Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek / GINOP-5.3.5-18
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/21/2018
Tárgymutató:
munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek / GINOP-5.3.5-18
Pályázhat:
- GFO 312 - Központi költségvetési szerv,
- GFO 512 - Szakszervezet,
- GFO 513 - Egyéb munkavállalói érdekképviselet,
- GFO 514 - Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet,
- GFO 517 - Egyéb szövetség,
- GFO 529 - Egyéb egyesület,
- GFO 549 - Egyéb köztestület,
- GFO 552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,
- GFO 561 - Közalapítvány,
- GFO 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- GFO 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye,
- GFO 569 - Egyéb alapítvány,
- GFO 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
- GFO 573 - Nonprofit részvénytársaság,
- GFO 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek
GINOP-5.3.5-18
Magyarország Kormányának felhívása a vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalás erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez, illetve a szociális partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése céljából.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a munkavállalói és munkáltatói tudatosság növelését, a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését. A cél elérését a Kormány érdekképviseleti szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 100%-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok, továbbá a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás célja a szociális partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók, vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez.
A felhívás keretében a szociális partnerek egy általuk képviselt nemzetgazdasági ágban/ágazatban/alágazatban/szakágazatban (a továbbiakban együtt: ágazatban) az ágazathoz, vagy egy adott munkavállalói csoporthoz szorosan kapcsolódó, aktuális munkaerőpiaci kihívás kezeléséhez járulhatnak hozzá tematikus/ágazati projektjük megvalósításával. A projektek keretében olyan témák feldolgozására kerülhet sor, amelyek hosszútávon javítják a foglalkoztathatóságot, alkalmazkodóképességet, termelékenységet és a versenyképességet. A projekt keretében az elért eredményeket olyan módon szükséges elérhetővé tenni és bemutatni, hogy azokat a munkaadók és munkavállalók minél szélesebb körben megismerhessék és felhasználhassák. A pályázati felhívás keretében feldolgozott témákhoz kapcsolódóan kísérleti (pilot) projekt megvalósítására is sor kerülhet, melynek során a projekt keretében kidolgozott megoldás gyakorlatba való átültetése érdekében a pályázók olyan tevékenységet valósítanak meg, amely egy komplex probléma megoldása érdekében, kis mintán, illetve szűk, de állandó résztvevői kör bevonásával valósítanak meg. A kísérleti projekt valós feltételek közt, alacsony idő- és költségráfordítással, tehát hatékonyan próbálja ki az adott tevékenységet, ugyanolyan szakmai igényességgel, mint egy hasonló, nagyobb léptékű fejlesztés. Célja a nagyobb léptékű tevékenység megalapozása, eredményes beágyazódásának segítése. A kísérleti projekt során létrejött kutatási tapasztalat vagy fejlesztési produktum inputként és egyfajta modellként szolgál egy további, nagyobb léptékű tevékenység megvalósításához.
A munkaerőpiaci feltételek változása gyakran a munkáltatókat és a munkavállalókat is kihívás elé állítja. A demográfiai, gazdasági és technológiai változásokhoz való alkalmazkodás a munkáltatók piacon maradásának, illetve a munkavállalók sikeres munkaerőpiaci részvételének alapvető feltétele. A kihívások gazdasági ágazatonként eltérőek lehetnek, azonban az adott területen jelenlévő szociális partnerek segítséget nyújthatnak azok leküzdéséhez.
Magyarországon a szakszervezeti szervezettség, valamint a munkáltatói képviselet aránya uniós összehasonlításban relatíve alacsony (a csökkenő trend egyébként általánosságban jellemző Európában) ezért szükséges, hogy a szociális partnerek ne csak a szűken vett tagságukat, hanem valamennyi, területükhöz, ágazatukhoz tartozó munkavállaló vagy munkáltató/vállalkozás érdekeit képviseljék. A 2008 óta, több pályázati meghirdetés eredményeként megvalósuló jogsegélyszolgálatok bizonyítják, hogy megfelelő támogatottság esetén az érdekképviseleti szervezetek hatékonyan és sikeresen valósítanak meg olyan projekteket, melyek széles társadalmi rétegek számára jelentenek segítséget. A jogsegélyszolgálatok regionálisan egy-egy nyertes pályázó kiválasztásával, különböző méretű településeken jöttek létre. Ezek keretében összesen 104 578 ügyfél 140 535 esetben élt a jogsegélyszolgáltatás lehetőségével. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a szociális partnerek a megfelelő kapacitások biztosítása mellett képesek célzottan és hatékonyan reagálni egy-egy kihívásra és elősegíteni ezzel a foglalkoztatás növelését, valamint a minőségi munkahelyeket. Külföldi példák is alátámasztják, hogy a szociális partnerek által megvalósított projektek alkalmasak egy-egy munkaerőpiaci kihívás kezelésére, ráadásul mindez a munkaerőpiaci szereplők szükségleteinek, igényeinek messzemenő figyelembevételével valósul meg.
A 2007-2013 közötti időszakban megvalósult pályázatok keretében lehetőség volt a szociális partnerek kapacitásainak támogatására. A TÁMOP 2.5.1 "Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése" című felhívás keretében, amelynek 5,15 milliárd forintos keretösszegből 119 projekt részesült támogatásban, támogatható tevékenység volt az érdekképviseletek szervezeti integrációja, nemzetközi és hazai szintű szakmai együttműködése, alkalmazottaik képzettségének javítása, valamint a kollektív szerződésekkel való lefedettség növelésének és hatályosulásának elősegítése. A TÁMOP 2.5.3 "Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése - A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése" című projekt keretében pedig 6,55 milliárd Ft keretösszegből összesen 66 projekt részesült támogatásban, amelyben támogatható volt többek között a szociális partnerek újfajta szerepvállalásának erősítése, különös tekintettel a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességével és társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatos tevékenységekre. Ezek a pályázatok nem célhoz kötötten, hanem általánosságban támogatták a kapacitások fejlesztését.
A munkahelyi egészség és biztonság javítása területén az érdekvédelmi szervezeteknek, szociális partnereknek is kiemelt szerepük van. E szervezetek számos munkáltatóval és munkavállalóval érintkeznek működésük során, így a munkavédelmi tudatosság, a munkáltatói és munkavállalói elkötelezettség javítása ezeknek a szervezeteknek is fontos feladata, amit a GINOP 5.3.4 - A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése című projekt keretében valósítanak meg.
Az érdekképviseleti szervezetek a foglalkoztatás körülményeivel, a foglalkoztatási jogviszonyokkal, munkavállalással kapcsolatban felmerülő problémák kezelésében is lényeges és közvetlen szerepet játszanak. A jogszerű foglalkoztatás egyik feltétele, hogy a munkaerőpiaci szereplők hiteles és naprakész információkkal rendelkezzenek munkajogi és foglalkoztatási kérdésekben, illetve, hogy az ezt biztosító szolgáltatások széles körben elérhetőek legyenek. E tevékenységek biztosítását a szociális partnerek a GINOP 5.3.3 - "A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása" című konstrukció forrásainak segítségével végzik.
A munkakörülmények javítását és a be nem jelentett munkavégzés visszaszorítását a hatósági ellenőrzések hatékonyságának növelésével, az ellenőrzésekhez szükséges humánkapacitások és erőforrások további erősítésével, valamint a jogtudatos magatartás elterjesztésével lehet megvalósítani.
Emellett a munka minőségének javítását is ösztönözni kell a vállalkozások körében, a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésére irányuló tevékenységek támogatásával. A munkavédelemre, egészségfejlesztésre áldozó, arra odafigyelő vállalkozások versenyképessége, munkahely- és munkavállaló-megtartó képessége mérhetően javul munkavállalóik megfelelő munkakörülményeinek megteremtésével, a munkavállalók esetében pedig a munkahelyi egészség és munkabiztonság fontos szerepet játszik tartós foglalkoztathatóságukban. Mindemellett a munkavédelem és munkaügy állami tájékoztató rendszere is folyamatos fejlesztésre szorul. Lényeges a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzést végzők képzése, ismereteik frissítése, valamint a hatékonyabb ellenőrzés feltételeinek megteremtése. A fenti célok elérését támogatja a GINOP-5.3.7-VEKOP-17 Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése című kiemelt projekt. A projekt támogatja a GINOP-5.3.5-18 felhívás megvalósulását a támogatási kérelmek mellékleteként beérkezett lektorált szakmai, módszertani fejlesztési terv, valamint a kísérleti projekttervhez kapcsolódó módszertan véleményezésével, minősítésével. Továbbá támogatást biztosít az eredmények minél szélesebb körű disszeminációjára is.
Jelen felhívás az aktuális munkaerőpiaci kihívásokhoz kapcsolódóan támogatja a kapacitásfejlesztést, ezáltal közelebb hozza az érdekképviseleti szervezeteket ezen kihívások megoldásához és egyúttal közvetlenebb kapcsolat kiépítésére is lehetőséget ad az általuk képviselt munkavállalói és munkáltatói, vállalkozói szervezetekkel.
A felhívás keretében az alábbi tématerületekhez kapcsolódó projektek nyújthatók be:
- Az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelése és az időskori munkaerőpiaci aktivitás elősegítése;
- a munka jövője (tekintettel többek között a technológiai fejlődésre, automatizációra, digitalizációra, a változó készségigényekre, az idősödő munkavállalókra, valamint a globális változásokra);
- munkahelyi diverzitás kezelése és az ezzel járó lehetőségek kihasználása,
- a munkaerő-piacon az egyenlő bánásmód elősegítése, a szegregáció megelőzése;
- a nők és a férfiak egyenlő munkaerőpiaci esélyeinek előmozdítása;
- a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai;
- a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások;
- munkaerő-igények és készségigények előrejelzése;
- munkaerőpiaci átmenetek elősegítése;
- munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére;
- minőségi munkahelyek;
- a munka és a magánélet összehangolását segítő Magyarországon eddig nem alkalmazott megoldások, rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, szemléletformálás;
- zöld- és kék-gazdaság, környezetvédelem, környezettudatosság;
- közösségi megoldások a gazdaságban ("sharing economy");
- a válságban lévő ágazatok kilábalási, megújulási terveinek kidolgozása (innovatív megoldások, új technológiák alkalmazása stb.);
- alkonygazdaság fejlesztési lehetőségeinek kimunkálása, az egészségügyi szektor piaci alapon működő részének foglalkoztatási potenciálja;
- a generációk közötti együttműködés elősegítése a munkahelyeken;
- vállalatok társadalmi felelősségvállalásának elősegítése,
- a kiskereskedelmi boltok társadalmi felelőssége és munkaerőpiaci potenciálja az alacsony lakosságszámú településeken;
- a turisztikai szektor foglalkoztatási potenciáljának maximalizálása
- felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira.
- munkavédelmi, munkahelyi egészséggel összefüggő kutatás a honvédelem, a sütőipar, a gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása, a gép, gépi berendezés gyártása, és az ipari gép, berendezés, eszköz javítása ágazatok/alágazatok/szakágazatok területén
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 4 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 110-400 db
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) standard projektként hirdeti meg az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30- 14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a támogatási kérelemnek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatási kérelemnek meg kell felelnie különösen a következőknek:
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1 Támogatást igénylők köre
1. Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
a) Önállóan, konzorciumvezetőként, vagy konzorcium tagként az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okiratuk szerint munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (a továbbiakban együtt: szociális partnerek), valamint ezek szövetségei, köztük az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény alapján törvénnyel létrehozott Ágazati Párbeszéd Bizottságokban tagsággal rendelkező munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint ezek szövetségei.
b) Konzorciumi tagként a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, továbbá kutatóintézetek, kutatással foglalkozó nonprofit szervezetek (GFO kód: 312, 552, 561, 562, 563, 569, 572, 573, 599) A munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek közösen vagy önállóan egyaránt benyújthatnak támogatási kérelmet.
Jelen Felhívás keretében a konzorcium tagjainak maximális száma 4 db.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
2. Gazdálkodási forma szerint (GFO’17):
- GFO 312 - Központi költségvetési szerv,
- GFO 512 - Szakszervezet,
- GFO 513 - Egyéb munkavállalói érdekképviselet,
- GFO 514 - Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet,
- GFO 517 - Egyéb szövetség,
- GFO 529 - Egyéb egyesület,
- GFO 549 - Egyéb köztestület,
- GFO 552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,
- GFO 561 - Közalapítvány,
- GFO 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- GFO 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye,
- GFO 569 - Egyéb alapítvány,
- GFO 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
- GFO 573 - Nonprofit részvénytársaság,
- GFO 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Egy szervezet önállóan vagy konzorciumvezetőként csak két támogatási kérelmet nyújthat be. Egy szervezet konzorciumi tagként maximum 4 projekt kapcsán nyújthat be támogatási kérelmet. Egy szervezet összesen maximum 4 támogatott projektben vehet részt.
3. Nemzetgazdasági ágak, illetve ágazatok szerint:
"A" - Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
"B" - Bányászat, kőfejtés
"C" - Feldolgozóipar
- Élelmiszer- és iItalgyártás
- Textília gyártása,
- Ruházati termék gyártása,
- Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
- Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása
- Papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
- Vegyi anyag, -termék gyártása, gyógyszergyártás
- Gumi-, műanyag termék gyártása
- Nemfém ásványi termékgyártás
- Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása
- Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
- Villamos berendezés gyártása
- Gép, gépi berendezés gyártása
- Közúti és egyéb jármű gyártása
- Bútorgyártás
- Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
"D" - Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
"E" - Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
"F" - Építőipar
"G" - Kereskedelem, gépjárműjavítás
- Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása
- Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
- Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
"H" - Szállítás, raktározás
- Szállítás (szárazföldi, csővezetékes, vízi, légi)
- Raktározás, tárolás
- Postai, futárpostai tevékenység
"I" - Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
"J" - Információ, kommunikáció
"K" - Pénzügyi, biztosítási tevékenység
"L" - Ingatlanügyletek
"M" - Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
"N" - Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
"O" - Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
"P" - Oktatás
"Q" - Humán-egészségügyi, szociális ellátás
"R" - Művészet, szórakoztatás, szabadidő
A 3.4.1.1. b) pontban felsorolt témák közül egy adott téma kidolgozására ágazatonként, illetve fentiekben megjelölt ágazatonként, alágazatonként, illetve szakágazatonként csak egy-egy projekt támogatható.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 18-től 2018. december 21. 12 óráig van lehetőség az alábbi szakaszhatárnapokig:
2018. október 30. 14.00 óra
2018. november 29. 14.00 óra
2018. december 21. 12.00 óra
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással5 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás6/futárposta-szolgáltatás7 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió maximum 50 millió forint.
Az igényelhető támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a.
A konzorciumi tagok tagi szintű támogatási igényének külön-külön el kell érnie az összes igényelt támogatás legalább 15%-át.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-535-18-munkaerpiaci-alkalmazkodkpessg-fejlesztst-clz-tematikus-projektek-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum