkeznek tagsággal,
i) amelyek által képviselt klaszterben (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtja) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában és az azt megelőző évben a klaszterben tagsággal rendelkező vállalkozások minimum 80%-a befizette a támogatási kérelem benyújtását megelőző évi tagdíját, amelynek mértéke tagonként minimum 25 ezer forint.
j) amely által képviselt klaszter (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtja) alapításának időpontja és a támogatási kérelem benyújtásának időpontja között legalább három év eltelt;
k) amely által képviselt klaszter (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtja) rendelkezik minimum 20 tagvállalattal, azzal a feltétellel, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában minimum 15 tagvállalatnak legalább két éves tagsági jogviszonnyal kell rendelkeznie a klaszterben;
l) amely által képviselt klaszterben (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtja) bármely tagvállalat legfeljebb két Akkreditált Klaszternek tagja;
m) amely által képviselt klaszterben (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtja) a KKV tagok részaránya meghaladja a 75%-ot;
n) amely által képviselt klaszterben a KKV tagvállalatok átlagos egy főre jutó hozzáadott értéke meghaladja a 3 millió forintot a támogatási kérelem tárgyévében.
o) amelyek, vagy amelyek által képviselt klaszter (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtja) tagjai az Akkreditált Klaszter cím legutóbbi elnyerésének időpontja óta legalább egy darab nemzetközi pályázati projektet (Horizon2020, COSME, INTERREG, Nemzetközi Visegrádi Alap, Duna Transznacionális Program, CENTRAL EUROPE 2020, CIP, FP7, SEE Programme 2007-13, CE Programme 2007-13, Határon Átnyúló Programok) benyújtottak;
p) amelyek (vagy a klaszter nevében min. 2 tagvállalat) minimum egy nemzetközi kiállításon, vásáron, szakmai rendezvényen részt vettek.
Azon részvétel fogadható el, amely az Akkreditált Klaszter cím legutóbbi elnyerésének időpontja óta történt és ahol a klaszter képviseltében résztvevő szervezet(ek) kiállítóként standdal, előadóként vagy szervezett üzletember találkozón képviselték a klasztert.
q) amelyek által képviselt klaszter (melynek nevében a támogatási kérelmet benyújtja) rendelkezik minimum egy olyan fejlesztéssel, amely a klasztertagok saját finanszírozásából vagy állami támogatásból (uniós társfinanszírozású, nemzeti) valósult meg, és legalább 50 millió Ft árbevételt generált az Akkreditált Klaszter cím legutóbbi elnyerésének időpontja óta.

Valamennyi támogatást igénylőnek meg kell felelnie az 1. pont a-o) kritériumainak, míg a korábban már akkreditált klasztereknek5 az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
2. jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem támogatható azon támogatást igénylő támogatási kérelme:
a) amely a támogatási kérelmet a benyújtási határidőn túl nyújtotta be,
b) amely az akkreditációs adatlapot nem a Felhíváshoz közzétett kitöltő programmal készítette el,
c) amely az akkreditációs adatlapot nem xdat/xzip formátumban nyújtotta be (a pdf formátumban benyújtott akkreditációs adatlap feldolgozására nincs lehetőség),
d) amely az xdat/xzip file-ban csatolt akkreditációs adatlapot üresen nyújtotta be,
e) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
f) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete (APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

3.3. Az támogatási kérelmek benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmet (kitöltött akkreditációs adatlapot és a felhívásban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) és a kinyomtatott és cégszerűen aláírt akkreditációs adatlapot együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
Amennyiben a támogatási kérelmet csomagként kívánja feladni, a csomagon a "Nemzetgazdasági Minisztérium, Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 1864 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát (AK-2016), a támogatást igénylő nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
3.4. Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend
A Felhívás nem tartozik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya alá, ugyanakkor a fogalmak és eljárások esetében 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti leírások az irányadók
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a standard kiválasztási eljárásrend alapján, szakaszos elbírálással kerülnek elbírálásra.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. október 15-től 2018. október 15-ig lehetséges.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. december 31.
- 2017. március 31.
- 2017. június 30.
- 2017. szeptember 30.
- 2017. december 31.
- 2018. március 31
- 2018. június 30.
- 2018. október 15.

Az eljárás során lehetőség van hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére.
Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze. A Döntés-előkészítő Bizottság (Klaszter Akkreditációs Testület) minden tartalmilag értékelt projektet megvizsgál, és dönt a projektek támogatásáról vagy elutasításáról.
Támogató döntést követően Akkreditációs Tanúsítvány kiállítására kerül sor a nyertes klaszter részére, amely tartalmazza az akkreditációs címhez tartozó jogokat és kötelezettségeket.
Az akkreditációs cím viselésére vonatkozó jogosultság két év határozott időtartamra szól, amelynek leteltét követően a cím viselésére vonatkozó jogosultság automatikusan megszűnik.
Az akkreditációs cím a két év letelte után megújítható, melyhez újra támogatási kérelmet kell benyújtani jelen Felhívásra. (A megújításra vonatkozó kérelem a két éves időszak letelte előtt már benyújtható.)
Felhívjuk a figyelmet, hogy:
- Az Akkreditációs adatlap kitöltésekor ügyelni kell az Akkreditációs adatlap lapjain, illetve a jelen Felhívásban megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására.
- Az Akkreditációs adatlap formátumának megváltoztatása esetén a támogatási kérelem feldolgozására nincs lehetőség!

Az akkreditációs folyamat fő lépései a támogatási kérelem benyújtását követően az ÁÚF 3. - "A támogatási kérelmek elbírálásának módja” című - fejezetének releváns részeinek megfelelően:
- jogosultsági kritériumok ellenőrzése,
- tartalmi értékelés,
- döntés az akkreditációs cím odaítéléséről.
3.4.3. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
A támogatást igénylő az intézményrendszer döntése ellen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt kifogást nyújthat be, ha a projekt kiválasztási eljárásra, a támogatói döntés meghozatalára vagy a támogatói okirat kiadására vonatkozó eljárás jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.
A kifogás benyújtására a kifogásolt döntés kézbesítésétől számított 10 naptári napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség. A kifogást a következő címre kell beküldeni:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
A kifogásban meg kell jelölni azon indokokat - a megsértett jogszabályban vagy a felhívásban foglalt rendelkezést - melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás minden esetben Döntés-előkészítő Bizottság (Klaszter Akkreditációs Testület) által kerül elbírálásra, mely során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének nincs helye.

4. PROJEKTTEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELVÁRÁSOK
4.1. Adatszolgáltatási kötelezettségek
Az akkreditációs címet elnyert klaszter kötelessége, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium GFP Nemzetközi és Klaszter Osztályát írásban értesítse az alábbi események bekövetkezését, - az erről szóló dokumentum módosítási dátumát - követő 10 napon belül:
- új tag felvétele,
- valamely tag kilépése,
- a klaszter működését meghatározó dokumentumok módosítása.

Tagváltozás esetén a klasztermenedzser szervezetnek fentiek mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a tagok változása a klaszter támogatási kérelmében megfogalmazott célkitűzések elérését nem veszélyezteti, és a módosult összetételű klaszter megfelel a klaszter támogatási kérelemben meghirdetett feltételeknek.
Tagváltozás bejelentésére kizárólag a http://www.klaszterfejlesztes.hu oldalról letölthető nyomtatvány kitöltésével van mód. (A kitöltött nyomtatványt postai úton kell eljuttatni a Nemzetgazdasági Minisztérium GFP Nemzetközi és Klaszter Osztály részére.)
Továbbá a Nemzetgazdasági Minisztérium GFP Nemzetközi és Klaszter Osztály felhívása esetén, a klasztermenedzser szervezet évente legfeljebb egy alkalommal, a felhívástól számított 30 napon belül köteles a klaszter összes tagjára vonatkozó az utolsó lezárt üzleti év gazdálkodási adatait tartalmazó adatokat megküldeni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása az Akkreditált Klaszter cím viselésére vonatkozó jogosultság elvesztését eredményezheti.
4.2. A klaszter tagságát érintő elvárások az akkreditációs cím elnyerése esetén
Az akkreditációs cím elnyerése után is lehetőség van a klaszter tagösszetételének/létszámának változására az alábbi korlátozás figyelembe vételével.
Amennyiben az Akkreditált Klaszter cím használatára nyitva álló két éves időtartamon belül a támogatási kérelemben megnevezett klasztertagok aránya 50% alá csökken a klaszter mindenkori tagjai között, az akkreditációs cím használatára való jogosultság a tagváltozást igazoló dokumentum keltezésével egyidejűleg megszűnik.
Az Akkreditált Klaszter cím ismételt elnyeréséhez az akkreditációt újból le kell folytatni.
Az akkreditációs cím használatára vonatkozó jogosultság megszűnik továbbá:
- a cím használatára nyitva álló időszak lejártával,
- a klaszter megszűnésével (a klaszter saját SZMSZ-e alapján a klaszter feloszlatásáról dönt),
- a klasztertagok száma 20 alá vagy a KKV tagok száma 12 alá csökken,
- a cím használati jogának visszavonásával,
- a támogatási kérelemben megnevezett klasztertagok aránya 50% alá csökken a klaszter mindenkori tagjai között.

A Nemzetgazdasági Minisztérium jogosult a 3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok pontjában meghatározott szempontokat egy év elteltével ellenőrizni, melynek eredményeként, amennyiben bármely támogathatósági követelmény nem teljesül, akkor az Akkreditált Klaszter cím viselésére vonatkozó jogosultság annak visszavonásával megszűnik.

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy a Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa.
Az Irányító Hatóság fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé honlapján, a http://www.szechenyi2020.hu oldalon.
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-akkreditlt-klaszter-cm-elnyersnek-lehetsgt-tmogat-felhvs
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum