Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása / GINOP-5.2.7-18
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2018
Tárgymutató:
fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása / GINOP-5.2.7-18
Pályázhat:
egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása / GINOP-5.2.7-18

A Felhívás indokoltsága és célja:
A program célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásával.
Rendelkezésre álló forrás: 24 milliárd Ft

Támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások:
- Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható támogatás, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a GINOP 5.1.9-17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a GINOP 5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, és az általa létrehozott vállalkozás a támogatási kérelem benyújtása előtt maximum 3 hónappal korábban alakult.
- A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.1.9-17 konstrukcióban jóváhagyott üzleti tervét valósítja meg a támogatás keretében, illetve, hogy a vállalkozás TEÁOR szerinti, illetve egyéni vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti tevékenysége pontosan megegyezik az üzleti tervben meghatározott tevékenységgel.
- A tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozást alapító személynek a létrehozott társas vállalkozásban minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői pozícióját.
- A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie.
- A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak egyedüli vagy többségi tulajdonosa nem lehet, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői pozíciót.
- A támogatott vállalkozásnak a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő jogi személy, egyéni vállalkozó illetve egyéni cég, amely bejegyzett székhelye és telephelye(i) Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban találhatóak.
- A támogatott vállalkozás mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül.
- A továbbadott támogatást igénylő vállalkozásnak nyilatkoznia szükséges a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg az adott vállalkozás által a megalapítás óta kapott csekély összegű támogatásokról.

Nem támogatható
- olyan vállalkozás, amely felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez.
- olyan vállalkozás, amely lízing tevékenységet végez.
- az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.
- olyan projekt, amely más pályázati forrásból támogatásban részesül.
- olyan projekt, melynek megvalósítási helyszíne nem alkalmas a projekt végrehajtására.

Támogatható vállalkozások jogi forma szerint:
- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok:
- GFO 113 - Korlátolt felelősségű társaság,
- GFO 117 - Betéti társaság.
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 - egyéni vállalkozó, 232 - egyéb önálló vállalkozó, GFO 228 - egyéni cég illetve Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ-s vállalkozók) GFO 231 - egyéni vállalkozó, GFO 117 - betéti társaság)

A támogatott vállalkozás által megvalósítandó kötelező tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek:
- Foglalkoztatás: a vállalkozást alapítójának gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése, azaz önfoglalkoztatás) továbbá- amennyiben az üzleti terv tartalmazza - a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása a 12 hónapig tartó támogatási időszakban (bérköltség, vállalkozói kivét, KATA adózónak kifizetett jövedelem iv. a hatályos jogszabályok szerinti, illetve a munkáltatót terhelő adók és járulékok, KATA-s adózók kivételével)
- A bérköltség elszámolhatóságának szabályai:
- Bérköltségként maximum havonta 225 000 Ft, valamint a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatóak el, azaz a felhívás meghirdetésének időpontjában havonta összesen 272 250 Ft/hó. KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a kapcsolódó, a személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható el, amelynek összege havonta legfeljebb 272 250 Ft lehet.
- Részmunkaidős foglalkoztatás esetében a munkaidővel arányos bérköltség számolható el.
- A támogatást igénylő a 1. pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb a 1. pontban meghatározott összegben vehet igénybe, vagyis az efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
- KATA adózó esetén az a jövedelem számolható el, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a bevételből származtatható. A törvény alapján a bevétel 60% minősül jövedelemnek.

Támogatható vállalkozásindítási tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek és mértékük:
- A támogatást igénylő vállalkozás által megvalósítandó, az üzleti tervének megfelelő és a - vállalkozásindításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre a foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek maximum 40%-ának mértékéig terjedő átalányban részesül:
- Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv "KTK 2020” szerint.
- Projekt előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele; kötelező engedélyek beszerzése) az üzleti terv kivételével.
- Eszközbeszerzés: új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
- Eszközbérlés (a munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszköz bérlése).
- A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy iroda bérlése.
- Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is (új hardver, szoftver; domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).
- Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke.
- Piacra jutás támogatása (piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),; marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban).
- Anyagbeszerzés: anyagköltségek, a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.
- Általános vállalatirányítási tevékenység.

Kötelező vállalások:
- A 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti.
- A projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben, realizált nettó árbevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1 000 000 Ft-ot.

A támogatás mértéke, összege, előleg igénylés:
- A támogatott vállalkozás által igényelhető támogatás maximum összege 4 573 800 Ft lehet.
- A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.
- A támogatott vállalkozás által igényelhető előleg összege a támogatott vállalkozás 3 havi személyi jellegű költségének, illetve az erre eső 40% átalány költség összege. A támogatott vállalkozás, a szerződéskötéséhez kapcsolódó okirat hatálybalépését követően a Támogatási Kérelemmel egyidejűleg igényelt, a fentiek szerint meghatározott mértékű előlegben részesül. A Kedvezményezett az utolsó időközi kifizetési igénylésében legalább egy havi személyi jellegű költségét és az arra eső százalékos átalányköltséget köteles előleg terhére elszámolni.
- A támogatott vállalkozás részére a köztartozás időtartama alatt nem fizethető ki támogatás, beleértve az előleget is.
Határidő: folyamatos

https://www.ginop519.hu/ginop-5-2-7-18-fiatalok

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum