Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ipar 4.0 program
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
10/15/2018
Érvényes:
10/15/2018
Tárgymutató:
Ipar 4.0 program
Pályázhat:
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: kkv. tv.) szerinti mikro- kis- és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Tájékoztató az Ipar 4.0 program keretében nyújtott támogatások igénylésének 2018. évi feltételeiről
  1. A rendelkezésre álló forrás
  A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetében került létrehozásra az Ipar 4.0 program fejezeti kezelésű előirányzat, melynek keretösszege 1,5 milliárd forint.

  2. A program célja
  A program célja, hogy az Ipar 4.0 Iparfejlesztési Stratégia megvalósításához olyan eszközt adjon a Kormányzat kezébe, amely az Irinyi Tervhez illeszkedve a valós piaci igények mentén, új megközelítéssel, a nemzetközi trendeknek megfelelően támogatja az ipar intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását.
  A program a feldolgozóipar, és IKT szolgáltatási szektor intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását kívánja támogatni, az Irinyi Tervben lefektetett célokhoz illeszkedően. A program mintegy 5-25 hazai vállalkozás támogatásával járul hozzá Magyarország innovatív újraiparosításához, elsősorban a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) minőségi megújításához, versenyképességük javításához. A program keretében nyújtott támogatások munkahely teremtési kötelezettséggel nem járnak, az esetleges munkahely teremtési vállalások azonban a támogatási kérelmek elbírálása során előnyt jelenthetnek. A munkahely teremtési vállalás a támogató döntést követően már nem vonható vissza, megvalósítása kötelező.
  Az előirányzat célja az Ipar 4.0 program keretében az alábbi területeken megvalósuló fejlesztések támogatása, együttműködések és hálózatok kialakítása:
  a) Gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai folyamatok automatizálása, horizontális, és vertikális rendszerintegráció
  - Szilárd/folyékony nyersanyagok, alkatrészek, részegységek beléptetése, átvétele (komplett betárolás automatizálása, és készletnyilvántartás; nyersanyag/anyag tárolás felügyelete), a nyersanyagok, alkatrészek, részegységek gyártásba vitel előtti előkészítése
  - Gyártóeszközök szenzorokkal történő felszerelése, intelligens kiberfizikai rendszerek és hálózatok kialakítása, a gyártó, feldolgozó, és segéd alrendszerek automatizálása, csatlakoztatása termelés irányító rendszerhez, folyamatkövető rendszerek, vállalati monitoring és adat archiváló rendszerek kialakítása
  - Intelligens energiafelhasználás, energia management és energiaoptimalizálás
  - Gyártás biztonságtechnikája, és környezetvédelmi rendszer működtetésének automatizálása
  - Késztermék kezelése (kiszerelés komplett automatizálása (folyadék/szilárd) ezek nyilvántartása; csomagolás; késztermék letárolás automatizálása, nyilvántartása; készterméktárolás felügyelet)
  - Kiléptetés, elszállítás automatizálása, termék recycling folyamat kialakítása (anyag kiléptetés, nyilvántartás; késztermék követési, nyilvántartási kötelezettség esetén a késztermék nyomon követése)
  b) Felhő alapú technológiák továbbfejlesztése, felhasználása a gyártási, és logisztikai folyamatokban
  - kiterjesztett valóság alkalmazása karbantartásban, távoli segítségnyújtásban, (hiba-okelemzés gépi tanulási módszerekkel, prediktív karbantartás)
  - gyors prototípus előállítás, vevők bevonása a prototipizálásba, egyidejű tervezés, és gyártás vizualizáció MES - Manufacturing Execution System
  - ellátási lánc kollaboráció (termelési tervek, készletadatok megosztása révén), ellátási lánc-, készlet- és termeléstervezés optimalizálás, a piaci igények kielégítéséhez szükséges optimális készlet-, beszerzési és termelési tervek készítése (termelési- és erőforrás adatok valós idejű gyűjtése és megjelenítése)
  c) Intelligens mechatronikai rendszerek (autonóm robotok; autonóm járművek (AGV) kialakítása, rendszerbe állítása a gyártás és logisztika területén
  - robotokkal támogatott gyártás, kollaboratív robotok
  - kis sorozatú és egyedi gyártást támogató megoldások
  - korszerű raktár- és gyártáslogisztikai megoldások
  d) Additív gyártási technológiák alkalmazása, továbbfejlesztése
  - kis sorozatú és egyedi gyártást támogató megoldások
  e) Az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkacsoportja által kidolgozott koncepció alapján megvalósuló projektek

  3. Támogatásban részesíthetők köre
  Támogatás kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: kkv. tv.) szerinti mikro- kis és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény részére nyújtható. A kkv. törvény szerinti mikro- kis és középvállalkozások, illetve a velük konzorciumban társuló nagyvállalatok, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmények az elbírálás során előnyt élveznek. Felsőoktatási-, vagy közoktatási, köznevelési intézmény önállóan nem, csak nagyvállalattal, és KKV-val alkotott konzorcium tagjaként nyújthat be támogatási kérelmet, részesülhet támogatásban. A nagyvállalat vagy felsőoktatási intézmény vagy közoktatási, köznevelési intézmény és a hozzá kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozások által együttesen megvalósítandó fejlesztéseket ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek nevezzük, amely a konzorciumi tagok által megvalósítandó részprojektekből áll össze.
  3.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások
  Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező - kkv. tv. szerinti - mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaságok, amennyiben
  a) fejlesztendő tevékenységük a jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott területek, valamint a 4.1. pontban meghatározott tevékenységek valamelyikébe tartozik,
  b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
  c) a mikro-, kis-és középvállalkozás a projektet önállóan valósítja meg, vagy konzorciumi megállapodással kapcsolódik más KKV-hoz, nagyvállalathoz vagy felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézményhez, amely a program keretében együttműködik a mikro-, kis-és középvállalkozásokkal;
  d) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik Ipar 4.0 minősítéssel, vagy az NGM által közzétett minősítő rendszer alapján Ipar 4.0 fejlesztésre alkalmas.
  3.2. Nagyvállalatok
  Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kkv. tv. 3. paragrafusában meghatározott határértékek alapján kis és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozások, amennyiben:
  a) fejlesztendő tevékenységük a jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott területek, valamint a 4.1. pontban meghatározott tevékenységek valamelyikébe tartozik,
  b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az elő-társaságként való működés időszak nem számít bele,
  c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik Ipar 4.0 minősítéssel, vagy az NGM által közzétett minősítő rendszer alapján Ipar 4.0 fejlesztésre alkalmas,
  3.3. Felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény
  A felsőoktatási intézmény a 2011. évi CCIV. törvényben „a nemzeti felsőoktatásról” meghatározottak szerint - az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti alkotótevékenység mint alaptevékenység folytatására - létesített, államilag elismert szervezet.
  A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről alapján államilag elismert, szakképző iskolának minősülő köznevelési intézmény.
  Fejlesztendő tevékenységük a jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott területek, valamint a 4.1. pontban meghatározott tevékenységek valamelyikébe tartozik,

  4. A támogatható tevékenységek köre
  4.1. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:
  a) eszközbeszerzés, a meglevőnél magasabb minőséget biztosító, automatizálható, vagy automata gépek és berendezések beszerzésével;
  b) meglévő eszköz átalakítása, továbbfejlesztése, meglevő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;
  c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló beruházás;
  d) immateriális javak beszerzése,
  e) humán erőforrás fejlesztése képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában, ezekhez kapcsolódóan külföldi rendezvényeken való részvétel,
  f) demonstrációs képzések szervezése, lebonyolítása.
  4.2. Támogatás nyújtható, amennyiben:
  a) a fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ágak, és az IKT szektor (TEÁOR 10-33; 61-63;) körébe sorolt ágazatok valamelyikébe esik,
  b) a támogatást igénylő vállalkozás Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
  c) 3. pontban foglalt szervezetek a 2. pontban foglalt célokat önállóan, vagy közösen, konzorciumban valósítják meg. Konzorciumi megvalósítás esetén a résztvevőknek konzorciumi megállapodást kell kötniük egymással,
  d) a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló a 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlag állományát is figyelembe kell venni,
  e) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
  f) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
  g) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
  h) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
  i) munkahely teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló és az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő kapcsolódó vállalkozásának, partnervállalkozásának vagy a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye. Az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,
  j) munkahely teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő - illetve amennyiben a g) pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is - vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt fenntartja, azzal, hogy a kölcsönzött munkaerő csökkentésére abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére is,
  k) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet regionális támogatás esetén az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, mikro- kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban fenntartja,a támogatást igénylő a támogatás és a projekt összköltsége közti különbséget saját forrásból biztosítja, és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja,
  l) beruházás jellegű támogatás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt részeként demonstrációs képzéseket szervez, és tart KKV-k számára. A képzések során a projekt keretében megvalósított Ipar 4.0 fejlesztéseket, alkalmazásokat működés közben, üzemi körülmények között mutatja be az érdeklődő KKV-k képviselői számára, a Támogatási szerződésben meghatározott gyakorisággal, időtartamban, és résztvevői létszámmal a projekt megvalósítás időszakát követő három évig. Konzorciumi megvalósítás esetén a demonstrációs képzés nem tartható felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézménynél, mivel a képzést valós üzemi körülmények között, folyamatos üzletszerű termelő tevékenység során kell végezni. A képzést a konzorcium azon - legalább egy - tagjánál szükséges megszervezni, ahol a megvalósult Ipar 4.0 fejlesztés a lehető legnagyobb mértékben bemutatható, és a fejlesztés eredményei a résztvevők számára a leginkább áttekinthetőek.
  m) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

  5. A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek
  Az előirányzatból egyedi kérelem alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható.
  Az előirányzat által egy kedvezményezett részére legalább 20 millió forint, legfeljebb 500 millió forint összegű támogatás nyújtható, amelynek intenzitása nem haladhatja meg az 50/2017. (XII.29.) NGM rendeletben meghatározott támogatási kategóriák, jogcímek szerinti mértéket. Konzorcium esetében a támogatási intenzitás konzorciumi tagonként sem haladhatja meg a vonatkozó támogatási kategóriákra vonatkozó mértéket. A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre.

  6. A támogatás igénylése és a támogatási döntés
  Konzorciumi megvalósítás esetében a kérelem benyújtását projektenként összehangoltan kell megvalósítani, azaz a konzorciumi partnerek kérelmüket egyenként kitöltött támogatási igényléssel, de egy csomagban, a konzorciumvezető útján kell, hogy benyújtsák.
  A konzorciumvezető által kitöltött támogatási kérelemben fel kell tüntetni, hogy összesen hány darab kérelem kerül a projekt keretében benyújtásra.
  A kérelem benyújtása gazdálkodó szervezetek esetében:
  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés aa) pontja alapján gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Ezért gazdálkodó szervezetek a támogatási kérelmet - melynek formanyomtatványa az NGM honlapjáról tölthető le - kizárólag elektronikus úton nyújthatják be, cégkapus azonosítás után a https://epapir.gov.hu/ hitelesített üzenetküldő alkalmazáson keresztül.
  Egyéni vállalkozók és egyéni cégek választhatnak a papír alapú és az elektronikus benyújtás között.
  - Elektronikus úton: a támogatási kérelmet - melynek formanyomtatványa az NGM honlapjáról tölthető le - ügyfélkapus azonosítás után a https://epapir.gov.hu/ hitelesített üzenetküldő alkalmazáson keresztül nyújthatják be.
  - Papír alapon: A támogatás igénylése a NGM Kiemelt Vállalati Kapcsolatok Főosztály (e-mail: KVKFO@ngm.gov.hu, postafiók címe: 1369 Budapest Pf. 481.) részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával történik. A támogatási kérelem formanyomtatvány az NGM honlapjáról tölthető le. A támogatási kérelem a fenti email címre küldendő meg.
  Az epapir.gov.hu hitelesített üzenetküldő alkalmazáson elküldhető levélben a csatolmányok összes mérete 24 mb-ra korlátozott. Amennyiben kérelmét a rendszer részletekben sem fogadja be, kérjük, jelezze azt a megadott e-mail címen elérhetőségeinek megadásával. Ügyintézőnk megkeresi Önt a teendők egyeztetésére.

  A támogatási kérelem befogadásáról a támogató valamennyi kérelmezőt értesíti.

  A kérelem benyújtását követően helyszíni szemlére (előellenőrzésre) kerülhet sor.
  A 2018. évi keret vonatkozásában támogatási kérelem benyújtására 2018. október 15-ig van lehetőség. A tervezett fejlesztés megvalósulásának dátuma nem lehet későbbi, mint 2019. május 15. Az előirányzat 2018. évi kereteinek terhére támogatási szerződés megkötésére 2018. december 31-ig van lehetőség, amely alapján támogatás kifizetésére 2019. június 30-ig kell, hogy sor kerüljön.
  http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-ipar-4-0-program-kereteben-nyujtott-tamogatasok-igenylesenek-2018-evi-feltetelei
  A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

  A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
  pályázati csomag  Ingyenes e-mail tanfolyam
  Legalább ennyit a
  forrásteremtésről címmel
  Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
  Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
  Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

  Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
  A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
  Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
  Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
  Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
  Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
  Huszerl József szerkesztő
  Itt iratkozhat fel

  Távoktatási tanfolyamaink  Hírek a Főoldalról


  Ingyenes hírlevelünkre
  itt iratkozhat fel

  Nyomtatóbarát változat
  A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
  Vissza
  Felhasználási feltételek
  Adatvédelem
  Levél a szerkesztőnek
  Médiaajánlat
  Impresszum