Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Bűnmegelőzési tárgyú projektek megvalósítása
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
05/18/2018
Érvényes:
05/18/2018
Tárgymutató:
bűnmegelőzési tárgyú projektek megvalósítása
Pályázhat:
a) helyi, települési önkormányzat, illetve ennek szakterületén működő önálló költségvetési intézménye;
b) települési kisebbségi önkormányzat;
c) települési önkormányzati szövetség, társulás;
d) költségvetési szerv, amennyiben a pályázó fenntartása alá több, nem önálló költségvetésű intézmény (pl. nevelési-oktatási intézmény; rendőrkapitányság) tartozik, úgy a fenntartó, mint főpályázó szakmai megvalósítónként egy-egy pályázatot nyújthat be;
e) egyesület, alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság;
f) bevett egyház
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


NYÍLT PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ
BŰNMEGELŐZÉSI TÁRGYÚ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS I.

1. A pályázat célja
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozattal a Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot (a továbbiakban: NBT).
Az NBT, kialakítva Titkárságát 2013-ban, Magyarország aktuális bűnügyi helyzetének figyelembe vételével, valamint a legújabb tudományos eredményekre tekintettel megalkotta a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletét képező Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát (a továbbiakban: NBS). Az NBS a közbiztonság fokozása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a bűnözést eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése érdekében átfogó célkitűzéseket határozott meg. Az NBS specifikus célkitűzések megfogalmazásával konkretizálta az egyes beavatkozási területeket. A prioritások, azon belül pedig a beavatkozási területek adják azt a keretrendszert, melyben a konkrét feladatként jelentkező intézkedések definiálhatók. Az NBS négy fő prioritása:
1. Településbiztonság
2. Gyermek- és ifjúságvédelem
3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése
4. Bűnismétlés megelőzése
Az NBS tíz éves időtávja alatt kétévente szükséges az egyes beavatkozási területek felülvizsgálata, az addig elvégzett feladatok elemzése és értékelése, mely alapján új, megvalósításra váró intézkedések határozhatóak meg.
A 2013-2015-re vonatkozó intézkedési terv 2016-ban ily módon fordulópontjához érkezett, melynek köszönhetően megszületett a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervére vonatkozó 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat, amely tartalmazza a 2016-2017. évre vonatkozó intézkedési tervet (a továbbiakban: Intézkedési Terv). A 2018-2019. évre vonatkozó intézkedéseket újabb Intézkedési terv tartalmazza, melyet a Kormány a 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozattal fogadott el.
Az idei évre szóló nyílt bűnmegelőzési pályázat kiírásakor arra törekedtünk, hogy a pályázó az NBS négy fő prioritását szem előtt tartva, de a megvalósítandó tevékenységeket szabadon megválasztva tervezze meg projektjét.
Minden régió, minden megye, minden város és település sajátos problémákkal küzd, melyek megoldása helyi szinten keresendő és orvosolható. Az idei év kiírása arra fókuszál, hogy ne szorítsa keretek közé a fantáziát és a kreativitást. Olyan pályázati munkákat várunk, amelyek az NBS mentén új színt hoznak a prevenció világába vagy már hatékonyan működnek. Olyan ötletek megszületését szorgalmazzuk, amelyek valós problémákra reagálva, a fenntarthatóság kritériumát szem előtt tartva törekszenek arra, hogy a XXI. század életritmusának megfelelő, hosszú távú megoldásokkal segítsék elő a bűnelkövetővé, illetve az áldozattá válás elkerülését.
Szeretnénk olyan programok finanszírozói lenni, amelyek interaktívak, strukturáltak, rendszerszemléletben gondolkoznak és az NBS szellemiségét követik. Célunk, hogy a támogatott programok révén a résztvevők, a bevont személyek attitűdje változzon, akik aztán magukban hordozzák azokat a prevenciós képességeket, amelyek révén képesek lesznek elkerülni, hogy akár áldozattá, akár bűnelkövetővé váljanak. S még inkább képesek lesznek arra, hogy együttesen olyan közösséget alkossanak, amely erős, szilárd és egységes alapokon nyugvó önvédelmi mechanizmussal bír. Pályázatunkkal a helyi összefogást kívánjuk erősíteni. Örömteli, ha a pályázatra jogosult szervezetek az adott településen, járásban, megyében és régióban összefognak, és nem egymás riválisaként, hanem együttműködő partnerként nyújtanak be közös pályázati projektet.
A személyiség és ezáltal a közösség fejlesztése is nehéz, hosszú folyamat. Először is felszínre kell hozni az egyént, ki kell csalni őt a modern világ alkotta falak közül, s meg kell találni azokat az ösztönző erőket, amelyek miatt szívesen válik az újonnan megismert közösségek aktív tagjává.
Ehhez olyan bűnmegelőzési programok kellenek, amelyek követik, illetve tartják a lépést a technikai fejlődés vívmányaival, az átalakuló társadalmi struktúra változásaival, a megváltozott emberi léttel. Figyelemmel vannak a terület bűnügyi helyzetére, valódi és nem feltételezett problémákra fókuszálnak, s mindezekre a szervezetek közötti összefogás, valamint az egyén bevonása és a közösségek középpontba helyezésre révén kívánnak reagálni.
Önmagában nem elegendő tehát egyetlen személyiség- vagy kompetenciafejlesztő tréning, közösségépítő rendezvény, felvilágosító óra vagy tábor. Fontos, hogy ezen elemeket egy programba ágyazva eszközként használjuk. Egy-egy tréning, terápia, rendezvény ne cél, hanem eszköz legyen a pályázati programon belül. Egy lépcsőfokot jelentsen, amelyre miután segítünk fellépni, egyben már azt az igényt is kialakítja, hogy a következő lépcsőfokokra is fel akarjanak lépni a résztvevők a megszerzett gyakorlati és biztos tudás birtokában már segítség nélkül is.
A pályázatok elbírálása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a pályázat szorosan a bűnmegelőzés szakmai elemeit tartalmazza, a pályázat egyes részeihez, képzéseihez további lépések is társuljanak, melyek biztosítják a fenntarthatóságot, illetve a megszerzett tudást hasznosítják, melynek módja a projekttervben is szerepel.
Azok a programok kerülnek támogatásra, melyek a mai kor követelményei szerinti elméleti háttereket, módszereket alkalmazzák, és a pályázati dokumentációban kellő részletességgel bemutatják az alkalmazni kívánt módszereket és a hozzá tartozó tematikát. Komplex, széles látókörű projekteket várunk, melyeknek nem az elrettentés az alapja, hanem az innovációt jelentő, hosszú távra tekintő projektelemek, melyek alkalmasak arra, hogy olyan folyamatokat indítsanak el a társadalom tagjaiban, amelyek révén képesek lesznek tetteikért felelősséget vállalni és hajlandóak saját, illetve embertársaik érdekében cselekedni.
A pályázatok elbírálásának során nagy hangsúlyt fektetünk az indikátorok vizsgálatára. Olyan programok benyújtását várjuk, amelyek hosszú távú hatást, szociális kompetencia-fejlődést, szemléletváltozást érnek el kimutathatóan, a kapcsolódó indikátorokból, mérési módszerekből pedig jól kivehető ez a kitűzött cél.
Szívesen vesszük az újításokat, innovatív ötleteket!
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, amennyiben projektet készítenek, törekedjenek azok egyediségére. A két vagy több szervezet által benyújtott azonos tartalmú pályázatokat nem támogatjuk.
Tapasztalataink alapján sajnos nem ritkaság, hogy két vagy több, egymással összeköttetésben álló szervezet nagyon hasonló tartalmú pályázat beadásával próbál támogatást elnyerni, arra számítva, hogy ez az elbírálás során nem jelent hátrányt. Ugyanez a helyzet az egy pályázatíró cég által elkészített pályázatok esetében is, ahol a pályázatíró többnyire sablonszövegeket használ a pályázatok elkészítésekor. Az is előfordul, hogy ebben az esetben a megbízók nem tudnak egymásról. Javasoljuk a pályázó szervezetnek, hogy a benyújtandó pályázatát önállóan készítse el vagy külső segítség igénybevételekor körültekintően készíttesse el!
Jelen pályázati kiírás és útmutató, valamint a Támogató által előírt sablondokumentumok újításokat és módosításokat tartalmaznak a korábbi kiírásokhoz képest, így kérjük, hogy alaposan tanulmányozza át azokat, illetve kizárólag ezeket a sablondokumentumokat használja! A régi sablondokumentumok használata formai hibát eredményez!

2. A pályázatra vonatkozó általános adatok
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: Támogató) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a mindenkor hatályos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyílt pályázatot hirdet "Bűnmegelőzési projektek megvalósítására" tárgyban.
Jogszabályváltozás esetén a jelen pályázati kiírás és útmutatóban foglaltak módosulhatnak!
A pályázat kezelője és kezelőjének elérhetősége:
BELÜGYMINISZTÉRIUM
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága (Főosztály)
1078 Budapest, István u. 23-25.
palyazat@bm.gov.hu
A jelen pályázati kiírással és útmutatóval, valamint az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: EPER) használatával kapcsolatos információkért és segítségért kizárólag az alábbi elérhetőségeken és időpontokban állunk a pályázók rendelkezésére:
E-mailben: palyazat@bm.gov.hu (kérdésére legkésőbb 3 munkanapon belül válaszolunk)
Telefonon: Hétfőtől péntekig 9-12 óra között a 06-1-462-7564 vagy a 06-1-462-7576 telefonszámokon.
A pályázat forrása Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. alcím A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása előirányzatból (ÁHT azonosító: 342695) 130 000 000 Ft, azaz egyszáz-harmincmillió forint. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A pályázati támogatás 100%-os intenzitású, azaz a projekthez saját forrást nem szükséges biztosítani.
A pályázati dokumentáció (a jelen pályázati kiírás és útmutató, a Támogató által előírt sablondokumentumok) az alábbi honlapokról érhető el:
- http://www.bunmegelozes.info
- http://www.kormany.hu

3. A támogatható tevékenységek
Az NBS már idézett négy prioritásának figyelembe vételével olyan bűnmegelőzési projektek megvalósítása a cél, amelyek a helyi szinten megjelenő, valós problémákat feltárva, az érintett célcsoportokat azonosítva, a szükséges állami és civil szervezeteket bevonva, az indikátorokat megfelelően meghatározva, a fenntarthatóságot szem előtt tartva reális alternatívát nyújtanak a bűnmegelőzési törekvések elérésére.
A célok elérése érdekében a Támogató kiemelten az alábbi tevékenységek megvalósítását támogatja:
a) Településbiztonság
- a települések és vonzáskörzetük együttműködését ösztönző, a helyi közbiztonság javítását, a településen működő jelzőrendszer hatékonyságát fokozó intézkedések;
- a helyi közösség biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan befolyásoló tényezők jelzésének fogadása és a biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas módszerek kialakítása;
- programok, képzések megvalósítása, a településen élők önvédelmi képességeinek növelése, bevonásuk a település közbiztonságát növelő intézkedések kialakításába és megvalósításába;
- a külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítását célzó intézkedések, programok folytatása és fenntartása, amelyek az itt élők sérelmére elkövetett jogsértések értékelő-elemzése alapján visszaszorításukra gyors, hatékony védekezési mechanizmusok kidolgozását és alkalmazását, az érintettek biztonságérzetének növelését, hálózatépítést, szakemberek képzését és továbbképzését lehetővé teszik.
b) Gyermek- és ifjúságvédelem
- a jövő nemzedékének tagjait az áldozattá és elkövetővé válásuk elkerülésére felkészítő komplex programok kialakítása és megvalósítása;
- a bűnmegelőzési szakemberek, a nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik, valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása, szakemberek képzése és továbbképzés;
- a hasznos szabadidő-eltöltésre alternatívát nyújtó programok működtetése;
- a generációk közötti párbeszéd és együttműködés erősítését célzó intézkedések, valamint a kortársak bevonását erősítő programok szervezése;
- a fiatalokat elérni képes korszerű informatikai megoldások fejlesztése, alkalmazása.
c) A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése
- az állampolgárok áldozattá és elkövetővé válásának elkerülésére felkészítő komplex programok, tréningek, képzések kialakítása és megvalósítása;
- a bűncselekmények áldozatává vált személyek érzelmi, pszichikai, fizikai, anyagi rehabilitációjára vonatkozó információk átadását célzó, valamint a társadalmi integrálásukat elősegítő intézkedések végrehajtása;
- a jelzőrendszer hatékonyságának növelését segítő tevékenységek megvalósítása;
- a gyermekek, fiatalok, fogyatékkal élők, valamint az időskorúak áldozattá válását megelőző programok, képzések szervezése és lebonyolítása.
d) Bűnismétlés megelőzése
- az elítéltek, javítóintézeti neveltek, pártfogoltak személyiségfejlesztését, reintegrációját, munkaerőpiaci esélyeinek növelését célzó programok működtetése;
- kreatív programok, művészetterápia és az ezekhez kapcsolódó képzések, továbbképzések szervezése a büntetés- végrehajtási és javítóintézetekben;
- az alternatív szankciók és helyreállító módszerek, valamint a jóvátételi programok alkalmazásának erősítése;
- a fogvatartottakkal és javítóintézeti neveltekkel foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése és érzékenyítését célzó programok megvalósítása.

4. A pályázati projekt megvalósítási időszaka
A támogatási időszak kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint 2018. szeptember 1. napja, befejező időpontja nem lehet későbbi, mint 2019. augusztus 31. napja.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a projekt megvalósítása a támogatási döntés meghozatala előtt csak saját felelősségre kezdhető meg! Nyertes pályázat esetén a döntés meghozatala és a támogatási összeg kifizetése között akár három hónap is eltelhet, ezért ajánlott a projekt kezdési időpontjának 2018. november 1-jét megjelölni. Kérjük, a fentiek figyelembevételével tervezze meg a projekt kezdő dátumát.

5. A pályázat benyújtására jogosultak köre1
1 Lásd bővebben a jelen pályázati kiírás és útmutató II. fejezet 1. cím alatt.
2 A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti 551 besorolási kódú gazdálkodási forma
Pályázat benyújtására jogosult:
a) helyi, települési önkormányzat, illetve ennek szakterületén működő önálló költségvetési intézménye;
b) települési kisebbségi önkormányzat;
c) települési önkormányzati szövetség, társulás;
d) költségvetési szerv, amennyiben a pályázó fenntartása alá több, nem önálló költségvetésű intézmény (pl. nevelési-oktatási intézmény; rendőrkapitányság) tartozik, úgy a fenntartó, mint főpályázó szakmai megvalósítónként egy-egy pályázatot nyújthat be;
e) egyesület, alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság;
f) bevett egyház.
A pályázónak legalább 3 másik partnerrel kell szakmailag együttműködnie és kötelező a pályázat beadása előtt együttműködési megállapodást3 kötniük, amelyet minden fél által aláírva, valamint érvényes, a pályázat beadása és a jelen pályázati kiírás és útmutató megjelenése közötti időszak alatti megkötést tükröző dátummal ellátva a pályázati dokumentációhoz kell csatolni.
3 Lásd bővebben a jelen pályázati kiírás és útmutató II. fejezet 2. cím alatt.

6. A pályázat benyújtására nem jogosultak köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alább felsorolt szervezetek nem adhatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) szociális szövetkezetek.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a korábban nyújtott állami vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
b) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben, támogatási megállapodásban vagy Támogatói okiratban (a továbbiakban együtt: támogatási jognyilatkozat) foglaltaktól,
c) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
d) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte,
e) pályázó esetében az Ávr. 81. § -ban foglaltak fennállnak.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

7. A pályázati projektre igényelhető támogatás összege
Egy pályázati projektre igényelhető támogatás összege: minimum bruttó 8 millió forint - maximum bruttó 20 millió forint.

8. Támogatásból elszámolható kiadások4
4 Lásd bővebben a jelen pályázati kiírás és útmutató II. fejezet 5. címe alatt.
5 Lásd bővebben a jelen pályázati kiírás és útmutató II. fejezet 5. címe alatt.
A megítélt támogatásból kizárólag a támogatási időszakhoz igazodó (időarányos), a pályázati projekt megvalósításához egyértelműen kapcsolódó azon kiadások finanszírozhatók, amelyeket a pályázathoz benyújtott és a Támogató által elfogadott költségvetés tartalmaz.
A támogatást kizárólag a nyertes pályázó veheti igénybe. A támogatás nem adható tovább harmadik félnek.
Saját forrásból kiegészíthető a projekt bármely tételének finanszírozása.

9. Támogatásból el nem számolható kiadások
A megítélt támogatásból nem számolhatóak el azok a kiadások, költségek, amelyek:
a) nem a támogatási időszakot terhelik,
b) nem a projekt megvalósításához kapcsolódnak,
c) nem szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében,
d) pénzügyi teljesítésük (igazolt kifizetésük) nem a támogatási időszakon, de legkésőbb az elszámolási időszakon belül történt, illetve
e) a jelen pályázati kiírás és útmutató II. fejezet 5. címe alatt nem elszámolható költségként kerültek meghatározásra.

10. A saját forrás mértéke és igazolásának módja
A projekthez saját forrást nem szükséges biztosítani, azonban a projekt bármely tételének finanszírozása kiegészíthető saját forrásból. Saját forrás pénzbeli és természetbeni forrásként állhat rendelkezésre. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő Alapból és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokkal összhangban nyújtott önerő támogatást.
Nyertes pályázat esetén a vállalt saját forrás mértéke legfeljebb a megítélt támogatás igényelt támogatáshoz viszonyított arányában csökkenthető, a döntést követően annak törlésére nincs lehetőség. A vállalt saját forrás rendelkezésre állását a támogatási jognyilatkozat megkötése, kiadása előtt igazolni kell az alábbi módon:
a) helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a képviselő-testületi, társulási tanácsi határozat vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával;
b) költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv vezetőjének nyilatkozatával;
c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetben a számlavezető intézmény igazolásával, hitelszerződéssel, tagi kölcsönszerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári kiadási bizonylattal, engedményezési okirattal, tőkeemelésre vonatkozó igazolással, zárt végű pénzügyi lízingre vonatkozó szerződéssel, értékpapír banki igazolás másolatával.
Pénzbeli saját forrás felhasználásaként csak a pályázó nevére, bejegyzett székhely címére, a támogatási időszakban teljesített, záradékolt számviteli bizonylattal, valamint a jelen pályázati kiírás és útmutatóban meghatározott dokumentumokkal igazolt ténylegesen felmerült költségek számolhatóak el. A saját forrással nyertes pályázat esetén el kell számolni.

11. A pályázat benyújtásának módja
6 Lásd bővebben a jelen pályázati kiírás és útmutató II. fejezet 3.7. cím alatt.
7 Lásd bővebben a jelen pályázati kiírás és útmutató II. fejezet 3.1 , 3.2., 3.3, 3.4., 3.5. címe alatt.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Belügyminisztérium által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az elektronikus pályázati adatlapot a jelen pályázati kiírás és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt és a Támogató által előírt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az EPER két külön címen érhető el, a két rendszer egymástól függetlenül működik, a regisztráció külön szükséges a felületeken. Amennyiben nem a Belügyminisztérium által működtetett EPER felületen, hanem az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által működtetett EPER felületen lép be, abban az esetben nem látja a Belügyminisztérium által meghirdetett nyílt bűnmegelőzési pályázatot.
A Belügyminisztérium által üzemeltetett EPER felület elérhetősége: https://bm.eper.hu/eper/paly/palybelep.aspx
A pályázat benyújtását megelőzően minden - korábban a Belügyminisztérium által működtetett EPER-ben még nem regisztrált - pályázónak regisztrálnia kell magát, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). 7
A korábban regisztrált, pályázatot benyújtó szervezeteknek ellenőrizniük kell a megadott adataik helyességét és frissíteniük kell a regisztrációjukat. Minden naptári évben újra kell frissíteni a regisztrációt! A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen - legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napjáig - benyújtsa a Támogatónak.

12. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje 2018. május 18. (péntek) 12.00 óra
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.
Az EPER-ben a megadott beadási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet, a rendszer automatikusan lezár!
A beadási határidőig véglegesített pályázatról kapott automatikus üzenet kizárólag a pályázat befogadását jelenti a rendszerben, annak érvényességét nem.

13. A pályázat benyújtásának díja
A pályázati díj mértéke pályázatonként 20 000 Ft, azaz húszezer forint. A pályázati díjat kizárólag a Belügyminisztérium 10032000-01483305-00000000 számú BM Igazgatás előirányzat-felhasználási keretszámlájára lehet és kell megfizetni az ÁHT azonosító (035730), valamint a pályázó szervezet adószámának közleményben történő feltüntetésével, átutalással.
A pályázati díj befizetésének határideje: a pályázat véglegesítésének időpontja. A befizetett pályázati díjat visszaigényelni nem lehet!
A belföldi postautalványon (rózsaszínű csekken) a Belügyminisztérium nevére és postacímére küldött pályázati díjat nem tudjuk átvenni, a díj nem minősül befizetettnek. Kérjük, hogy KIZÁRÓLAG a megadott számlaszámra utalják a pályázati díjat.
http://www.kormany.hu/download/a/ad/51000/BM_18palyazat.zip#!DocumentBrowse

BM_18palyazat.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum