Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása - Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek, fás legelők, fás kaszálók és mezővédő fásítások megvalósítására / VP5-8.2.1-16
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
01/16/2019
Tárgymutató:
agrár-erdészeti rendszerek létrehozása / VP5-8.2.1-16
Pályázhat:
magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik, mint jogszerű földhasználók vehetik igénybe
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) módosítását követően a felhívás 3.4.1.1. 1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. A, B és C bekezdéséből törlésre került a fásítás telepítésére vonatkozó bejelentési kötelezettség.
A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. C. fejezetben módosultak a mezővédő fásítás létrehozásának feltételei.
A kettősfinanszírozás elkerülése érdekében kiegészítésre került a 4.2          Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet.
Az 5.1 A támogatás formája fejezetben megváltoztak a kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó szabályok.
A 6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezetben pontosítva lettek a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek.
Az Evt. módosítását követően a Fogalomtárban (1. számú melléklet) módosult: az erdészeti nyilvántartási térkép, fás szárú energetikai célú ültetvény, fásítás bejelentése és az igazolt származású gyümölcs szaporítóanyag fogalma.
Módosult a Művelettípusok szakmai követelményei (3. számú melléklet), a Hatósági Bizonyítvány (5. számú melléklet) és a Jogszabályok gyűjteménye (8. számú melléklet).
A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.


FELHÍVÁS
Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek, fás legelők, fás kaszálók és mezővédő fásítások megvalósítására

A Felhívás címe: Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
A Felhívás kódszáma: VP5-8.2.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a magánjogi földhasználók, önkormányzatok és azok társulásai részére az agrár-erdészeti rendszerek megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást. A cél elérését a Kormány a magánjogi földhasználók és önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket területalapú vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fenntartható fejlődés céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1 A felhívás indokoltsága és célja
A nagy táblás mezőgazdasági művelési rendszerek esetében a mezővédő fásítás és a szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek jelentős szerepet töltenek be a mikroklíma megőrzésében, a deflációs hatások csökkentésében, így a talajvédelemben. Fontos élőhelyek, amelyek hozzájárulnak a biológiai növényvédelemhez. A mezővédő fásítások ökológiai folyosóként a felaprózódott élőhelyek összeköttetéseit biztosítják. A fásítások területén jellemzően nem történik a mezőgazdasági kultúrák esetében megszokott vegyszerezés, ami így a peszticid terhelést csökkenti. A mezővédő fásítás fásszárú növényeiben, illetve talajában a szénraktározás az erdőkéhez hasonlóan magas.
A gyepgazdálkodással kombinált agrár-erdészeti rendszerek esetében az extenzív állattartás hagyományainak életben tartása és a tájkép megőrzése kiemelten fontos. A kaszált, legeltetett gyepek nagyon sok védett, csak a Kárpát-medencében előforduló faj élőhelyéül szolgálnak, így hazánk elhelyezkedéséből fakadóan ezek megőrzésében is fontos szerepet játszanak.
Valamennyi agrár-erdészeti rendszer jelentős mértékben növeli a faji, populáció szintű és a tájképi diverzitást.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2 A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 5. vidékfejlesztési prioritáshoz2, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.
A felhívás által támogatott tevékenységek az 5E fókuszterület megvalósulásához járulnak hozzá.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,26 milliárd Ft
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100 db.
1.3 A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V.18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16:00-ig, pénteken 8:30-tól 14:00-ig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU rendelet 23. cikkében foglaltak szerint, az agrár-erdészeti rendszerek megvalósításának támogatására.
A jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Adott földrészleten az alábbi agrár-erdészeti rendszerek valamelyikének megvalósítása.
A. Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása.
B. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása:
a) gyep és fa telepítésével;
b) meglévő gyep esetében, fa telepítéssel.
C. Mezővédő fásítás létrehozása:
a) fasor,
vagy
b) facsoport telepítésével.
A támogatást igénylők egységes területalapú támogatásra (SAPS) való jogosultságával kapcsolatos információk a felhívás 7. fejezetében találhatóak.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen támogatást magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik, mint jogszerű földhasználók vehetik igénybe.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF-ban található 2. Kizáró okok listája c. részben.
A támogatást igénylő nem jogosult a támogatás igénybevételére, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén kizárásra került a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.
Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának a támogatására nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.
Az agrár-erdészeti rendszerhez nyújtott támogatás esetében nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1.) A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy - egyidejűleg több parcellára, azonban parcellánként egy tevékenységre - támogatási kérelmet nyújthat be.
2.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
- 2017. január 16.-2019. január 16. között
A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2017. február 15.
- 2017. március 16.
- 2017. április 15.
- 2017. július 15.
- 2017. október 16.
- 2018. január 15.
- 2018. április 16.
- 2018. július 16.
- 2018. október 15.
- 2019. január 16.
3.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
4.) A támogatási kérelemhez csatolni kell: a jelen felhívás 6. fejezetében felsorolt dokumentumokat.
5.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
6.) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
7.) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.
A területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával és a terület azonosító (helyrajzi szám) megadásával kell teljesíteni.
https://www.palyazat.gov.hu/vp5-821-16-agrr-erdszeti-rendszerek-ltrehozsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum