Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Raiffeisen Szemeszter Program
Kiíró:
Raiffeisen Bank Zrt.
Határidő:
09/15/2019
Érvényes:
09/15/2017
Tárgymutató:
Raiffeisen Szemeszter Program
Pályázhat:
azon nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár magánszemély ügyfelei vagy azok gyermekei (beleértve a mostoha és nevelt gyermeket is) vehetnek részt, akik a Banknál lakossági bankszámlát vezetnek, vagy vállalják, hogy kiválasztásuk esetén lakossági bankszámlát nyitnak, aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább két sikeresen teljesített félévvel rendelkeznek bármelyik magyar felsőoktatási intézményben
A kiíró(k) adatai

Raiffeisen Szemeszter Program részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

A Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041042; adatvédelmi azonosító szám: 40819, a továbbiakban: Bank) a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott feltételekkel meglévő és új magánszemély ügyfelei és gyermekei (továbbiakban: Pályázók) részére Raiffeisen Szemeszter Programot (továbbiakban: Program) hirdet. A Szemeszter Program szakmai partnere az International Education for Global Minds (Marienstr. 19/20, 10117 Berlin, Germany, a továbbiakban: IEC). A Program keretein belül 5 Magyarországi felsőoktatási hallgató vehet részt egy keresztféléves képzésen a Programban választható külföldi egyetemek egyikén a Raiffeisen Bank támogatásával.

1. A Program időtartama
1.1 A Programra való jelentkezés 2017. június 12.-től 2017. szeptember 15.-ig tart. A megadott kezdő időpont előtt és záró időpont után, illetve a Program visszavonása esetén a visszavonás időpontját követően beérkezett pályázatokat a Bank érvénytelennek tekinti.
1.2 A jelentkezési feltételeket teljesítő Pályázó 2017. szeptember 29. napjáig veheti fel a kapcsolatot az IEC-el, illetve ezen időpontig köteles részükre a regisztrációkor megadott adatokat alátámasztó hivatalos, eredeti dokumentumokat bemutatni.
1.3 A Programban kiválasztott támogatott Pályázók jelentkezésének határideje a jelen Részvételi Szabályzat mellékletében szereplő, általuk választott egyetemekre 2017. október 30.
1.4 A Programtól való visszalépés, kizáró ok felmerülése esetére a kiválasztás végső időpontja: 2017. október 20. Ezt követően a Bank a kiesett Pályázó személyét nem pótolja.
1.5 Az egyetemek visszajelzése a jelentkezésekre 2017. november 1. és 2017. december 31. között zajlik.
1.6 A sikeresen Pályázók képzésének időtartama: 2018. január 1.-2018. július 31.

2. A Programban történő részvétel feltételei és módja
2.1 A Programban a Bank azon nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár magánszemély ügyfelei vagy azok gyermekei (beleértve a mostoha és nevelt gyermeket is) vehetnek részt, akik a Banknál lakossági bankszámlát vezetnek, vagy vállalják, hogy kiválasztásuk esetén lakossági bankszámlát nyitnak, aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább két sikeresen teljesített félévvel rendelkeznek bármelyik magyar felsőoktatási intézményben. A bankszámla vezetésére vonatkozó feltétel teljesítésének véghatárideje 2017. október 13.
A kiesett támogatott Pályázó helyére lépő Pályázó esetében a határidő: 2017. október 20.
2.2 A vérszerinti szülő-gyermek kapcsolatot édesapa és gyermeke esetében születési anyakönyvi kivonattal, a mostoha és nevelt gyermek-mostoha és nevelőszülő kapcsolatot a közös háztartásban éléssel, a lakcímkártya bemutatásával kell a Bank felé igazolni. Ahol a jelen Részvételi szabályzat a továbbiakban szülőre hivatkozik, azon a mostoha és nevelőszülőt is érteni kell.
2.3 A Programban való részvételre nem pályázhat az, aki 2018. január 1-je előtt külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat, továbbá a Bank jogosult a Programból kizárni a pályázót, ha neki vagy szülőjének 90 napot és 5000 Ft-ot, vagy annak megfelelő deviza összeget meghaladó tartozása áll fenn a Bank felé.
2.4 A Programra jelentkezni a http://www.szemeszter.raiffeisen.hu weboldalon a jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével lehet. A jelentkezés során megadott adatok hitelességét a Pályázó köteles az IEC részére dokumentumokkal igazolni.
2.5 A jelentkezés az alábbi adatok megadásával történik:
Név
Email cím
Telefonszám
Jelenlegi felsőoktatási intézmény neve
Jelenlegi felsőoktatási intézmény szak neve
Tanulmányi átlag (általános átlag, tehát az összes elvégzett félév átlaga, a szerzett jegyek elosztva a tárgyak számával)
Angol nyelvvizsga típusa és annak eredménye (a jelentkezés feltétele IELTS típusú nyelvvizsga)
Választott egyetem és szak
Raiffeisen ügyfélminőség (amennyiben a Pályázó vagy valamelyik szülője a jelentkezéskor nem rendelkezik a Banknál lakossági bankszámlával, a Pályázónak vállalnia kell, hogy kiválasztása esetén ő vagy valamelyik szülője a Banknál lakossági bankszámlát nyit)
2.6 A jelentkezési feltételeket teljesítő, sikeresen regisztrált Pályázókkal az IEC telefonon felveszi a kapcsolatot és időpontot egyeztet egy személyes találkozóra. A személyes találkozó során a Pályázó az alábbi, a jelentkezéskor megadott adatokat alátámasztó dokumentumok bemutatására és további adatok megadására köteles:
- tanulmányi átlagot igazoló hivatalos (az egyetem pecsétjével, aláírásával ellátott) dokumentum (az elvárt a minimum 4.0 átlag egy 5.0 skálán)
- IELTS angol nyelvvizsga igazolása (2 évnél nem régebbi és legalább 6.5 pontszámú)
- angol nyelvű motivációs levél: ”Why am I the right candidate for the Raiffeisen Semester Program?” címmel (legalább 4000 karakter, 47 sor, szóközökkel), tartalmazva a szakos tanulmányhoz kapcsolódó publikációk, eredmények és tevékenységek felsorolását
- minimum 1db angol nyelvű professzori referencia-levél
- angol nyelvű önéletrajz
- igazolványkép
- útlevél
2.7 A jelentkezési feltételek teljesítésének ellenőrzését követően az IEC munkatársa tájékoztatást és személyre szabott tanácsot ad a kiválasztott egyetemekkel és képzésekkel kapcsolatban, illetve ekkor kerül sor a választott egyetemek listájának véglegesítésére, figyelembe véve az adott egyetem felvételi követelményeinek való megfelelést.
2.8 Az IEC a tanulmányi átlag és a nyelvvizsga eredménye alapján rangsorolja a Pályázókat. A Bank a rangsor első 5 helyén szereplő személyt támogatja. Több azonos eredménnyel rendelkező Pályázó közül a támogatott Pályázót a Bank 3 tagból álló bizottsága 2017. október 2. és 2017. október 13. között választja ki az alábbi szempontok figyelembevételével.
- motivációs levél,
- referencia levél,
- szakos tanulmányokhoz kapcsolódó publikáció, tevékenység vagy eredmény,
- a személyes találkozó tapasztalatai.
A bírálóbizottság a Pályázókat döntéséről elektronikus levélben értesíti.
2.9 A támogatásra jogosult Pályázók jelentkezését az IEC küldi el a kiválasztott egyetemekre. A felvétel eredményéről a Bank ad tájékoztatást a Pályázóknak. Az IEC további feladata, hogy segítséget nyújtson a felvételt nyert Pályázónak a felajánlott tanulmányi hely elfogadásához, a képzésre való beiratkozáshoz, valamint minden szükséges információt átadjon a részére az egyetemmel és a képzéssel kapcsolatban.
2.10 A kiválasztott Pályázó a Programtól a szemeszter.raiffeisen.hu email címre küldött nyilatkozattal legkésőbb 2017. október 20-ig léphet vissza költségmentesen. Amennyiben a Pályázó a fent jelzett határidő után jelzi visszalépését, köteles a Banknak a Pályázatával kapcsolatban felmerült költségeit 127 EUR összegben megfizetni. Pályázót a Bank a költségtérítés alól különös méltánylást érdemlő esetben, így különösen, de nem kizárólagosan közeli hozzátartozó halála, betegség, vagy az anyagi helyzet jelentős romlása esetén mentesítheti.
2.11 Kiesik a Pályázó a támogatottak köréből, ha egyetlen általa kiválasztott egyetemre sem nyer felvételt, vagy visszalép a Programtól, vagy kiutazása a választott egyetem helyszínére bármely okból kifolyólag (pl. vízum kiállításának megtagadása) meghiúsul, továbbá ha a Pályázónak vagy szülőjének 90 napot és 5000 Ft-ot, vagy annak megfelelő deviza összeget meghaladó tartozása áll fenn a Bank felé. A kiesett Pályázó helyére a rangsorban következő Pályázó lép. A Bank a kiválasztási folyamatot 2017. október 20. napjával lezárja, ezt követően a kiesett Pályázó személye nem kerül pótlásra.

3. Támogatás
3.1 A Program keretében a Bank kizárólag az alábbi költségek megfizetését vállalja:
- egy szemeszterre szóló egyetemi tandíj,
- képzési időszakban felmerülő megélhetési költségek: o ázsiai egyetemek esetében 970 euró/hó
o egyesült államokbeli egyetemek esetében: 1270 USD/hó
o kanadai egyetemek esetében: 1000 CAD/hó
o dél-amerikai egyetemek esetében: 1000 USD/hó
o ausztráliai egyetemek esetében: 1650 AUD/hó
o spanyolországi egyetemek esetében: 700 euró/hó
o angliai egyetemek esetében: 1060 GRP/hó
A megélhetési költségekbe nem tartozik bele az esetlegesen szükséges vízum kiállításának, az egyetem helyszínére utazásnak, és a haza utazásnak a költsége. A megélhetési költséget a Bank havi rendszerességgel biztosítja a Pályázónak.
3.2 Pályázót a támogatással összefüggésben adófizetési kötelezettség nem, csak adóbevallási kötelezettség terheli. A Pályázó a Bank adóbevallási, adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez, valamint a jövedelemigazolás kiállítása érdekében az alábbi adatait köteles a Bank részére megadni: neve, születési neve, adóazonosító jele, anyja neve, születési helye, születési ideje, állampolgársága, lakcíme.
3.3 A támogatás feltétele, hogy a Pályázó a kiválasztott egyetem féléves képzése során az órák legalább 80%-án részt vegyen. Az erre vonatkozó igazolást a Bank kérésére közvetlenül az IEC kéri be az egyetemtől és küldi el a Bank részére. Amennyiben a Pályázó a fenti, órákon való részvételre vonatkozó feltételt nem teljesíti, köteles a Bank részére a tandíjat visszafizetni. Abban az esetben, ha a Pályázónak a képzés időtartama alatt a Bank felé 90 napot és 5000 Ft-ot, vagy annak megfelelő deviza összeget meghaladó tartozása keletkezik, a Bank jogosult a megélhetési költségekre nyújtott támogatást a tartozás összegével csökkenteni. Amennyiben a tartozás összege meghaladja a megélhetési költségekre nyújtott havi támogatás összegét, a Bank jogosult a támogatást a tartozás maradéktalan rendezéséig megvonni.
3.4 Pályázónak vállalnia kell, hogy a képzés időtartama alatt az egyetemi és kulturális élményeiről minimum havi 3 beszámolót készít (legalább 500 karakterben), fotós/videós tartalommal kiegészítve, és azt a Bank részére megküldi, valamint ezeket a tartalmakat havi rendszerességgel saját social média felületein is közzéteszi.
Pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy a képzés befejezését követő 6 hónapon keresztül a Bank hivatalos eseményein a Bank rendelkezésére áll.
3.5 Pályázó jelentkezésével elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy a Bank nevét, írásait, fotóit, videóit, nyilatkozatait a képzés időtartama alatt, valamint annak befejezésétől számított 6 hónapos időtartamban Magyarország területén, külön díjazás nélkül, korlátlanul és kizárólagosan reklámcélból felhasználja.
A Pályázó által a képzés időtartama alatt készített fotós és videós tartalmaknak a Bankhoz való továbbításának, illetve a Bank által történő felhasználhatóságának jogszerűségéért a Pályázó felel és szavatol.
3.6 A támogatásra való jogosultság feltételeiről, a kifizetés módjáról, a felek jogairól és kötelezettségeiről a Bank és a támogatott Pályázó szerződést köt egymással.

4. Adatkezelési tájékoztató
4.1 A Pályázatban való részvétel teljesen önkéntes, a Pályázó adatainak kezelése a Pályázó hozzájárulásán alapszik. A Pályázatban való részvétellel a Pályázó a jelen Raiffeisen Szemeszter Program részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató feltételeit elfogadja és a jelentkezéshez szükséges adatokat a Bankkal szerződéses kapcsolatban álló ACG Reklámügynökség Kft. (székhely: 1126 Budapest, Istenhegyi út 18., cégjegyzékszám 01-09-728297, adatvédelmi azonosító szám: NAIH-70266/2013.) által üzemeltetett http://www.szemeszter.raiffeisen.hu weboldalon, önkéntesen megadja. Az ACG reklámügynökség a megadott adatokat kizárólag csak tárolja, valamint továbbítja a Bank részére, de azokon további adatkezelési művelet végrehajtására nem jogosult. A Pályázattal összefüggésben megadott személyes adatok kezelője a Raiffeisen Bank.
A Bank a sikeresen regisztrált Pályázóról rendelkezésére álló adatokat jogosult kapcsolatfelvétel, és a Programban való részvétel elősegítése érdekében a Programban közreműködő IEC részére továbbítani.
4.2 A Bank, és az IEC a kiválasztott/támogatott Pályázó adatait a Bank és a Pályázó között létrejött szerződés teljesítésének időtartamára, illetve a szerződésből eredő jogérvényesítés lehetőségének fennállásáig jogosult kezelni.
A sikertelen Pályázók tekintetében a Bank, az IEC és az ACG az adatokat a jelentkezéssel kapcsolatos panaszok benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig, illetve ha panasz benyújtására került sor, a Bank Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak panaszkezelési rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelési cél megszűnésével a Pályázónak az ACG, a Bank, és az IEC által kezelt adatai a nyilvántartásokból teljes egészében törlésre kerülnek.
4.3 A Pályázó személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni az alábbi elérhetőségeken:
A Bank esetében:
- telefonon a 06 40 48 48 48-as telefonszámon,
- elektronikus úton az info@raiffeisen.hu címre küldött e-mailben,
- írásban a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700. címre küldött levél formájában.
Az ACG esetében:
- telefonon a 06 1 224 0540-es telefonszámon, kapcsolattartó: Szenftlében Gergely,
- elektronikus úton a szenftleben.gergely@acg.hu címre küldött e-mailben, - írásban az ACG Reklámügynökség Kft., Szenftlében Gergely 1126 Budapest, Istenhegyi út 18. címre küldött levél formájában.
http://szemeszter.raiffeisen.hu/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum