Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ipari parkok fejlesztése - Meglévő ipari parkok infrastruktúra fejlesztésének megvalósítása / GINOP 1.2.4-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
05/17/2018
Tárgymutató:
ipari parkok infrastruktúra fejlesztése / GINOP 1.2.4-16
Pályázhat:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) szövetkezetek.
4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 121 Szociális szövetkezet
f) 122 Takarék- és hitelszövetkezet
g) 123 Iskola szövetkezet
h) 124 Agrárgazdasági szövetkezet
i) 126 Biztosító szövetkezet
j) 128 Foglalkoztatási szövetkezet
k) 129 Egyéb szövetkezet
l) 141 Európai részvénytársaság (SE)
m) 142 Európai szövetkezet (SCE)
n) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ipari parkok fejlesztése” című (GINOP-1.2.4-16 kódszámú) felhívás módosítása folyamatban van az alábbiak szerint:
A kitöltőprogram módosításáig a támogatási kérelmek benyújthatósága szünetel.
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=76945

FELHÍVÁS
Meglévő ipari parkok infrastruktúra fejlesztésének megvalósítására

A felhívás címe:
Ipari parkok fejlesztése
A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.4-16
Magyarország Kormányának felhívása a meglévő ipari parkok fejlesztésére az üzleti infrastruktúra elérhetőségének és színvonalának bővítésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását az üzleti infrastruktúra elérhetőségének és színvonalának bővítésével, a már meglévő ipari parkok kihasználtságának fejlesztésével. A cél elérését a Kormány a többségében magántulajdonban lévő, az "Ipari Park” címmel rendelkező szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 10 millió Ft és 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 50 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítéséhez, az elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik színvonalának javításához, a jobb kihasználtság érdekében;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Magyarországon az üzleti háttérszolgáltatások alacsony minősége és szűk kínálata megakadályozzák a KKV-kat abban, hogy jelen legyenek a megcélzott piacokon vagy belépjenek újakra. Az alacsony színvonalú üzleti infrastruktúra hátrányosan hat a közvetlen üzleti befektetésekre, mert a befektetők a jobb ellátottsággal rendelkező területek felé fordulnak. Egyes elmaradottabb térségekben hiányzik a modern kiszolgáló környezet, ami a vállalkozások versenyképes működésének az egyik alapja. Az egyes térségek gazdasági fejlettségében mutatkozó jelentős elmaradás megszüntetése érdekében elengedhetetlen az új termelő és szolgáltató kapacitások adott térségben történő beágyazása. A korszerű technológiákat képviselő új ipari üzemek és szolgáltatók hosszú távú megtelepedése során előnyben részesülnek a már infrastruktúrával kellően ellátott ipari területek, ipari parkok hiszen ezeken a területeken könnyebb biztosítani a szükséges üzleti infrastruktúrát, szolgáltatásokat, mint az újonnan kijelölendő zöldmezős területek esetében.
Az ipari parkokról szóló, 297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet alapján az ipari parkok infrastruktúrával ellátott, fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységet folytató, működésre és innovációra törekvő szervezetek, melyek "Ipari Park” címmel rendelkeznek. Magyarországon megközelítőleg 220 db ipari park van, ezek az ország teljes területét lefedik, ám ezek a szolgáltatáskínálat tekintetében jelentős hiányosságokat mutatnak. Kihasználtságuk regionálisan igen változó, többségük rendelkezik még beépíthető területtel.
Az Európai Bizottság által elfogadott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) szerint csak meglévő ipari parkok támogathatók. A korábbi fejlesztési időszakban az üzleti infrastrukturális háttér kiépítésében elért eredményeket továbbfejlesztve a 2014-20-as fejlesztési időszakban alapvető cél az ipari parkok mennyiségi fejlesztése helyett elsősorban a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, az elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása, a jobb kihasználtság érdekében. Ezen fejlesztések közvetetten hozzájárulnak a kkv-k tevékenységének fejlődéséhez, elősegítve ezzel versenyképes működésüket és növekedésüket a meglévő és az új piacaikon.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-90 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését.
Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1006/2016. (I.18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJKETEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti Ipari Park címmel rendelkező területen a terület kizárólagos tulajdonosa és egyben a cím birtokosa által végrehajtott fejlesztés.
a) Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása;
b) Új, közös használatú épület építése és kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, amelyek az ipari park által biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükségesek;
c) Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges új eszközök, berendezések beszerzése;
d) Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai hardver és szoftver beszerzése
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Önállóan kizárólag a felhívás 3.1. c), d) pontjaiban meghatározott tevékenységek támogathatóak.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében a 3.1. a), b) pontokban meghatározott tevékenységek önállóan nem támogathatóak.
A felhívás 3.1 a) és b) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 40%-át érhetik el.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a) amelyek többségi (50% feletti arányban) magántulajdonban állnak, kivéve azokat a szervezeteket, amelyekben 25-50% közötti mértékben tulajdonos olyan helyi önkormányzat, amely több mint 5000 lakossal és 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó költségvetéssel rendelkezik.
b) amelyek "Ipari Park” cím birtokosai és a fejlesztéssel érintett ipari park területének kizárólagos tulajdonosai
c) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
d) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
e) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) szövetkezetek.
4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 121 Szociális szövetkezet
f) 122 Takarék- és hitelszövetkezet
g) 123 Iskola szövetkezet
h) 124 Agrárgazdasági szövetkezet
i) 126 Biztosító szövetkezet
j) 128 Foglalkoztatási szövetkezet
k) 129 Egyéb szövetkezet
l) 141 Európai részvénytársaság (SE)
m) 142 Európai szövetkezet (SCE)
n) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követően, a benyújthatóság időpontjától számított 24 hónapig van lehetőség.
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 17-től 2018. május 17-ig lehetséges.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
c) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP 1.2.4-16 jelű felhívásra egy naptári évben egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem ugyanazon naptári évben az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát vagy a felhívás keretében támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylésének benyújtását követően nyújtható be.
d) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke a szabad vállalkozási zónák10 területén működő, támogatást igénylő ipari parkok esetén az összes elszámolható költség 70%-a, míg a szabad vállalkozási zónákon kívül fekvő ipari parkok esetében az összes elszámolható költség 50%-a.
c) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatása esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény azaz a projekt nettó jelenértéke közötti különbséget
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-124-16-ipari-parkok-fejlesztse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum