Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek / HAT-18-01
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
04/30/2018
Érvényes:
04/30/2018
Tárgymutató:
tanulmányi kirándulás hetedikeseknek / HAT-18-01
Pályázhat:
önálló jogi személyiséggel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. - szerinti általános iskolák és a 11. - szerinti gimnáziumok, valamint a 20. - szerinti többcélú intézmények közül azok, amelyek általános iskolai és/vagy gimnáziumi feladatot is ellátnak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

HATÁRTALANUL! program
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázati kategória kódja: HAT-18-01
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Határtalanul! program keretében nyílt pályázatot hirdet a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet),
- a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény,
- a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő, a 2018/2019. tanévben 7. évfolyamon tanuló diákok - nevezetesen az általános iskola 7. évfolyamán vagy a hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán vagy a nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán tanuló diákok (a továbbiakban: 7. évfolyamon tanuló diákok) - Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
2.1. Pályázatot nyújthatnak be önálló jogi személyiséggel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. - szerinti általános iskolák és a 11. - szerinti gimnáziumok, valamint a 20. - szerinti többcélú intézmények közül azok, amelyek általános iskolai és/vagy gimnáziumi feladatot is ellátnak.
2.2. Egy pályázat keretében lehetőség van több magyarországi iskola a 2018/2019. tanévben 7. évfolyamon tanuló diákjai közös részvételével megvalósuló projektek támogatására is. Amennyiben több iskola közösen kíván egy projektet megvalósítani, úgy a részt vevő iskolák választása szerint közülük egy nyújtja be a pályázatot, minden további iskola társpályázóként szerepel.
2.3. Egy pályázó a HAT-18-01 sz. pályázati kiírás keretében több pályázatot is benyújthat. (Több pályázat benyújtását az indokolhatja, ha a pályázó eltérő helyszínekre és/vagy eltérő programokra és/vagy eltérő időpontban kívánja több diákcsoport utaztatását megvalósítani.)

3. A pályázatból támogathatóak köre
3.1. A programban olyan magyarországi diákok vehetnek részt, akik a 2018/2019-es tanévben a köznevelési intézmény 7. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részesülnek és az utazás időpontjában tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A tanulói jogviszonynak a pályázó intézménnyel, többcélú intézmények esetén a többcélú intézménnyel vagy annak egyik - a pályázati kiírásnak megfelelő, a pályázati adatlapon megnevezett - tagintézményével kell fennállnia. Közös projekt esetén a tanulói jogviszony a pályázatban megjelölt társpályázó intézménnyel is fennállhat.
A programban való részvételi jogosultság követelményei nem a pályázat benyújtásának időpontjára, hanem az utazás időpontjára vonatkoznak.
3.2. Jelen pályázati kiírás keretében egy diák egy utazáson vehet részt.
3.3. Különösen indokolt esetben (költözés, évvesztés) lehetőség van arra, hogy a pályázó intézmény 6. vagy 8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részesülő diák - amennyiben nincs több 7. évfolyamos diák - vegyen részt a tanulmányi kiránduláson.
3.4. A 20 fős vagy annál kisebb létszámú diákcsoportok esetén legfeljebb 2 kísérőtanár utazik. Speciális igényű diákok részvétele esetén a kísérőtanárok száma magasabb is lehet, amennyiben ennek szükségességét a pályázó megfelelő indoklással alátámasztja.
Valamennyi kísérőtanárnak az utazás megvalósításának időszakában tanárként a pályázó vagy a társpályázó intézmény alkalmazásában kell állnia.
3.5. A pályázat keretében támogatható egy fő - a pályázó magyarországi intézmény alkalmazásában álló - projektvezető, aki felelős a projekt tervezéséért, megvalósításáért és elszámolásáért, és a pályázatban kapcsolattartóként kerül megnevezésre. Amennyiben utazási irodán keresztül történik a program megvalósítása, projektvezető tiszteletdíja nem számolható el.

4. A támogatás formája és mértéke
4.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
4.2. Az egy pályázat keretében elnyerhető támogatási összeg legfeljebb 60.000.- Ft/utazó diák egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
4.3. Egy pályázat keretében legalább 10, legfeljebb 80 diák és kísérőtanáraik egyszeri határon túli útjához igényelhető támogatás.
4.4. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges. Az elnyert támogatásnak fedeznie kell a tanulmányút összes költségét, a támogatáson felül a diákoktól és a kísérőtanároktól további hozzájárulás beszedése nem szükséges.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni a tanulmányi kirándulás megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
- utazási költség;
- szállásköltség;
- étkezés költségei;
- útlevél kiállításának költsége (kizárólag ukrajnai utazás esetén);
- baleset- és felelősségbiztosítás költsége;
- személyi költségek;
- programokhoz kapcsolódó költségek.

6. Megvalósítási időszak
6.1. A megvalósítási időszak kezdete: 2018. június 16.
A megvalósítási időszak vége: 2019. június 15.
6.2. A jelen pályázat keretében lebonyolításra kerülő projekt a következő szakaszokból áll:
- a 7. pontban részletezett előkészítő szakasz,
- a 8. pontban részletezett tanulmányi kirándulás és
- a 9. pontban részletezett értékelő szakasz.
6.3. Az egyes szakaszokon belüli fakultatív tevékenységekre ajánlásokat, jó gyakorlatokat az 1. számú melléklet tartalmaz.
6.4. A projekt valamennyi tevékenységének (tehát az előkészítő szakasz, a tanulmányi kirándulás és az értékelő szakasz kötelező és fakultatívan vállalt tevékenységeinek, valamint az esetlegesen vállalt kommunikációs tevékenységeknek is) a 6.1 pontban jelzett megvalósítási időszakba kell esnie.
6.5. Több iskola közös pályázata esetén a projekt valamennyi tevékenységét közösen kell megvalósítani.

7. Az előkészítő szakasz
7.1. A tanulmányi kirándulás előkészítő szakasza az utazás előtt, Magyarországon kerül lebonyolításra.
7.2. Az előkészítő szakasz kötelező tevékenységeként a pályázó intézmény vállalja, hogy a megvalósítás időszakában, az utazást megelőzően az utazáson részt vevő diákok és kísérőtanáraik számára Határtalanul! előkészítő órát szervez.
7.3. A Határtalanul! előkészítő óra minimális tartalmi elemei a következők:
- a Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okai;
- a meglátogatandó ország, illetve települések magyarságának története, jelene;
- a meglátogatandó országban élő összlakosság etnikai összetétele;
- a tanulmányi kirándulás részletes programja;
- a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai.

8. A tanulmányi kirándulás
8.1. A Határtalanul! tanulmányi kirándulás megvalósítása a pályázó választása alapján Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarok lakta területén történik.
8.2. A Határtalanul! tanulmányi kirándulás keretében kötelező a pályázónak legalább egy programelemet megvalósítania. Formai szempontból egyetlen programelemnek minősül az alábbiakban rögzített tartalmi feltételeknek megfelelő tevékenység/tevékenységek összessége. Tartalmi szempontból programelemnek minősülnek azok a tevékenységek, amelyek a 8.1. pontban megnevezett országok valamelyikének magyarlakta területén kerülnek megvalósításra, és elősegítik a pályázat 1. pontban megfogalmazott céljainak megvalósulását az alábbiak szerint (legalább az egyik szempontnak meg kell felelni):
- közvetlenül kapcsolódnak az utazáson részt vevő diákok által tanult egy vagy több tantárgyhoz (pl. borvizek kémiai összetevőinek vizsgálata; matematikai vetélkedő Bolyai Farkas szülőfalujában, Bólyán; növénygyűjtemények készítése stb.)
- oktatási-nevelési jellegűek (pl. egy magyar tannyelvű oktatási intézmény meglátogatása, működésének megismerése; tudománytörténeti múzeum felkeresése a Magyar Tudomány Napján, november 3-án; gyermekotthon lakóival közös kulturális program szervezése stb.)
- kulturális jellegűek (pl. színházi előadáson való részvétel a Magyar Kultúra Napján; képzőművészeti kiállításon, táncházban való részvétel; helyszíni megemlékezés, koszorúzás, műsor szervezése egy magyar történelmi emlékhelyen, egy író szülőházánál; templom, műemlék felkeresése; szórványban egy elhagyott temető meglátogatása stb.).

9. Az értékelő szakasz
9.1. A tanulmányi kirándulás értékelő szakasza a hazaérkezést követően, Magyarországon kerül lebonyolításra. Az értékelés célja a történtek áttekintése, a tanulságok levonása, az eredmények megfogalmazása, a külhoni magyarsághoz kapcsolódó ismeretek, a tanulmányi kirándulás során szerzett tapasztalatok iskolai keretek között történő megjelenítése.
9.2. Az értékelő szakasz kötelező tevékenységeként a pályázó intézmény vállalja, hogy a hazaérkezés napját követően a részt vevő diákok és kísérőtanáraik számára Határtalanul! értékelő órát szervez, melynek moderátorát az utazáson részt vett kísérőtanárok közül a pályázó intézmény választja ki.
9.3. A Határtalanul! értékelő óra minimális tartalmi elemei a következők:
- a meglátogatott ország, illetve település magyarságáról a látogatás eredményeképpen szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése;
- a tanulmányi kirándulás megvalósulásának áttekintése;
- az utazás programjának értékelése.

10. Kommunikáció
10.1. A kommunikációs tevékenységek révén a pályázó intézmény a nagyközönséget megismerteti nyertes pályázatának elemeivel.
10.2. A kommunikáció kötelező tevékenységeként a pályázó vállalja, hogy:
- a programot népszerűsítő bannert honlapjának nyitó oldalán legkésőbb a szerződéskötés megkötését/támogatói okirat kibocsátását követő 15. napon elhelyezi úgy, hogy az legalább 2019. december 31-ig elérhető legyen,
- az utazásról szóló, szöveget, fotót és videofelvételt tartalmazó beszámolóját honlapján közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a hazaérkezést követő 15. naptól legalább 2019. december 31-ig elérhető legyen.
(Ha a pályázó intézmény nem rendelkezik internetes honlappal, a beszámolót a helyben szokásos módon teszi közzé.)
10.3. A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul a pályázó és pályázata adatainak és a döntés tartalmának a Támogatáskezelő által kezelt internetes honlapon történő nyilvános közzétételéhez.

11. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
11.1. A pályázatok benyújtása folyamatos, végső határideje: 2018. április 30.
11.2. A pályázatok elbírálása szakaszosan történik a rendelkezésre álló forrás keretéig, az alábbi időszakokban beérkezett pályázatokra:
1. 2018. január 1.-2018. február 28.
2. 2018. március 1.-2018. április 30.
11.3. Pályázatot kizárólag elektronikusan, az Elektronikus Pályáztatási és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani. Az EPER használatához segítséget nyújt a Támogatáskezelő honlapján (http://www.emet.gov.hu) keresztül elérhető EPER felület Dokumentumok menüpontjában megtalálható Felhasználói kézikönyv.
11.4. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a 11.1. pontban rögzített benyújtási határidő napján 23:59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került. Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt) - a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá. Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.
11.5. Az EPER-ben egyszer szükséges regisztrálni, amely egyszeri regisztrációval a pályázó korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni a Támogatáskezelő által kezelt pályázatokra (a pályázati kiírásokban foglalt feltételek figyelembe vételével). EPER-ben történő regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcímre (e-mail címre) van szükség. Az EPER belépési pontot a Támogatáskezelő honlapján érheti el (http://www.emet.gov.hu).
11.6. A Regisztrációs Nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell postai úton benyújtani a 7. oldal

Támogatáskezelőnek. A regisztrált pályázó minden, a regisztrációs adatokat érintő változást követően köteles a Támogatáskezelőnek benyújtani az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozatnak a szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát. A regisztrációs nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie a Támogatáskezelő postacímére.
http://www.kormany.hu/download/3/78/41000/HAT-18-01%20Tanulm%C3%A1nyi%20kir%C3%A1ndul%C3%A1s%20hetedikeseknek.pdf#!DocumentBrowse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum