Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Együttműködés középiskolák között / HAT-18-02
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
04/30/2018
Érvényes:
04/30/2018
Tárgymutató:
Együttműködés középiskolák között / HAT-18-02
Pályázhat:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 11. § szerinti gimnáziumok, valamint a 20. § szerinti többcélú intézmények közül azok, amelyek gimnáziumi feladatot is ellátnak;
- továbbá az Nktv. 7. § (1) bekezdés d), e) és f) pontjában megnevezett szakgimnázium, szakközépiskola és szakiskola (együtt: szakképző iskola), valamint az Nktv. 20. §-ában megnevezett többcélú intézmények közül azok, amelyek szakképző iskolai feladatot is ellátnak.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

HATÁRTALANUL! program
Együttműködés középiskolák között

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázati kategória kódja:
HAT-18-02
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Határtalanul! program keretében nyílt pályázatot hirdet a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére, összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet),
- a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény,
- a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A pályázat célja Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező középiskoláiban tanuló diákok közösségi együttműködésének támogatása.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
2.1. Pályázatot nyújthatnak be magyarországi
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 11. § szerinti gimnáziumok, valamint a 20. § szerinti többcélú intézmények közül azok, amelyek gimnáziumi feladatot is ellátnak;
- továbbá az Nktv. 7. § (1) bekezdés d), e) és f) pontjában megnevezett szakgimnázium, szakközépiskola és szakiskola (együtt: szakképző iskola), valamint az Nktv. 20. §-ában megnevezett többcélú intézmények közül azok, amelyek szakképző iskolai feladatot is ellátnak.
A résztvevő személyek tekintetében vegye figyelembe a 3. pont előírásait.
2.2. Pályázatot csak Magyarországon nyilvántartásba vett, a 2.1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő intézmények nyújthatnak be egy határon túli partnerintézménnyel - magyar tanítási nyelvű önálló vagy magyar tanítási nyelvű tagozattal/osztállyal rendelkező középiskolával - együttműködésben.
2.3. Egy pályázó a HAT-18-02 sz. pályázati kiírás keretében több pályázatot is benyújthat. (Több pályázat benyújtását az indokolhatja, ha a pályázó eltérő helyszínekre és/vagy eltérő programokra és/vagy eltérő időpontban kívánja több diákcsoport tevékenységeit megvalósítani.)
2.4. Egy pályázónak a HAT-18-02 sz. pályázati kiírásra benyújtandó, esetlegesen több pályázata semmilyen formában nem vonható össze egymással (pl. ha ugyanazon utazási időpont és program esetében az egyik pályázata keretében csak útiköltségre, a másik pályázata keretében csak szállásköltségre pályázik stb.). Ugyanez vonatkozik a további, a Támogatáskezelő által a Határtalanul! program keretében meghirdetett pályázati kiírásokra benyújtott pályázatok esetleges pályázó általi összevonására is. Az összevont pályázatok esetében a teljes elnyert pénzösszeg automatikusan elvonásra kerül.

3. A pályázatból támogathatóak köre
3.1. Egy pályázat keretében
- legkevesebb 6 és legfeljebb 40 magyarországi középfokú, nappali rendszerű középiskolai oktatásban a 2018/2019. tanévben 9-12. évfolyamon tanuló diák és kísérőtanáraik egyszeri határon túli útjához, valamint
- legkevesebb 6 és legfeljebb 40 határon túli (Románia vagy Szlovákia vagy Szerbia vagy Ukrajna vagy Szlovénia vagy Horvátország területén) magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező intézményben középfokú, nappali rendszerű középiskolai oktatásban részt vevő diák és kísérőtanáraik egyszeri magyarországi útjához kérhető támogatás.
3.2. Jelen pályázati kiírás keretében egy diák egy utazáson vehet részt.
3.3. A 20 fős vagy annál kisebb létszámú diákcsoportok esetén legfeljebb 2 kísérőtanár utazik. Speciális igényű diákok részvétele esetén a kísérőtanárok száma magasabb is lehet, amennyiben ennek szükségességét a pályázó megfelelő indoklással alátámasztja. Valamennyi kísérőtanárnak az utazás megvalósításának időszakában tanárként a pályázó intézmény alkalmazásában kell állnia.
3.4. A pályázat keretében támogatható egy fő - a pályázó magyarországi intézmény alkalmazásában álló - projektvezető, aki felelős a projekt tervezéséért, megvalósításáért és elszámolásáért, és a pályázatban kapcsolattartóként kerül megnevezésre. Amennyiben utazási irodán keresztül történik a program megvalósítása, projektvezető tiszteletdíja nem számolható el.
3.5. Egy pályázat keretében a pályázó magyarországi intézmény:
- egy középiskolai oktatásban részt vevő magyarországi diákcsoport, azonos helyen és azonos időpontban, egyazon együttműködést megvalósító, Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területére történő utazására, ÉS
- egy középiskolai oktatásban részt vevő határon túli magyar diákcsoport azonos helyen és azonos időpontban, egyazon együttműködést megvalósító, Magyarországra történő utazására kérhet támogatást.
3.6. A megvalósítás során törekedni kell arra, hogy a pályázó magyarországi intézmény és a határon túli partnerintézmény részéről az együttműködésben részt vevő diákok száma és életkora azonos legyen, továbbá, hogy az együttműködésben a pályázó magyarországi intézmény és a határon túli partnerintézmény részéről mindkét találkozáson ugyanazon diákok vegyenek részt.

4. A támogatás formája és mértéke
4.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
4.2. Az egy pályázat keretében elnyerhető támogatási összeg legfeljebb 60 000 forint/utazó diák egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
4.3. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges. Az elnyert támogatásnak fedeznie kell a tanulmányút összes költségét, a támogatáson felül a diákoktól és a kísérőtanároktól további hozzájárulás beszedése nem szükséges.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni az együttműködés megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
- utazási költség;
- szállásköltség;
- étkezés költségei;
- útlevél kiállításának költsége (kizárólag ukrajnai utazás esetén);
- baleset- és felelősségbiztosítás költsége;
- személyi költségek;
- programokhoz kapcsolódó költségek.

11. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
11.1. A pályázatok benyújtása folyamatos, végső határideje: 2018. április 30.
11.2. A pályázatok elbírálása szakaszosan történik a rendelkezésre álló forrás keretéig, az alábbi időszakok szerint:
1. 2018. január 1.-2018. február 28.
2. 2018. március 1.-2018. április 30.
11.3. Pályázatot kizárólag elektronikusan, az Elektronikus Pályáztatási és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani. Az EPER használatához segítséget nyújt a Támogatáskezelő honlapján (http://www.emet.gov.hu) keresztül elérhető EPER felület Dokumentumok menüpontjában megtalálható Felhasználói kézikönyv.
11.4. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a 11.1. pontban rögzített benyújtási határidő napján 23:59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került. Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett” maradt) - a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá. Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.
11.5. Az EPER-ben egyszer szükséges regisztrálni, amely egyszeri regisztrációval a pályázó korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni a Támogatáskezelő által kezelt pályázatokra (a pályázati kiírásokban foglalt feltételek figyelembe vételével). EPER-ben történő regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcímre (e-mail címre) van szükség. Az EPER belépési pontot a Támogatáskezelő honlapján érheti el (http://www.emet.gov.hu).
11.6. A Regisztrációs Nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell postai úton benyújtani a Támogatáskezelőnek. A regisztrált pályázó minden, a regisztrációs adatokat érintő változást követően köteles a Támogatáskezelőnek benyújtani az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozatnak a szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát. A regisztrációs nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie a Támogatáskezelő postacímére.
http://www.kormany.hu/download/4/78/41000/HAT-18-02%20Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%20k%C3%B6z%C3%A9piskol%C3%A1k%20k%C3%B6z%C3%B6tt.pdf#!DocumentBrowse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum