Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása / NFA-2017-KKV
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
09/15/2017
Érvényes:
09/15/2017
Tárgymutató:
mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása / NFA-2017-KKV
Pályázhat:
kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaságok, valamint egyes jogi személyek vállalatai,
- a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,
- a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók
A kiíró(k) adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

A pályázat kódjele: NFA-2017-KKV

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. ,18/A. és 27. §-ai alapján - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) "Foglalkoztatási és képzési támogatások” kiadási jogcíme 2017. és 2018. évi központi keretéből - a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.
Az NFA-ból 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 1100-1200 KKV-nál akár 5000-5500 új munkahely létesíthető, továbbá mintegy 10 000 már meglévő munkahely megőrzése segíthető.
A pályázat alapján az ÁÚF szerinti induló beruházás1 (ld.: ÁÚF 6. fejezet 24. pontja) támogatható.

2. Pályázatra vonatkozó általános információk
2.1 A pályázat célja
Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójuk javítása érdekében az - új munkahelyek létrehozását eredményező - munkahelyteremtő beruházások támogatása. A pályázat célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése. A gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű térségek, települések felzárkóztatásának érdekében az álláskeresők foglalkoztatásának - kiemelt összegű kiegészítő - támogatása, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése érdekében.
2.2 A támogatás jogcíme
A munkahelyteremtő támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján (ld. 2.2.1 és 2.2.2. bekezdés) regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, és a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg. A pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy mely támogatási jogcím alapján kívánja benyújtani a pályázatot.
2.3 A pályázati eljárást és a támogatás lebonyolítását a Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok valósítják meg.
A pályázatokról a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter dönt. A támogatásról szóló hatósági szerződést az állami foglalkoztatási szervként eljáró - beruházás helye szerint - illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal köti meg.
2.4 A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása
Az NFA foglalkoztatási alaprész 2017-2018. évi központi kerete terhére e célra elkülönített összeg 10 000 000 000 Ft.
2.5 A pályázat keretében nyújtható támogatás formája
Vissza nem térítendő.
2.6 A pályázók köre
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaságok, valamint egyes jogi személyek vállalatai,
- a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,
- a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.
2.7 A pályázaton történő részvétel kizárásának esetei
Nem vehet részt a pályázaton az a 2.6. pontban nevesített szervezet vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó), aki
a) a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,
b) az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
c) akinek a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettsége van, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,
d) az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,
e) az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,
f) a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területén az Mt. 71-76. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni
g) a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 27. § p) pontja szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
h) a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,
i) a támogatást mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
i. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
ii. vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
j) szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
k) a támogatást a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,
l) az adó- és vámhatóságnál esedékessé vált és még meg nem fizetett adó-, járulék-, illeték-, vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
m) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében és az 52. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, vagyis
- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, illetve a feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem a megfelelő módon kerül sor,
- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, és
- nem minősül átlátható szervezetnek,
- nem felel meg a költségvetési támogatások felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - szabályozó közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben előírt közbeszerzés alkalmazási feltételeinek,
n) csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárást elrendelő jogerős döntés hatálya alatt áll, illetve a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
o) tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
p) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek.

3. Támogatás nyújtásának tilalma 3.1
3.1.1 Regionális beruházási támogatás az alábbi esetekben nem nyújtható
- a Rendeletben meghatározott nagyberuházáshoz,
- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti acélipari tevékenységhez,
- a hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez,
- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 13. pontja szerinti szénbányászathoz,
- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
- a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházásához,
- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez,
- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. és 10. pontjában meghatározott mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalomba hozatalához, ha
a) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
b) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
- a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére,
- energiatermelési és elosztási, valamint az energetikai infrastruktúrával kapcsolatos tevékenységekhez,
- ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
- ha a beruházó vagy a tőle független, harmadik félnek nem minősülő beruházó a pályázat benyújtását megelőző két évben a pályázat által érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén, vagy a pályázat benyújtásakor - egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján - tervezi, hogy a pályázat benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a pályázat által érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén,
- olyan vállalkozás részére, amely a vele szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított - természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok kivételével,
- a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor nem vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege nem haladja meg az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a pályázat benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét,
- meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel vagy termékkel történő bővítését eredményező beruházáshoz a támogatás akkor nem vehető igénybe, ha az elszámolható költségek nem haladják meg legalább 200%-kal az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
3.1.2 Csekély összegű (de minimis) támogatás az alábbi esetekben nem nyújtható
- a Rendeletben meghatározott nagyberuházáshoz,
- a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásnak,
- a halászathoz, akvakultúrához (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos gazdálkodás, termelés, tenyésztés) kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak,
- az exporttal kapcsolatos tevékenységek (különösen: az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával, működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás) támogatásához, teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásnak,
- a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak a következő esetekben:
- amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
- amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;
- az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatással érintett vállalkozásnak,
- nehéz helyzetben lévő vállalatok részére.
3.2 A támogatás mértéke
Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:
a) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, vagy
b) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 800 ezer Ft,
c) amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás halmozható a fenti két pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a) és b) pontban foglalt kiegészítő támogatások csak vagylagosan igényelhetők).
Ha bármilyen okból nem jön létre a vállalt regisztrált álláskeresők alkalmazása, az új munkahelyenként elnyerhető kiegészítő támogatást a pályázó nem veheti igénybe, illetve ha igénybe vette, a létszámnak megfelelő összeget vissza kell fizetnie.
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén a támogatás mértéke a Felhívás 3.3.2. pontjában leírt összeghatárig igényelhető.
A regionális beruházási támogatás esetén a támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján a kedvezményezett járásokban, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető.

5. A pályázatot a Felhívásban, az ÁÚF-ban (az adatlapokon, nyilatkozatokban és egyéb dokumentumokban) meghatározott feltételek alapján kell kidolgozni.
A támogatás részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, követelményeket, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal benyújtandó dokumentumokat a pályázati Felhívás és annak mellékletei, valamint az ÁÚF együttesen tartalmazzák.
Pályázati dokumentáció 5.1
A pályázati dokumentáció a Minisztérium (a kormányzati portálon: http://www.kormany.hu, a keresőbe kérjük beírni a pályázat kódjelét: NFA-2017-KKV) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (nfsz.munka.hu) honlapjáról letölthető, valamint kérés esetén a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél átvehető.
Formai követelmények 5.2
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), külön-külön, egy darab zárt küldeményben, a lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, tartalomjegyzékkel ellátva, az ÁÚF-ban rögzített formai előírásoknak megfelelően, magyar nyelven, az ÁÚF mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón - word és excel formátum alkalmazásával - is be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje 5.3
A pályázatot 2017. 2017. szeptember 15-ig lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának módja 5.4
A könyvelt postai küldeményként, kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot a beruházás helye szerinti illetékes kormányhivatal részére lehet eljuttatni a Felhívás 5.3 pontjában írt időszakban.
A feladás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás bélyegzőjének dátuma számít.
A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége ad információt.
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/10-milliard-forintos-munkahelyteremto-program-indul-a-kkv-knak
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum