Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tájékoztató a vállalkozóvá válását elősegítő legfeljebb 6 hónap időtartamra megállapítható, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatásról, valamint a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek átvállalásáról
Kiíró:
Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2018
Tárgymutató:
vállalkozóvá válás
Pályázhat:
nyilvántartott álláskereső vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról az alábbi formák valamelyikében:
a. egyéni vállalkozás keretében,
b. új induló társas vállalkozás keretében, a gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján),
c. már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Tájékoztató
a vállalkozóvá válását elősegítő legfeljebb 6 hónap időtartamra megállapítható, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatásról, valamint a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek átvállalásáról

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen tájékoztató csak Budapest Főváros Kormányhivatala illetékességi területén igénybe vehető támogatási formáról szól.

1. A támogatás igénybevételének feltételei
A támogatás a foglalkoztatási támogatásokról a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §-a, illetve a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. § (1) bekezdése alapján annak a személynek nyújtható, aki a kérelem benyújtásakor Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) valamely kerületi hivatal foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egysége (továbbiakban: kerületi hivatala foglalkoztatási osztály) által nyilvántartott álláskereső vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról az alábbi formák valamelyikében:
a. egyéni vállalkozás keretében,
b. új induló társas vállalkozás keretében, a gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján),
c. már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként. Ebben az esetben feltétel, hogy a társaság
- 2017. január 1-je előtt került megalapításra, és
- a 2017. évi pénzügyi évét nem veszteséggel zárta, és
- nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt, és
- nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, és
- rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel,
d. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető.) Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.
Támogatás nyújtható annak aki:
- a kérelem benyújtását követő 60 napon belül hatósági szerződést köt a BFKH illetékes kerületi hivatala foglalkoztatási osztályával;
- legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy értesítés egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, társasági szerződés/alapító okirat másolata bankszámla/pénzforgalmi számla/szerződés, szakhatósági engedélyek);
- a bankszámlájára/pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez;
- vállalja, hogy a BFKH kerületi hivatala foglalkoztatási osztályának illetékes ügyintézője kérésére a kérelem érdemi elbírálásához - az előírt kötelező mellékleteken túl - egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés) becsatol;
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a BFKH kerületi hivatala foglalkoztatási osztályához a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül írásban bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;
- vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik (betéti társaság esetében kizárólag beltag esetében nyújtunk támogatást). Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.
A BFKH kerületi hivatala foglalkoztatási osztálya a maximálisan 6 hónapra adható támogatásnál rövidebb időtartamú támogatást is megítélhet.
A kérelmezőnek a benyújtott kérelmében nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy amennyiben az általa kért támogatási időtartamnál rövidebb idejű támogatás kerül megállapításra fenntartja-e a kérelmét. Ha nem tartja fenn, abban az esetben kérelme elutasításra kerül.

2. A támogatás formája és mértéke
A támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (138 000 Ft-ig) terjedő mértékben nyújtható, vissza nem térítendő formában.

3. A legfeljebb 6 havi minimálbérnek megfelelő juttatás támogatásának folyósítása
A támogatás a BFKH illetékes kerületi hivatala foglalkoztatási osztályával kötött hatósági szerződés aláírása után havi rendszerességgel - a Magyar Államkincstáron keresztül - kerül utalásra a támogatott által megjelölt bankszámlára/pénzforgalmi számlára.
A támogatás folyósításának kezdő napja:
- a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén az egyéni vállalkozói igazolvány átvételének napja vagy az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről szóló igazolásban rögzített vállalkozói tevékenység kezdete, illetőleg ha más jogszabály vállalkozói tevékenység folytatásának feltételeként más okirat kiállítását írja elő, az okirat átvételének napja;
- mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának a napja;
- minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének illetve a változásbejegyzésnek a napja.
A támogatásban részesülő a vállalkozás vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszűnését köteles 5 napon belül a BFKH illetékes kerületi hivatala foglalkoztatási osztályhoz bejelenteni.

4. A kérelem benyújtásának módja:
A kérelmek benyújtása folyamatosan lehetséges postai úton vagy személyesen BFKH a kérelmező lakcíme szerint illetékes kerületi hivatala foglalkoztatási osztályhoz.
A kérelmeket az erre a célra rendszeresített "Kérelem vállalkozóvá válás támogatásához" nyomtatványon, annak kötelező nyilatkozataival, valamint mellékleteivel (üzleti terv, ÁFA nyilatkozat és a vállalkozás beindításához szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata) kell benyújtani, 1 eredeti példányban.
A kérelem, illetve a mellékletei térítésmentesen vehetők át a BFKH kerületi hivatalainak foglalkoztatási osztályain, valamint a BFKH Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztálynál (1082 Budapest VIII. ker. Kisfaludy u. 11.), továbbá letölthető a http://fovaros.munka.hu honlapról.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a tőkejuttatás támogatási formát is igénybe kívánja venni, az arra vonatkozó pályázatot és a 6 havi minimálbérnek megfelelő támogatás iránti kérelmet is álláskeresőként, a vállalkozói tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani. A tőkejuttatásra vonatkozó pályázati felhívás (mely tartalmazza a benyújtás idejére és helyére vonatkozó információkat is), valamint a támogatás részletes szabályai - a pályázati felhívás megjelenését követően - a "pályázatok" menüpont alatt találhatóak.

Vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei
A vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költsége a tőkejuttatás támogatással és a legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatással egyidejűleg vagy önállóan is kérelmezhető.
A kérelem benyújtása folyamatosan lehetséges postai úton vagy személyesen a kérelmező lakcíme szerint illetékes BFKH kerületi hivatala foglalkoztatási osztályára.
A szaktanácsadás költsége abban az esetben is megtéríthető, ha az egyidejűleg pályázott tőkejuttatás támogatására vonatkozó pályázat vagy az egyidejűleg kérelmezett legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatásra irányuló kérelem elutasításra kerül.
A vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költsége a BFKH illetékes kerületi hivatala foglalkoztatási osztályával kötött hatósági szerződés aláírása után - a Magyar Államkincstáron keresztül - kerül utalásra a támogatott által megjelölt bankszámlára/pénzforgalmi számlára.
A támogatás folyósítása a tanácsadó által a támogatott nevére és címére kiállított, kiegyenlített, eredeti számla alapján, annak benyújtásától számított 30 napon belül történik meg.
A vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségének megtérítésére irányuló kérelemre egyebekben a legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatásra vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

A mellékletek letölthetők a következő oldalról:
http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=budapest_vvt6havi_mellekletek





Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamaink







Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel









Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum