Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása / EFOP-1.4.3-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
12/12/2018
Érvényes:
12/12/2018
Tárgymutató:
gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása, Jó kis hely - Biztos Kezdet / EFOP-1.4.3-16
Pályázhat:
321 - helyi (települési) önkormányzat
371 - helyi nemzetiségi önkormányzat
525 - vallási tevékenységet végző szervezet
529 - egyéb egyesület
551 - bevett egyház
552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 - elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 - egyházi szervezet technikai kód
569 - egyéb alapítvány
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására

A Felhívás címe:
Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása
A Felhívás kódszáma:
EFOP-1.4.3-16
Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok, civil- és egyházi szervezetek számára önállóan vagy azoknak más települési önkormányzatokkal, civil- vagy egyházi szervezetekkel alkotott konzorciumai számára a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózás és népesedési kihívások kezelését. A cél elérését a Kormány a települési önkormányzatokkal, civil és egyházi szervezetekkel önállóan vagy azoknak közösen alkotott konzorciumainak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt:
a.) 1000-4000 lakos közötti települések esetén 35-40 millió Ft;
b.) 1000 lakos alatti települések esetén 40-44 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a Felhívás 5.4. pontjában leírtaknak megfelelően támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:
- a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javításához, a szegénységből kivezető esélyek megteremtéséhez a gyerekes családok szempontjából hátrányokkal küzdő településeken,
- Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport vonatkozásában a koragyerekkori esélyteremtés támogatásához óvodáskor alatti gyereket nevelő családok számára
- Kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport vonatkozásában a gyermekek életkori igényeihez illeszkedően az integráció és esélyteremtés erősítése érdekében minden gyerek korcsoportot, valamint a 25 év alatti fiatalokat elérő "Jó kis hely" kistelepülési komplex gyermekprogramok és szolgáltatások biztosításához
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legalább 20 millió fővel csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma.
Az Eurostat által használt összesített szegénységi és kirekesztődési mutató három dimenziót foglal magában: A relatív jövedelmi szegénységet, a súlyos anyagi deprivációt valamint a munkaszegénységet (nagyon alacsony munkaintenzitás). Azok a személyek vannak kitéve a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának, akik e három fő dimenzió közül egyben vagy többen érintettek. E mutató szerint 2013-ban Magyarországon a teljes lakosság 31,1%-át, azaz 3 millió 44 ezer embert érintett a relatív jövedelmi szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának legalább egy dimenziója, ami 2,4 százalékponttal, azaz 241 ezer fővel alacsonyabb a 2012. évinél. Ugyanakkor azok száma, akiket mind a három szegénységi dimenzió együttesen sújtott 461 ezer főt tett ki, ami 18 ezer fővel több, mint a megelőző évben.
Életkor szerint vizsgálva valamennyi szegénységi dimenzió tekintetében a legveszélyeztetettebb csoportba a gyermekek tartoznak. Körükben 2013-ban az országos átlagnál 10 százalékponttal magasabb volt azok aránya, akik ki vannak téve a szegénység vagy kirekesztődés kockázatának. Ennek egyik oka, hogy a szegényebb háztartásokban több a gyermek, a másik, hogy a kisgyermekes háztartások többségében az anya nem dolgozik, így ezek a családok kevesebb jövedelemmel rendelkeznek.
A magyarországi szegénység vidéken, az aprófalvakba koncentrálódik, ahol jellemző a települési lejtő: minél kisebb egy település, a társadalmi előnyök annál inkább csökkennek, a hátrányok pedig nőnek. A gyermekek többsége a legrosszabb helyzetű területeken, különösen kistelepüléseken születik, ahol megfelelő esélyeik a családok szegénysége és a támogatás biztosító szolgáltatások hiánya miatt nem biztosítottak:
372 olyan település van az ország kevésbé fejlett régióiban, ahol a lakosságszám 1000-4000 fő közötti, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülők aránya 50% feletti (KSH (TeIR), 2010-2013). és nem működik Gyerekház. Különösen súlyos helyzetben vannak az 1000 lakos alatti- nem csökkenő gyerekszámú kistelepüléseken, ahol a problémák koncentráltan vannak jelen: az rgyk-s gyerekek aránya több mint 50%, ugyanakkor a hagyományos, preventív célú szolgáltatások nem működnek,a településeken nincsen megszervezve a gyermekek napközbeni ellátása, gyakran nincs óvoda, iskola. 203 nem csökkenő gyerekszámú 1000 lakos alatti olyan település van az országban, ahol a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya 50% feletti. Közülük 18 településen alacsony (20 fő alatti) a 0-18 éves célcsoporthoz tartozók száma, illetve 12 helyen Biztos Kezdet Gyerekház működik, ezért újabb szolgáltatás kiépítése nem feltétlenül indokolt. Így 173 olyan település van, ahol a programot meg lehet valósítani.
Azokon a nagyobb, 1000 -4000 lakos közti településeken, ahol több mint 50% az rgyk-s gyerekek aránya, különösen indokolt a 3 év és az alatti korosztály számára az esélyek megalapozásának támogatása. A koragyerekkori szolgáltatások elérhetővé tétele nagyon fontos azon rászoruló családok számára, akik körülményeik miatt nem tudják gyermekük számára a fejlődését támogató, megfelelő körülményeket biztosítani, pedig az ekkor megteremtett esélyek az egész életútra pozitívan hatnak és megalapozzák az óvodai, iskolai esélyeket; a sikeres iskolai karriert. A gyerekek esélyeinek növelése, az ismétlődő szegénységi kör megtörése érdekében a 2007-2013 időszakban többféle ún. "gyerekesély" programot indítottunk el hátrányos helyzetű területeken. A programcsomag vezető elemét a 23 LHH térségben megvalósult integrált térségi programok jelentették, ahol több mint 80 000 gyermek bevonása történt meg. Emellett 115 Biztos Kezdet Gyerekház is létrejött, melyek közül 112 hazai támogatásból folytatja működését.
A Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának sikeresen megindult, területileg jól célzott, a fenntarthatóságot garantáló méretű településeken történő további elterjesztése ezért nagyon fontos a szegénység ismétlődő körének megtörésében.
A helyi igényekre és szükségletekre reagálva a Felhívás keretében megvalósuló fejlesztések átfogó célja a gyermekesély programok továbbfejlesztése a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetű településeken a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében az alábbiak szerint:
- legyenek elérhetőek a Biztos Kezdet Gyerekházak a koragyerekkori esélyteremtés támogatása érdekében az óvodáskor alatti gyereket nevelő családok számára olyan szolgáltatáshiányos, 1000 állandó lakos feletti, de 4000 állandó lakost meg nem haladó településeken, amelyek a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyermekek aránya több mint 50%,
- váljanak hozzáférhetővé a minden gyerek korcsoportot, valamint 25 év alatti fiatalokat elérő preventív célú kistelepülési komplex gyermekprogramok és szolgáltatások az olyan 1000 állandó lakos alatti szolgáltatáshiányos településeken, ahol nem csökken a gyerekszám, és amelyek a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyermekek aránya több mint 50%.
Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint
- a Biztos Kezdet Gyerekház létesítéséhez kapcsolódóan az óvodáskor alatti gyermekek és szüleik számára különféle programok és fejlesztések biztosítása;
- a szocio-kulturális hátrányok kompenzálása, a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások elérhetővé tétele, a szülői kompetenciák erősítése, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek együttes támogatása, a helyi közösség mozgósítása;
- "Jó kis hely" létesítéséhez kapcsolódóan a 0-25 év alatti gyermekek és fiatalok számára korcsoportos szükségletekre épülően különféle preventív célú programok, foglalkozások biztosítása, a szülők bevonása, a helyi közösség fejlesztése.
A felhívás keretében megvalósuló fejlesztéseket folyamatosan nyomon követi és segíti az EFOP 1.4.1-15. Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt konstrukció.

Célcsoport
A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a megvalósítási területet jelentő településen élő gyermekek és fiatalok, valamint családjuk alkotják.
Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében: elsősorban a 3 év alatti intézménybe nem járó gyerekek és szüleik "Jó kis hely" kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetében: 25 év alatti gyermekek és fiatalok korcsoportjai, 3 év alattiak, óvodások elsősorban óvodán kívüli időben, általános iskolás és középiskolás korúak, valamint az ifjúsági korosztály, ahol lehetséges, a szülők bevonása mellett.
A projekt másodlagos (közvetett) célcsoportját a program területén működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai alkotják.
A helyi projektek végrehajtásához az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. (továbbiakban röviden: EFOP-1.4.1-15) kiemelt projekt nyújt szakmai támogatást együttműködési megállapodás alapján. A programok és a hozzájuk szükséges infrastruktúra szakmai előkészítésének támogatása, az EFOP-1.4.2-16 és EFOP-1.4.3-16 konstrukcióban valósul meg, míg az EFOP-2.1.2-16 kódszámú projekt célja a támogatott településeken a fent nevezett felhívásokban támogatást nyert projektek megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér létrehozásának biztosítása.

Stratégiai kapcsolódás:
A felhívás illeszkedik a "Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégiához azáltal, hogy a gyermekek helyzetének javítását szolgáló EFOP konstrukciók (Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása és az Integrált térségi gyermekprogramok) a Stratégia alapelveivel összhangban annak céljaihoz hozzájárulva, az egyes fejlesztési irányokon belüli eszközök együttes alkalmazásával segíti a leghátrányosabb helyzetű területeken élő gyerekeket és családjaikat.
Illeszkedik továbbá a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. (MNTFS II) Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz. Az MNTFS II 7.1. Gyermek jól-lét beavatkozási területénél megfogalmazottak szerint a gyerekszegénység csökkentése érdekében tovább kell fejleszteni a leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére - 2007-2013 - között elindított integrált programokat, illetve azokat további hátrányos helyzetű területekre szükséges kiterjeszteni. Az MNTFS II 2015-2017 évekre szóló intézkedési tervéről szóló 1672/2015. (IX.22.) Korm. határozat szerint a gyermekes családok ismétlődő szegénységi körének megtörése, esélyeik tartós és hosszú távú növelése érdekében folytatni és bővíteni kell a korábbi hátrányos helyzetű térségek (kedvezményezett járások) integrált gyermekprogramjait, valamint szakmai, módszertani támogatását.
Az EU 2020 Stratégia 2020-ig elérendő céljai közül a felhívás hozzájárul a "Az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak arányát 25%-kal csökkenteni kell, több mint 20 millió embert emelve ki a szegénységből" valamint "a korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni" célkitűzésekhez. azzal hogy a preventív célú beavatkozások perspektívákat nyitnak a szegénységi körből való kitöréshez. A felhívás ugyancsak hozzájárul a 2013/112/EU "Beruházások a gyermekek érdekében: a hátrányos helyzetből való kitörés" c. Bizottsági Ajánláshoz, amely megfogalmazza, hogy a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő öröklődésének megakadályozása érdekében a Tagállamok alakítsanak ki és hajtsanak végre a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés problémájának kezelését célzó olyan szakpolitikákat, amelyek több dimenziós stratégiák révén kívánják előmozdítani a gyermekjólétet. A beavatkozások hozzájárulnak azon szakpolitikai törekvések teljesüléséhez, melyek célja a gyermek jól-lét növelése.
A konstrukció kapcsolódik továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia VII.2.3. A prevenciót támogató és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését szolgáló intézkedések 2.3.1. A minőségi, koragyermekkori nevelés kiterjesztése és hozzáférhetővé tétele, valamint a VII. 2.4. Az iskolarendszerből való végzettség nélküli iskolaelhagyás ellenében beavatkozó intézkedések 2.4.4.
Tanórán kívüli tevékenységek, egész napos iskola, szülőkkel való együttműködés erősítése pontokhoz azzal, hogy a megvalósuló fejlesztésekkel növeli a gyermekek esélyeit a lemorzsolódás elkerülésére és a továbbtanulásra.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,5 milliárd Ft.
A támogatott kérelmek várható száma:
- 1000 - 4000 lakos közötti, több mint 50% rgyk-s gyermekkel rendelkező települések esetén legalább 50 db (Biztos Kezdet Gyerekház létesítéséhez kapcsolódóan),
- 1000 lakos alatti, több mint 50% rgyk-s gyermekkel rendelkező, nem csökkenő gyermekszámú települések esetén legalább 80 db ("Jó kis hely" létesítéséhez kapcsolódóan).

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Kormány határozat jóváhagyta az EFOP-1.4.3 "Biztos Kezdet Gyerekházak és "Jó kis hely" - kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása" című felhívás megvalósítását.
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében az Emberi Erőforrás Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1011/2016. (I. 20.) és a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 16 óráig, pénteken 8:30 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJKETEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetén:
1. A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés biztosítása,
2. A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása,
3. Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása,
4. A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején,
5. A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek,
6. Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus),
7. Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára,
8. Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal.
"Jó kis hely" - kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén:
9. Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal.
10. Szakma és szakmaközi együttműködések, bekapcsolódás a jelzőrendszer munkájába,
A helyi igényekre épülő, rugalmas, szolgáltatások nyújtása a település teljes gyerek/ifjúsági fiatalok korosztálya számára, a szakemberek támogató jelenlétének biztosítása érdekében a következők szerint:
a.) 3 év és az alatti és óvodás gyerekek, valamint családjuk programjai
- Játékfoglalkozások biztosítása a gyermek számára a szülő bevonásával
- Koragyerekkori programok a gyerekek és a szülők számára (pl. baba-mama klub),
- A Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, az óvoda-szülő-gyermek kapcsolat erősítése,
b.) Tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjai
- Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységek: fejlesztő tevékenységek, korrepetálás, célzott fejlesztő segítségnyújtás,
- Szabadidős, kulturális- és sportprogramok, tábor gyermekeknek, fiataloknak,
- Életvezetést segítő, valamint preventív célú (pl. drogmegelőzés segítő) programok
- Felkészítés a munkaerő-piaci jelenlétre fiataloknak és szülőknek egyaránt elsősorban kompetencianöveléssel, és pályaorientációval.
- IT kompetenciák erősítése fiataloknak és szülőknek
A fenti helyi igényekre épülő tevékenységek közül a 3 év alatti és óvodás gyerekek, valamint a tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjai közül legalább 3-3 megvalósítása kötelező, amelyek közül az egyikben a szülő bevonása is megvalósul. A gyerekek számára a foglalkozások és szabadidős programok idején biztosítani kell a megfelelő étkezést (tízórai, uzsonna, nyári programok esetén napi egyszeri meleg étkezés - a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódva, vagy annak hiányában önállóan). A projekt szabadidős programokat, felügyeletet biztosít a kötelező szünidei gyerekétkeztetéshez.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be
- Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetén: 1000-4000 fő állandó lakossal és több mint 50%-os rgyk-aránnyal;
- "Jó kis hely" kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén: 1000-nél kevesebb állandó lakossal és több mint 50%-os rgyk-aránnyal, valamint nem csökkenő gyerekszámmal
rendelkező településeken működő alábbi szervezetek:
GFO kód szerint:
321 - helyi (települési) önkormányzat
371 - helyi nemzetiségi önkormányzat
525 - vallási tevékenységet végző szervezet
529 - egyéb egyesület
551 - bevett egyház
552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 - elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 - egyházi szervezet technikai kód
569 - egyéb alapítvány
A települési és helyi nemzetiségi önkormányzat kivételével támogatási kérelmet nyújthat be az a szervezet is, amelyik rendelkezik a települési önkormányzat támogató testületi döntésével.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Az önkormányzati igénylők csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Jelen felhívás 4.1. pontjában meghatározott támogatást igénylők körén kívül esők.
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. december 12-től 2018. december 12-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. december 12-2017. január 23.
- 2017. január 30-2017. március 6.
- 2017. március 10-2017. július 3.
- 2017. július 7-2017. november 20.
- 2017. november 25-2018.február 28.
- 2018. március 5-2018. december 12.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltött programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás11/futárposta - szolgáltatás12 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében: 1000-4000 lakos közötti, több mint 50% rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 35 millió Ft, maximum 40 millió Ft;
"Jó kis hely" kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetében: 1000 lakos alatti nem csökkenő gyerekszámú, több mint 50% rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 40 millió Ft, maximum 44 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-143-16-j-kis-hely-biztos-kezdet-gyerekhzak-s-kisteleplsi-komplex-gyermekprogramok-tmogatsa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum